Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr S41

Minnessten över överste B Uggla Mariebergsskogen, Karlstad

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I SV delen av Mariebergsskogen i  Karlstad
GPS-angivelse:                     59°21’54.60″N 13°28’52.26″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-22

Historia
Överste 1 Bertil Uggla tjänstgörande vid milostab V, ”brann” för att öka den fysiska spänsten bland Sveriges befolkning. Instiftade bl a Uggla-stafetten vid Värmlands Regemente omfattande: handgranatkastning, löpning, cykling, hinderlöpning, och simning över Klarälven (har varierat över åren). Inledningsvis genomfördes stafetten i Mariebergsskogen.
1945 då Bertil Uggla övervakar stafettens genomförande, dog han hastigt på platsen där stenen i dag finns

 Ägare:                                      .
Namn:                                        Karlstads kommun/Mariebergsskogen
Adress:                                      Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26
Tfnnr:                                        054-540 00 00
Mail-adress                              karlstadskommun@karlstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1946
Text under en medaljong av B Ugglas huvud i högerprofil: ÖVER BERTIL UGGLA 1890-1945 SATTES 1946 DETTA MINNE AV VÄRMLANDS GYMNASTER OCH IDROTTSFOLK
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S04

Minnessten över krigskyrkogård 1808-1809 på Djäknefältet i Karlstad

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Djäknefältet, Tormestad, 500 m öster Karlstad Domkyrka.
GPS-angivelse:                       59°22’58.68″N 13°31’40.80″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                        2019-10-19

Historia
Kung Gustav IV Adolf beslutade 1808 att ta ut extra soldater för landets försvar utöver de indelta och tidigare till lantvärnet utskrivna (i Värmland nära 7.600 man). Landet var hotat av Ryssland och Danmark – Norge samtidigt som han själv förberedde en ny offensiv mot Ryssland i Finland. Han gav därför order den 26 mars om att utskriva totalt 30.500 lantvärnsmän i landet mellan 18 och 25 år fördelade på 51 bataljoner, vardera om 600 man i 4 kompanier. I verkligheten blev det endast ca 28.000 man utskrivna varav ca 6.000 man dog i fältsjukan åren 1808–09.
I Värmland sattes tre bataljoner lantvärnsmän upp, ett i Kristinehamn och två i Arvika-trakten, varefter de flesta senare utgick till Eda-området. Anledningen till att det står begravda lantvärnsmän på de flesta krigskyrkogårdarna är nog att de betraktades som ”bygdens män” även om många indelta soldater också är begravda på samma plats. Arméns Allmänna Sjukhus för Västra armén i Värmland under åren 1808—09, var inrymt i Karlstads rådhus och gamla gymnasiet. Under denna tid var 4.127 soldater intagna varav ca 25% dog, huvudsakligen i fältsjukan. Fältsjukan var en samlingsdiagnos för tyfus, kolera, difteri, rödsot, fältfeber etc, den vanligaste sjukdomen under denna tid för soldater p g a osunda fältförhållanden. Bevarade sjukvårdshandlingar är noga förda vad avser intagna men inte om vilka soldater som dog eller inte. Sannolikt är omkring 1.000 soldater begravda på denna plats under åren 1808 – 09.

Ägare
Namn:                                       Karlstads kommun
Adress:                                      Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26
Tfnnr:                                         054-540 00 00
Mail-adress                              karlstadskommun@karlstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av fyrkantshuggen röd granit  krönt med en kanonkula.
Text:  HÄR JORDADES ÅR 1808 I KARLSTAD AVLIDNA LANTVÄRNSMÄN
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S16

Gravsten över öv G Adlersparres 1835 på Gustavsviks herrgård

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Gustavsviks gamla kyrkogård, 5,2 km NNV Kristinehamns kyrka
GPS-angivelse:                     59°20’53.94″N 14° 3’41.82″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                        2019-09-20

Historia
Gravplats för Överste Georg Adlersparre som den 9 mars 1809 med inledningsvis 1850 man ur Västra Armén påbörjade marschen från Karlstad mot Stockholm för att avsätta Kung Gustav IV Adolf. Vid framkomsten till Stockholm den 23 mars var truppstyrkan 3.400 man, men då hade generalen Adlercreutz med sina sammansvurna, redan fängslat och avsatt kungen.
Adlersparre blir den 9 juni stadsråd och befordras till överste och generaladjutant. Tar mycket aktiv roll i framtagningen av den nya regeringsformen (1809), men efter interna schismer inom den nya regeringen, så avgår han för att i stället bli landshövding i Mariestad. Efter sin pensionering tar han som lantjunkare över och driver sin hustrus föräldragård, herrgården Gustavsvik.
Georg Adlersparre dör på Gustavsvik 1835 och gravsätts i det Linderothska gravkapellet i Kristinehamns kyrka. 1871 flyttas makarnas kistor till den nya kyrkogården vid Gustavsviks Herrgård som hans son Rudolf Adlersparre lät bygga.
De två nedre raderna på gravstenen lär vara de sista orden som Adlersparre yttrar.

 Ägare
Namn:                                        Kristinehamns församling.
Adress:                                      Kyrkogårdsförvaltningen, Box 106, 681 23 KRISTINEHAMN
Tfnnr:                                        0550-87 930
Mail-adress                              kyrkogardsexp.kristinehamn@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Rengöring av stenen från lav och mossa

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravsten av granit. Kristinehamns församling. Kyrkogårdsnämnden har beslutat att förvalta kyrkogården som en naturpark.
Text: GEORG ADLERSPARRES HANS MAKAS OCH BARNS GRAF
O, MINA ÄLSKADE, O, MITT FÄDERNESLAND
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S46

Minnessten över Värmlands regementes subalterner i Kristinehamn             

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  F d A 9 regementsområde Kristinehamn, Omedelbart norr Brigadhuset
GPS-angivelse:                    59°18’8.22″N 14° 4’11.46″E

Inventerad
Namn:                                       Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-11-19

Historia
Minnesmärket restes ursprungligen natten mellan 1994-06-30 och 07-01 på kasernområdet för Värmlands Regemente i Karlstad av regementets subalternofficerare då regementet skulle flyttas till Kristinehamn 07-01.  Stenen flyttades senare med regementet till Kristinehamn.
Stenen minner om Värmlands Regementes tid i Karlstad 1913 – 1994.
Varje liten sten representerar en av subalternerna. Även dessa stenar kommer från Karlstad.

 Ägare
Namn:                                        Markägare företaget Merx Takner och Roos AB.
Adress:                                      Garnisonsvägen  3, 681 54 KRISTINEHAMN
Tfnnr:                                         0550-130 60
Mail-adress                              info@merxfastigheter.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Riksantikvarieämbetet
Adress:                                      Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Telefon:                                     010-224 70 00 vx
Mail-adress:                             varmland@lansstyrelsen.se

Övrigt
Minnesmärke av tre större och ett flertal mindre stenar sam ett banvagnsband
Stenen manar envar till fortsatt plikttrogenhet, hårt arbete, gemenskap, glädje och bevarande av regementets traditioner.
Text:  Ingen
Informationsskylt: Ja

Lars Ramström
Chef SvMM

inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S20

Minnessten över Värmlands regemente i Karlstad 

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På kasernhöjden framför f d I 2  kanslihus
GPS-angivelse:                     59°23’11.64″N 13°29’18.24″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-17

Historia
Regementet härstammar ursprungligen från fänikor som från mitten av 1500-talet sattes upp i Värmland och Dalsland, bland annat Långe Bengts fänika från 1551. År 1626 bildades Närke-Värmlands regemente som var roterat med sju kompanier i Värmland och tre i Närke. År 1812 delades regementet upp i Närkes regemente och Värmlands regemente, som var roterat med åtta kompanier i Värmland.
Texten på minnesstenen beskriver regementet krigshistoria över tiden

 Ägare
Namn:                                       Kasernhöjdens Fastighets AB
Adress:                                      Kasernhöjden 20, 653 39 Karlstad
Tfnnr:                                        054-21 70 75
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Oklart

Övrigt
Minnesmärke av granit. Stenen erhölls vid sprängnings- och planeringsarbeten för matsalsbyggnaden. Invigning skedde vid regementsmötet 1913 av f d regementschefen generalen Carl Otto Nordensvan (chef 1900 – 1911)
Text:  WÄRMLÄNDSKE KRIGSMÄN HAFVA STÄDSE VÄRNAT HEMBYGDEN OCH FÖR FÄDERNESLANDET SEGERRIKT KÄMPAT VID BREITENFELD 1631, WÜRZBURG 1631, WITTSTOCK 1636, LEIPZIG 1642, WARSCHAU 1656, FREDRIKSODDE 1657, TÅGET ÖVER BÄLT 1658, LUND 1676, LANDSKRONA 1677, NARWA 1700, DÜNA 1701, KLISZOW 1702, THORN 1703, GEMÄUERTHOF 1705, FRAUSTADT 1706, MALATITZE 1708, GADEBUSCH 1712, ELGSÖ 1789, PARDAKOSKI 1790
Text på frånsidan: STENEN RESTES DÅ REGEMENTET LÄMNADE TROSSNÄS FÄLT OCH INFLYTTADE HIT 1913.
REGEMENTET FLYTTADE TILL KRISTINEHAMN 30 JUNI 1994
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S44

Minneskanon över Bergslagens artilleriregemente

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Framför kanslihuset vid infarten till f d A 9 regementsområde i Kristinehamn
GPS-angivelse:                     59°18’18.72″N 14° 4’17.76″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                        2019-09-27

Historia
En 24-pundig pjäs av 1694 års modell som tidigare kan ha funnits i trakten av Eda Skans under Karl XII krig 1718. Pjäsen är en belägringspjäs och är tillverkad vid Åkers Styckebruk. Kanonen har tidigare varit uppsatt vid minnesmärket S 01 och S 02.

 Ägare
Namn:                                        Företaget Merx Takner och Roos AB
Tfnnr:                                         0550-130 60
Mail-adress                             info@merxfastigheter.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Infoskylten är vattenskadad

Vårdare
Namn:                                        Kristinehamns artilleriförening har rapporteringsansvar mot
A 9 i Boden för att anmäla underhållsbehov av kanonen
Adress:                                       c/o Bo Arvidsson, Bjurtjärnsgatan 7, 681 33 Kristinehamn
Telefon:                                     0550-141 71
Mail-adress:                             bo.i.arvidsson@telia.com

Övrigt
Kanonen sannolikt uppsatt 1935 vid minnesmärken S 01 och S 02. Oklart när flyttningen skedde till nuvarande plats.
Text: TILL MINNE AV DET SVENSKA ARTILLERIET I KRISTINEHAMN 1943 – 2006
Informationsskylt: Ja som beskriver bakgrunden hur kanonen kom till Kristinehamn

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S45

Minnessten över Värmlands regemente i Kristinehamn

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   F d A 9 regementsområde i Kristinehamn. 50 m väster kanslihuset
GPS – angivelse:                59°18’17.10″N 14° 4’16.38″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-11-19

Historia
1994-07-01 flyttades Värmlands Regemente I 2 från Karlstad för att samordnas med A 9 i Kristinehamn. Regementet kom sedan att läggas ned 2000-06-30

Ägare
Namn:                                        Företaget Merx Takner och Roos AB
Adress:                                      Garnisonsvägen 3, 681 54 KRISTINEHAMN
Tfnnr:                                         0550/13 060
Mail-adress                              info@merxfastigheter.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Riksantikvarieämbetet
Adress:                                       Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Telefon:                                      010-224 70 00 vx
Mail-adress:                              varmland@lansstyrelsen.se

Övrigt
Minnesmärke av granit invigd 30 juni 2000 av landshövding Ingemar Eliasson. Stenen är flyttad från den ursprungliga platsen vid sidan om dåvarande kaserngrinden till nuvarande plats.
Text under en bild av Värmlandsörnen med regementets valspråk: CUM DEO ET VICTRICIBUS ARMIS
VÄRMLANDS REGEMENTE OCH VÄRMLANDSBRIGADEN 1626 – 2000 HAR DELTAGIT I MÅNGA FÄLTTÅG OCH FRAMGÅNGSRIKT UTMÄRKT SIG VID FREDRIKSODDE 1657, TÅGET ÖVER BÄLT 1658, LUND 1676, LANDSKRONA 1677, NARVA 1700, DUNA 1701, KLISZOW 1702, FRAUSTADT 1706, MALATIZE 1708,GADEBUSCH 1712
Text frånsida: VERKADE PÅ DENNA PLATS 1994 – 2000
Informationsskylt Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S03

Minnessten över krigskyrkogård från 1808-1809 på V fältet i Kristinehamn

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Fältvägen 53. Mon. 1 km söder Kristinehamns sjukhus
GPS-angivelse:                    59°17’51.83″N 14° 6’11.44″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                        2019-11-19

Historia
Kung Gustav IV Adolf beslutade 1808 att ta ut extra soldater för landets försvar utöver de indelta och tidigare utskrivna till lantvärnet (i Värmland nära 7.600 man).
Landet var hotat av Ryssland och Danmark – Norge samtidigt som han själv förberedde en ny offensiv mot Ryssland i Finland. Han gav därför order den 26 mars om att utskriva totalt 30.500 lantvärnsmän i landet mellan 18 och 25 år fördelade på 51 bataljoner, vardera om 600 man i 4 kompanier. I verkligheten blev det endast ca 28.000 man utskrivna varav ca 6.000 man dog i fältsjukan åren 1808–09.
I Kristinehamn sattes I. Bataljonen i Värmland upp i mitten av juni och utgick i slutet av juli till Eda skans.
Den vanligaste dödsorsaken bland soldater på denna tid var fältsjukan, en samlingsdiagnos för tyfus, kolera, difteri, rödsot, fältfeber etc. p g a osunda fältförhållanden.
På denna krigskyrkogård finns 85 soldater begravda.
De begravda lantvärnsmännen på platsen har sannolikt avlidit under utbildningstiden i Kristinehamn.

 Ägare
Namn:                                        Kristinehamns Kommun
Adress:                                       I. Kommunledningsförvaltningen, 681 84 Kristinehamn
Tfnnr:                                          0550-880 00 vx
Mail-adress                              kommunen@kristinehamn.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Riksantikvarieämbetet
Adress:                                       Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Telefon:                                      010-224 70 00 vx
Mail-adress:                             varmland@lansstyrelsen.se

Övrigt
Minnesstenens framsida är minnesmärke S 15 och baksidan är S 03.
Minneskanonen S 44 inne på A 9 gamla regementsområde, sattes ursprungligen upp på denna plats för att senare flyttas till nuvarande platsen.
Minnesstenen (S 03) återinvigdes 22 april 1994 av biskop Bengt Wadensjö
Text:  LANTVÄRNSGRAVEN – I FÄLTSJUKAN DÖDA 1808 – 1809
Informationsskylt:  Ja

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S15

Minnessten över Värmlands regementes i Kristinehamn

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Fältvägen 53, Mon. 1 km söder Kristinehamns sjukhus
GPS-angivelse:                    59°17’51.83″N 14° 6’11.44″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-11-19

Historia
De äldsta övningsplatserna i Värmland är Kristinehamn och Sunne. Efter sammanslagningen av Nerike och Värmlands Regementen 1634 (de båda regementena var i princip utplånade i kolera efter freden 1629 i Altmark (Polen) och klarade inte av att sätta upp var sitt nytt regemente). Gemensamma övningar påbörjades i Kristinehamn 1773 och pågick till regementenas delning 1812. Värmlands Regemente fortsatte dock att öva på fältet fram till 1816, varefter övningsplatsen flyttades till Varpnäs Mo, 17 km väster om Karlstad.

 Ägare
Namn:                                        Kristinehamns Kommun
Adress:                                       I. Kommunledningsförvaltningen, 681 84 Kristinehamn
Tfnnr:                                          0550-880 00 vx
Mail-adress                              kommunen@kristinehamn.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Riksantikvarieämbetet
Adress:                                       Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Telefon:                                      010-224 70 00 vx
Mail-adress:                             varmland@lansstyrelsen.se

Övrigt
Minnesstenens framsida är minnesmärke S 01 och baksidan är S 02.
Minneskanonen S 06 inne på A 9 gamla regementsområde, sattes ursprungligen upp på denna plats för att senare flyttas till nuvarande platsen.
Text:  NERIKE – WERMLANDS REGEMENTES ÖVNINGSPLATS 1684 – 1816
Informationsskylt:  Ja

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M71

Inskription över hunden Miss på det militära ridhuset i Landskrona

 Län                                            Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)                Landskrona

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Sockeln på gamla ridhuset Kavallerigatan 10
GPS-angivelse:                      55°52’18.82″N 12°49’40.91″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2017-07-11

Historia
Överstelöjtnanten vid Wendes artilleriregemente Carl Henrik Schartau var på många sätt en originell man. Men att han skulle ge sin döda hund en militär hedersbegravning var det nog ingen som räknade med.
Den vita foxterriern Miss fick nämligen 1892 en begravning som hette duga. Hundens ägare såg till att en snickare fick order om att bygga en kista, några soldater fick gräva en grav och regementet stod uppställt i paraduniform på Kasernplan. Musikkåren spelade sorgemusik samtidigt som översten själv begravde hunden vid ridhuset. Till vandrarnas förtjusning finns gravens inskriptioner i husets sockel fortfarande kvar.

 Ägare
Namn:                                        Stadshuset Landskrona kommun
Adress:                                      261 80 Landskrona
Tfnnr:                                         0418-47 00 00
Mail-adress                              kommun@landskrona.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket inhugget år 1892 av Carl Henrik Schartau
Text: MISS 1879 – 92  TACK!
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten