Registerkort Nr X02

Minnesmärke över ryska härjningar 1719 på Fredriksskans i Gävle

Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Inom hamnområdet Gävle hamn, Fredriksskans
GPS-angivelse:                       N60°41’27.40″ E17°12’57.67″

Inventerad
Namn:                                       Thomas och Lena Fredholm
Datum:                                      2020-08-15

Historia
Till ”värn mot Juten” dvs danskarna byggdes 1612 ett blockhus på en liten holme i sundet mellan inre och yttre Gävlefjärdarna, som därefter fick namnet Blockhusharen. År 1717 anlades på Blockhusharen en skans, som till en början kallades Hugoskans efter dåvarande landshövdingen Hugo Hamilton (1655-1724). Redan i början av samma år, då den var så gott som färdig och bestyckad med tio kanoner, bytte den emellertid namn till Fredriksskans. I början av augusti besköts en rysk flottilj från skansen, vilket fick till följd att denna avstod från att framtränga till Gävle. Under sommaren 1720 förbättrades skansen och tack vare detta seglade ryssarna på våren 1721 förbi Gävlebukten. Skansen fick därefter förfalla, men iståndsattes igen 1727-28.
Vid början av Gustav III:s ryska krig överfördes skansens besättning och bestyckning till Vaxholm, men Gävles borgare skaffade då ny bestyckning och satte upp en ny skansbesättning samt grupperade ”ett formidabelt” batteri på Holmudden vid norra inloppet under det att det södra gjordes ofarbart. År 1808 lät kronan grundligt reparera och förstärka skansen. År 1863 nedmonterades bestyckning och besättningen förflyttades. År 1892 överläts Fredriksskans till Gävle stad, som för sin hamnbyggnad lät riva skansen 1902. På dess plats uppställdes en 4,5m hög minnessten i röd Norrtäljegranit med inskrift under en i brons gjuten reliefbild av skansen.

 Ägare
Namn:                                        Gävle kommun
Adress:                                       Drottninggatan 22, 803 11 Gävle
Tfnnr:                                         026-17 80 00
Mail-adress                              gavle.kommun@gavle.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Fredriksskans är numera namnet på hela hamnområdet. Minnesstenen över skansen går idag inte att besöka med mindre än särskilt tillstånd då området är inhägnat och bevakat. Den avtäcktes 1905.
Text: Under en relief av fästningen utförd av konstnären Ida Matton (1863-1940):  HÄR PÅ BLOCKHUSHAREN ANLADE GEFLE STADS BORGERSKAP UNDER LEDNING AF LANDSHÖFDINGEN FRIHERRE HUGO HAMILTON ÅR 1717 EN BEFÄSTNING FÖRST KALLAD HUGOSKANS, SEDAN FREDRIKSSKANS HVILKEN 1719 OCH 1721 RÄDDADE GEFLE FRÅN PLUNDRING OCH BRAND. SKANSEN FÖRSTÄRKTES 1742 OCH 1789 MEN SLOPADES 1863 OCH ÖFVERLÄTS 1892 TILL GEFLE STAD SOM I OCH FÖR HAMNBYGGNADEN 1902 LÄT RASERA DENSAMMA.
Under den ursprungliga texten står ”HAMNENS UTVIDNING NORRUT 1952-1957 INVIGDES 28 MAJ 1957. I FREDRIKSSK ANS INGICK NORRLÄNDSKT ARTILLERI FRÅN FRÖSÖN. KUNGL. NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE ORGANISERADES 1893
Informationsskylt: Nej

Thomas Fredholm
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten