Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr EE10

Minnestavla över svenska frivilliga i Estlands frihetskrig 1918 i Tori

Land                                         Estland

Kommun (motsv)               Pärnu

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Pärnu mantee 1, 868 01 Tori
GPS-angivelse:                      N58°28’58” E24°48’50”

Inventerad
Namn:                                       Jörgen Westerlund
Datum:                                      2022-04-23

Historia
Efter frihetskriget 1918-1920 tilldelades 25 svenskar Frihetskorset för sina insatser till stöd för Estland under Frihetskriget. Kung Gustaf V var en av de medaljerade. Samtliga 25 tilldelades Frihetskorset i tre olika valörer och grader.
Kyrkan i Tori är den plats där minnesmärket över de som medaljerade finns. Kyrkan totalförstördes under den Sovjetiska ockupationen och återställandet påbörjades 1989 och ändrade 2002 namn till “Eesti sõjameeste mälestuskirik”, Estonian Soldiers’ Memorial Church.

Ägare
Namn:                                        Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Adress:                                      Biskopshuset på Domberget i Tallin
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavlan av mässing invigdes 2022-04-23 av Ambassadör H.E. Ingrid Tersman och Estlands Försvarsminister Kalle Laanet.
Kyrkan i Tori är en Veterankyrka där minnesmärken över stupade och hedrade finns monterade på väggarna och där det årligen genomförs en särskild minneshögtid till minnet av Estlands veteraner på veterandagen den 23 april.
Text: Se bild ovan
Informationsskylt: Nej

Jörgen Westerlund
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W09

Minnessten över Dalregementets Gagnefs kompani vid kyrkan i Gag­nef

Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Gagnef

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Väg 70 mellan Borlänge och Leksand, vid Gagnefs kyrka nära älven strax SV om järnvägsstationen i Gagnef. Stenen står strax Ö om kyrkan.
GPS-angivelse:                         60°35’22.93″N 15° 3’39.20″E

Inventerad
Namn:                                          Olle och Eva Strid
Datum:                                         2021-05-16

Historia
Dalregementet härstammar från de dalafänikor som uppsattes 1542. År 1612 åtog sig provinsen Dalarna att årligen hålla 900 man till kungens tjänst mot att slippa utskrivning. Dessa samman­slogs 1617 med andra förband till Upplands storregemente i Uppland, Västmanland och Dalarna. När kungen på grund av truppens dåliga tillstånd ville göra ny utskrivning åtog sig dalkarlarna 1621 att ständigt hålla 1 400 man utom befäl. Åren 1623–1628 delades landsregementet upp i tre landskapsregementen, varvid Dalregementet bildades 1625. Senare överflyttades 200 num­mer till Västmanlands regemente där de huvudsakligen ingick i Bergs kompani.
Gagnefs kompani sattes upp 1696. Kompaniets symbol var ett ”Y” vilket symbolisera Väster-och Österdalälven som flyter samman och bildar Dalälven i Djurås i Gagnefs socken. Samma symbol återfinns idag också i Gagnefs kommunvapen.
På stenen nämnda kaptensboställe för Gagnef kompani, Österby i Stora Tuna, återfinns idag ca 2 km NO Stora Tuna kyrka, längs Tunaån.

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt Minnesmärket av oslipad granit och restes 1962. Över texten (se nedan) på ste­nens åtsida är Dalarnas landskapsvapen inhugget. Vapnet är förgyllt, medan texten i öv­rigt är i en röd nyans, även på frånsidan.
Text: På den åt NV vända sidan är inristat och imålat med brun färg: Dalarnas landskapsvapen.
Text: Under landskapsvapnet på åtsidan: GAGNEFS KOMPANI 1625 – 1901. KYRKVALLEN VAR SAMLINGSPLATS NÄR SOLDATER FRÅN BYGDEN DROGO ÅSTAD FÖR ATT FULLGÖRA DEN URGAMLA PLIKTEN ATT VÄRNA FRIHETEN. Under denna text Gagnef kompanis vapenbild. Därunder följer denna text: VANDRINGEN TILL MINNENA GÖR DEN NYA DAGEN MÄKTIGARE OCH RIKARE.
Text på frånsidan: GAGNEFS KOMPANI ROTERADES MED 64 SOLDATER FRÅN GAGNEF – MOCKFJÄRD, 14 FRÅN ÅHL, 72 FRÅN OVANBRODELEN AV ST. TUNA. KAPTENSBOSTÄLLET VAR I ÖSTERBY ST. TUNA. STENEN RESTES 1962
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W07

Minnessten över Dalregementets lägerplats på Rommehed i Stora Tuna

Län                                             Dalarna
Kommun (motsv)                Borlänge kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Väg 70, ca 6 km S Borlänge centrum, 2 km SV Stora Tuna kyrka.
GPS-angivelse:                         60°26’02.7″N 15°30’02.1″E 

Inventerad
Namn:                                           Olle och Eva Strid
Datum:                                          2021-05-16 och november 2021

Historia
Rommehed var Kungl Dalregementets mötes- och lägerplats mellan åren 1796 – 1908. Regemen­tets expedition fanns under den tiden i Falun. Under åren 1908 – 1909 flyttade regementet in i de då nybyggda kasernerna i Falun. Försvaret behöll dock lägerområdet till 1988, det användes till exempel under beredskapstiden, vid repetitionsutbildningar samt vid annan tillfällig verksamhet.

Lägerplatsen anses vara den bäst bevarade i landet med ett trettiofemtal byggnader som minner om den indelta arméns förutsättningar att förbereda sig för krigstjänst. Många av byggnaderna är försedda med informativa skyltar om respektive byggnads funktion under lägertiden. Idag är lägret ett byggnadsminne sedan 1991 i en vacker parkmiljö.
I en av byggnaderna har också Dalregementets museum en utställning som spänner över sexhundra år. Den börjar med allmogeupproren på 1400-talet till den krigande karolinen, bonden och hans hustru, soldater och officerare i ett sprudlande lägerliv på Rommehed.
Söder om själva lägerområdet ligger det gamla exercisfältet, idag ett naturreservat sedan 1977, ca 6 hektar stort. Reservatet, som utgör en del av Badelundaåsen, består av en stäppliknande ve­getation på den sandiga jorden och har bildats genom mångårigt slitage av exercerande soldater i stora förband. Bild (från Dalregementets museer samlingar) visar exercisfältet, även kallat ”blaggarnsbyn”, vid regementsmötet 1878. Blaggarn var ett grovt linnetyg av sämre råvaror som användes främst till tältväv, lakan och madrassvar med mera.

Ägare
Namn:                                            Privat fastighetsägare
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):          Minnesmärket är i visst behov av vård (rengöring och målning)

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av sten restes förmodligen i anslutning till att regementet lämnade lägret under 1908. Stenens åtsida är över den förgyllda texten försedd med regementets förbandstecken i form av förbandsknapp m/1754, också förgylld. Minnesmärket är omgivet av en liten, låg sten­mur.
I anslutning till minnesmärket finns också en majstång, omgiven av vitmålade kompaniståndare, var och en försedd med skylt med namnet på ett utbildningskompani. (Husby, Leksand, Gagnef, Gustafs, Äppelbo, Orsa, Mora och Rättvik.). Det är okänt när just denna majstång och ståndare restes, dock har själva platsen även före flytten till Falun varit platsen för en majstång.
Text: KUNGLIGA DALREGEMENTET 1796 – 1908
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ö39

Minnessten över omkomna soldater 1944 i Kattilasaari

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)              Haparanda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid bron över Kerasjoki 1 km byn Kattilasaari 1 mil NV Haparanda
GPS-angivelse:                      N65O56´93´´ E23O48´15´´

Inventerad
Namn:                                       Lennart Holtrin
Datum:                                      2022

Historia
Vid beredskapstjänstgöring under andra världskriget omkom två män från Hälsinge regemente i östra Norrbotten. En okontrollerad sprängning inträffade vid landsvägsbron i Kattilasaari, en mil NV Haparanda. Furiren Helge Pettersson från By i Dalarna och värnpliktige bilföraren Rune Hedström från Årsunda dödade. Värnpliktige Åke Klang från Sandarne skadades. De omkomna fördes till hemorterna och jordfästes i närvaro av hedersvakter från de kompanier de tillhört.

 Ägare
Namn:                                       Kattilasaari hembygdsförening ?????????
Adress:                                      Murargränd 4, 953 34 Haparanda
Tfnnr:                                        0922-102 74
Mail-adress                              –

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Rensning av närområdet
Renovering (vid behov):      Texten behöver förbättras

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1995 av Nedre Tornedalens hembygdsförening som också tog initiativet att resa minnesmärket.  Stenen avtäcktes den15-16 juli i samband med nybildandet av Kattilasaari hembygdsförening. Chefen I 14 avtäckte minnesmärket i närvaro av försvarsområdesbefälhavaren överste Per Mohlin.
Text: HÄR FÖROLYCKADES 2 UNGA SOLDATER TILLHÖRANDE I 14 DEN 16 APRIL 1944
FURIR HELGE PETTERSSON ÅSHEM NORRBYN
VPL RUNE HEDSTRÖM KILEN ÅRSUNDA
HEMBYGDSFÖRENINGEN RESTE DENNA STEN 1995 TILL MINNE ÖVER DESSA OFFER I FREDENS TJÄNST
Informationsskylt: Nej

Lennart Holtrin
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr O16

Minnessten över landstormens mobilisering 1914

 Län                                            Västra Götaland

Kommun (motsv)               Göteborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På Smithska uddens parkeringsplats SV Frösunda torg
GPS-angivelse:                       N57°36’51.64″ E11°53’30.83″

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerat
Datum:

Historia
Det första officiella förslaget om en landstorm i Sverige lades fram som en proposition vid 1865 års riksdag, enligt vilken den skulle omfatta alla vapenföra män mellan 20 och 50 år, som inte tillhörde armén eller beväringen. Det dröjde dock till 1885 års härordning innan en landstorm inrättades och den bestod då av åldersklasserna 33–40 år. Därefter ändrades åldersspannet vid flera tillfällen och fram till 1942 när landstormen avskaffades.
Landstormen som bl a. skulle trygga fälthärens mobilisering och bevaka gränser och kuster, mobiliserades vid första världskrigets utbrott 1914. Trupperna hemförlovades sedan deras uppgifter hade övertagits av arméns linjeförband.

 Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit i form av en runsten.
Text: LANDSTORMENS MOBILISERING 1914
Informationsskylt: Nej

Erik Pousar
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W08

Minnessten över Dalregementets livkompani på Rommehed i Stora Tuna

Län                                                Dalarna

Kommun (motsv)                  Borlänge

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Väg 70, ca 6 km S Borlänge centrum, 2 km SV Stora Tuna kyrka.
GPS-angivelse:                        60°25’58.64″N 15°29’57.33″E

Inventerad
Namn:                                           Olle och Eva Strid
Datum:                                         2021-05-16 och november 2021

Historia
Rommehed var Kungl Dalregementets mötes- och lägerplats mellan åren 1796 – 1908. Läger­platsen anses vara den bäst bevarade i landet med ett trettiofemtal byggnader som minner om den indelta arméns förutsättningar att förbereda sig för krigstjänst. Huvuddelen av byggnaderna är försedda med informativa skyltar om respektive byggnads funktion under lägertiden. Idag är lägret ett byggnadsminne i vacker parkmiljö. (Se också W04 om Rommehed)
Om Livkompaniets minnessten och varför den står på sin plats idag i lägerparken finns följande att läsa om på Dalregementets museers hemsida (https://www.dalregementetsmuseer.se/) un­der ”Rommehed”:
”År 1921 bildades ”Det indelta livkompaniets kamratförening” om vilken man kan läsa i Dalrege­mentets kamratförenings årsskrift Armborstet 1960. År 1929 restes en minnessten. Livsoldaten nr 30 Wikman i Husby, som numera var stenhuggare, fann ett lämpligt granitblock och högg in­skriptionen. På lördagen före det årliga kamratmötet låg stenen på Wikmans flakvagn och hästen Perkele var förspänd. Framåt klockan 8 på söndagsmorgonen var foran framme och Wikman funderade på var stenen skulle lastas av. Det borde ju egentligen regementschefen bestämma men han var ännu inte tillstädes. Då kom Wikman på att detta borde Perkele få bestämma så denne fick gå vart han ville. Hästen stannade där Livkompaniets kompanigata en gång gått invid Lushavet just där kompanichefstältet en gång stod. Och där står stenen än i dag.” 

Ägare
Namn:                                            Privat fastighetsägare
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                       –
Renovering (vid behov):       Stenen är i stort behov av vård (borttagning lav o färgifyllnad)

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av sten uppsatt 1925.
Konstnär: Enligt Dalregementets museers hemsida var det livsoldaten nr 30 Wikman i Husby som skapade stenen.
Text: KUNGLIGA DALREGEMENTETS INDELTA LIVKOMPANI RESTE STENEN I SITT GAMLA LÄGER ÅR 1925
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ö50

Veteranminnessten i Arvidsjaur

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Arvidsjaur

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Stallplan inom regementsområdet
GPS-angivelse:                       N65°34’54” E19°9’42”

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

 Ägare
Namn:                                       Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                        08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Norrlands dragonregementet, K 4
Adress:                                      933 82 Arvidsjaur
Tfnnr:                                        0960-15 000
Mail-adress                              k4@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest (uppsatt) år 2017
Text under lilla riksvapnet: TILL MINNE AV VÅRA AVLIDNA KAMRATER
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ö17

Minnessten över Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Arvidsjaur

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Stallplan inom regementsområdet
GPS-angivelse:                      N65O34´54´´ E19O9´42´´

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Regementet härstammar från Jämtlands hästjägarkår, som blev ett självständigt förband 1853 då det skildes från Jämtlands fältjägarregemente i samband med att regementet reducerades till en kår med namnet Jämtlands fältjägarkår.
År 1893 utökades kåren med ytterligare tre skvadroner, och samtidigt antogs namnet Norrlands dragonregemente (K 8). Det nya regementet skulle förläggas till Umeå. I avvaktan på att kasernerna skulle bli färdiga var regementet under åren 1893-1901 förlagt till Drottningholm och Frösön. Regementet flyttade in i kasernerna i Umeå år 1901. Det erhöll den 1 januari 1928 beteckningen K 4.
Inför 1955 års riksdag föreslog regeringen för riksdagen en reducering av kavalleriets organisation och att Norrlands dragonregemente skulle reduceras till att omfatta en bataljon. Bataljonen skulle samtidigt administrativt underställas Västerbottens regemente (I 20). Den 30 juni 1958 upplöstes regementet och den kvarvarande bataljonen antog namnet Norrlands dragoner (K 4).
Den 5 juni 1973 lade regeringen fram sin andra proposition gällande OLLI-reformen. I den föreslog regeringen att förlägga ett nytt fredsförband till Arvidsjaur. I proposition föreslog regeringen att det nya förbandet skulle överta namn och benämning från Norrlands dragoner (K 4). Förslaget antogs av riksdagen den 13 december 1973. Den 1 april 1980 flyttade Norrlands dragoner in i de nya kasernerna i Arvidsjaur och återtog samtidigt det gamla namnet Norrlands dragonregemente.
Inför försvarsbeslutet 2004 föreslog regeringen att endast ett jägarförband av Livregementets husarer (K 3) och Norrlands dragonregemente (K 4) skulle kvarstå i grundorganisationen. Den 31 december 2004 avvecklades Norrlands dragonregemente (K 4). Utbildningsbataljonen vid regementet kvarstod dock i Försvarsmaktens grundorganisation och inordnades i Norrbottens regemente som Arméns jägarbataljon (AJB) med bibehållen förläggning i Arvidsjaur.
Regementet föreslås återinrättas i propositionen ”Totalförsvaret 2021–2025”, och återuppsattes den 24 september 2021.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                      Norrlands dragonregemente
Adress:                                      933 82 Arvidsjaur
Tfnnr:                                        0960-15 00 0
Mail-adress                             k4@mil.se

Övrigt
Minnessten av bohusgranit över K 4 och regementets 25 år i Arvidsjaur. Den är två meter hög. Efter det officiella nationella firandet av veterandagen den 29 maj 2014 avtäcktes den av bataljonschef Teddy Larsson
Text under regementets vapenbild: NORRLANDS DRAGONREGEMENTE K4 FÖRLAGT I
ARVIDSJAUR 1980 – 2004
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr Ö01

Minnessten över stupade knektar i Piteå komp 1788 i Öjebyn

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Piteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Söder om Grans Naturbruksgymnasium
GPS-angivelse:                      N65°20’36.66″ E21°22’39.95″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2021-10-07

Historia
Piteå kompani var en del av Västerbottens regemente 1624–1841. Därefter tillhörde kompaniet Norrbottens regemente 1907.
Kompaniet deltog i Gustav III:s ryska krig: 1788–1790. 1788 ingick kompaniet i Västerbottens regementes 2.bataljon vilken i sin tur ingick i Gustaf von Siegroths fördelning. Det var under striderna i Anjala-området 75 man ur Piteå kompani stupade varav 20 knektar inte vigdes i svensk jord. Det är dessa som hedras av minnesstenen i Gran.
Under resten av kriget var kompaniet med i striderna vid bland annat Porrasalmi, Parkumäki och Uttismalm.

 Ägare
Namn:                                       Piteå kommun, Kultur och fritidsnämnden
Adress:                                      Kyrkbrogatan 15, 941 31 PITEÅ
Tfnnr:                                        0911-696000
Mail-adress                              kultur-fritid@pitea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnessten, av grå granit, stenen är 1.9 m h, 0.78 m br och0.27 m dj. Stående på ett postament 1×0.5×0.5 m.
Minnesstenen restes efter 1944 någonstans i Piteå men flyttades 1982 till Grans naturbruksgymnasium och placerades där det första överstebostället i Piteå för Västerbottens regemente låg
Initiativtagare till minnesstenen var trävaruhandlare K.A. Forsén, som ägnade sig åt en del släktforskning, var den som fann att ett tjugotal soldater av Piteå kompani stupade på finsk jord år 1788. Han lyckades också få fram namn och hemort för dessa.
Text: Överst på stenen är ristat en ram samt 7 stjärnor och därunder: ”DE TILLHÖRDE ALLA PITEÅ COMPANIE OCH FÖLLO FÖR SITT LAND SOM TAPPRA MÄN PÅ FINSK JORD 1788
20/8 SOLD O BASTION PITHOLM 10, 1/9 SOLD N SUNDELL KOPPARNÄS 104.
2/9 SOLD A KIECK SVENSBY 31, 16/10 SOLD E STANDAR SVENSBY 34.
18/11SOLD J BERGFAST SVENSBY 38, 26/11 SOLD A BLANCKSVERD SVENSBY 36
17/11 CORP J FLINCK SVENSBY 32, 30/11 CORP O STÅLSKIÖLD SJULSMARK 118.
17/10 SOLD A STRIDSBÅGE SIKFORSEN 78, 9/10 SOLD J SABELMAN SIKFORSEN 79.
16/10 SOLD P RÖNBERG ARNEMARK 76, 26/11 SOLD O NÖGDER ARNEMARK 77.
24/9 SOLD P HASSELL LILLPITEÅ 59, 16/10 Sold O STORMHIELM Lillpiteå 58.
9/9 SOLD J TÖRNBERG KARLAMARK 39, 27/10SOLD O STÅLBERG PORTANÄS 114.
17/10 SOLD A MANLIG SJULNÄS 64, 29/11SOLD A BESTÄLLARE SJULNÄS 67.
18/11 SOLD K PALLISADE LÅNGNÄS 73, 29/11 SOLD A TRIUMPH TRUNDAVAN 125.
DE VILA I OKÄND GRAV. VÖRDA DERAS MINNE
(Siffrorna efter namnen anger vilken rote de tillhörde).
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr NO11

Gravminnesmärke över 1940 stupade korpralen Thore Jacobson I Mo i Rana

Land                                         Norge

rhdr

Kommun (motsv)               Mo i Rana

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Mo kirkegård
GPS-angivelse:                      59°28’43.59″N 7°50’46.07″E

Inventerad
Namn:                                       Haakon Vinje
Datum:                                      2021

Historia
Svenske frivillige korpralen Thore Jacobson stupade den 17 maj 1940 i Mo i Rana. Han begravdes på platsen men flyttades efter kriget till Vestre gravplatsen i Oslo där han vilar idag. Se minnesmärke Nr NO15.
Thore Jacobson kom från Dalarna där han hette Anders Torvald Jacobson Träsfeldt.. Han hade även bott i Finland.

Ägare
Namn:                                       Norsk krigsgravtjenst, en enhet
inom Kulturvernavdelningen inom Kulturdepartementet
Adress:                                      Grubbegatan 1, Oslo
Tfnnr:                                        22 24 90 90
Mail-adress                              postmottak@kud.dep.no

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       Norsk krigsgravtjenst avser att renovera minnesmärket under 2022.

Vårdare
Namn:                                        Rana kirkelige fellesråd
Adress:                                       Sörlandsveien 54, 8624 Mo i Rana
Telefon:                                     75 12 33 00
Mail-adress:                             post@rana.kirken.no

Övrigt
Minnesmärke av granit.
Foto: Arne Langås, Falstadsenteret
Text under två händer i ett handslag: KORPORALEN THORE JACOBSON FALLT PÅ STELLET
17 MAJ 1940 FOR NORGES FRIHET
SVENSKE BRÖDER RESTE STENEN???
Informationsskylt: Nej

Haakon Vinje

Projektet har finansierats av Försvarsmakten