Lämna ett bidrag

Föreningen bedriver omfattande verksamhet för att inventera, dokumentera samt stödja vården av existerande militära minnesmärken. Avsikten är att medlemmarna i föreningen skall genomföra denna verksamhet på ideell basis men med de reella kostnaderna (resor, boende och dagtraktamente) ersatta.

Ni kan stödja föreningens arbete genom att lämna ett bidrag till föreningen. Alla bidrag och donationer mottages tacksamt.

Vårt plusgirokontonummer är:
67 89 58-0

Bidrag och donationer över 1 000 kr kommer uppmärksammas genom ett personligt brev och av föreningens ordförande. För närvarande Urban Rettig

Föreningen Svenska Militära Minnesmärken (SvMM) har bildats med syftet att vårda och bevara existerande svenska militära minnesmärken i samverkan med lokala aktörer.
Föreningens uppdrag enligt sina stadgar är att ”—– inventera, förteckna och samverka med formella ägare av militära minnesmärken isamt att i samverkan med dessa kontrollera och stödja vården och bevarandet av desamma. Föreningen skall vidare på lämpligt sätt föra ett offentligt register över de aktuella minnesmärkena”.