Om SvMM

BAKGRUND

Många länder, framför allt de som deltagit i de båda världskrigen, har stora, ofta frivilliga organisationer genom vilka de aktuella staterna lägger ner mycket pengar för att vårda och bevara sina krigsgravar och minnesmärken. Sverige, med sin snart 200-åriga fred är lyckligtvis inte i denna situation men det känns pinsamt och skamligt att vi inte alls bryr oss om de gravar och minnesmärken som trots allt finns.
På ett antal platser sköts underhållet av dessa svenska militära minnesmärken exemplariskt idag, medan på andra, framför allt i Östeuropa är läget mindre bra och ett rimligt stöd för underhåll och bevarande av dess, erfordras på dessa ställen.
Under de senaste decennierna har frågan kommit upp vid ett par tillfällen men varje gång har konstaterats att ingen statlig myndighet har uppdrag avseende detta och någon annan organisation existerar inte. Detta har känts skamligt.
Det bedömda antalet svenska militära minnesmärken är drygt 600 inom landet och ca 220 i andra länder och Sveriges kostnader för bevarandet av dessa bör vara acceptabelt.
I samband med Veteranutredningen som fastställdes av regeringen 2012, har möjligen en ny väg öppnats. Dessa minnesmärken, oavsett om de minner om militära insatser på 1600- eller 1900-talet, erinrar om och hedrar de veteraner som deltog.

FÖRENINGENS VERKSAMHET

Föreningen Svenska Militära Minnesmärken (SvMM) har bildats med syftet att vårda existerande svenska militära minnesmärken i samverkan med lokala aktörer.
Föreningens uppdrag enligt sina stadgar är att ”—– inventera, förteckna och samverka med formella ägare av militära minnesmärken isamt att i samverkan med dessa kontrollera och stödja vården och bevarandet av desamma. Föreningen skall vidare på lämpligt sätt föra ett offentligt register över de aktuella minnesmärkena”.
Verksamheten skall vidare redovisas för den svenska allmänheten (hemsida).
Byggnader och byggnadsruiner ingår normalt inte i uppdraget.
Exempel på minnesmärken där Sverige bör känna ett visst ansvar att, tillsammans med de nuvarande värdländerna, vårda och bevara:
1. Statyer och statyetter (ex Stenbocks staty i Helsingborg, lejonet i Narva, Estland och Carl XII-stöveln i Virga, Lettland
2. Minnesstenar (ex minnesstenenarna över segern 1718 vid Stäket, segern 1631 i Breitenfeldt, Tyskland och över slaget vid Fraustadt i Wschowa, Polen)
3. Minnesplaketter (ex Carl XII-plaketten i Budapest, Ungern)
4. Enskilda soldatgravar (ex soldatgravarna från 1718 i Handöl och från 1850 på kyrkogården i Flensburg, Tyskland)
5. Massgravar (ex den massgrav som hittats med kvarlevor av svenska soldater som stupat 1636 i slaget vid Wittstock, Tyskland)

Avsikten är att medlemmarna i föreningen skall genomföra denna verksamhet på ideell basis men med de reella kostnaderna (resor, boende och dagtraktamente) ersatta.
Föreningen har gått med i den frivilliga försvarsorganisationen Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) varigenom statliga bidragsmedel eventuellt kan förmedlas. Enligt stadgarna skall föreningen ”– vidare söka bidrag för sin verksamhet av fonder, stiftelser m fl.”

Föreningens medlemmar skall
1. lokalisera och identifiera minnesmärken enligt ovan,
2. dokumentera desamma skriftligt och i bild,
3. ta rätt på vem som är formell ägare av minnesmärket,
4. få kontaktmän på de aktuella platserna för att kunna genomföra den vårdande verksamheten
5. med inventeringen som grundval göra en bedömning av den årliga kostnaden för att stödja och uppmuntra det län eller den stad där minnesmärket finns och formellt äger detta, att vårda och vidmakthålla detsamma (minnesdagar). Avsikten är inte att svenska staten skall stå för alla kostnader för detta utan att möjlighet skall finnas att vid behov stödja ägaren på lämpligt sätt,
6. identifiera ev minnesdatum,
7. skriva ett avtal om ovanstående med ägaren samt
8. efter hemkomst skriva en rapport över den genomförda verksamheten,
9. informera allmänheten om minnesmärket.

Kriterier militära minnesmärken
1. Minnesmärket bör vara en del av den svenska försvarsmaktens historia.
2. Minnesmärket skall erinra om svenska förbands och enskilda personers militära gärningar i utlandet.
3. Dessa gärningar skall ha skett på den svenska riksledningens uppdrag eller med svenska statens medgivande.
4. Minnesmärket bör vara av beständigt material (sten, metall).
5. Uppsättare av minnesmärket är ointressant.
6. Formell ägare av minnesmärket är ointressant.