Alla inlägg av Christian

Registerkort Nr B71

Gravsten över övlt Kafle på Invalidkyrkogården i Ulriksdal 

Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)              Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Sydöst Ulriksdals värdshus i Ulriksdals slottspark
GPS-angivelse:                     N59°23’6.” E18° 1’13.”

Inventerad
Namn:                                      Claes och Eva Grafström
Datum:                                     2015-04-05

Historia
På Invalidkyrkogården är officerare, underofficerare och manskap begravda, vilka deltagit i Sveriges krig 1788-1814. Begravningsplatsen uppläts 1821 för Kongl. Invalidinrättningen på Ulriksdal. Under loppet av 27 år bodde där 383 invalider, varav omkring 200 också begravdes på Ulriksdal.- officerare, underofficerare och manskap – av vilka de flesta deltagit i Sveriges krig 1788-1790 i Finland och Ryssland,1805-1807 i Pommern, 1808-1809 i Finland och Norge samt 1813-1814 i Tyskland.
När vårdinrättningen på slottet avvecklades 1849 skickades de återstående invaliderna hem till släkten eller överfördes till Danvikens hospital.
Den större gravstenen resters för Kapten Lars David Kafle och hans familj. Kale var administratör och sedermera kommendant för invalidinrättningen. Den mindre är förmodligen hustrun.
Den nuvarande inhägnade delen av kyrkogården anlades 1884 och mäter ungefär 50×50 meter, men den utgör bara en liten del av den ursprungliga kyrkogården.

 Ägare
Namn:                                        Ståthållarämbetet (genom Kungliga Djurgårdens Förvaltning) och Statens fastighetsverk
Adress:                                      Box 27138, 102 52 Stockholm
Tfnnr:                                        08-402 60 00
Mail-adress                              info.kdf@royalcourt.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravmonument av granit rest 1839.
Text stora stenen på järnplatta: HVILORUM FÖR LARS DAVID KAFLE ÖVERSTELÖJTNANT R.S.O. D 1839, MAKA SOPHIA WAHLFELDT D 1866, DOTTER MATHILDA D 1840
Text lilla stenen: S KAFLE
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M93

Minnesplatta över Carl XII:s besök 1700 och 1715-16  i Ystad

Län                                            Skåne (f d Malmöhus)

Kommun (motsv)              Ystad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Kemnerska gården, Stora Västergatan 6
GPS-angivelse:                     N55O25´46´´ E13O48´60´´

Inventerad
Namn:                                     Christian Braunstein
Datum:                                    2019-07-15

Historia
Kemnerska gårdens bostadshus byggdes cirka 1540. Det renoverades senast 1951-1952 då gården skadats i en brand 1946.
Det har sagts att Karl XII under sin vistelse i Ystad 1699 bodde i huvudbyggnaden på gården. Det är av denna anledning som många känner till huvudbyggnaden som Karl XII-huset. Det visade sig dock att Karl XII aldrig har bott på gården men han har ändå haft en stor betydelse för Kemnerska gården. Karl XII har bland annat hindrat att byggnaden revs.

 Ägare
Namn:                                        Ystad kommun
Adress:                                       Nya Rådhuset, Österportstorg 2, 271 80 Ystad
Tfnnr:                                         0411-57 70 00
Mail-adress                              kommunen@ystad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –                        
Renovering (vid behov):      –                        

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

Övrigt
Minnestavlan av brons på Kemnerska gården som felaktigt har utpekats som Karl XIIs bostad
under vistelserna i Ystad ger de enligt traditionen historiska data om Karl XIIs vistelse i Ystad. Kungen bodde i själva verket på Stora Östergatan.
De felaktiga uppgifterna härrör från Svenska turistföreningens årsskrift 1910, där det fanns en artikel av Lundaprofessorn Arthur Stiller.                                   
Text: På ömse sidor av en relief av konungen: 17 JUNI 1682 och 30 NOVEMBER 1718
KONUNG CARL XII BODDE I DETTA HUS TVENNE GÅNGER
FÖRSTA GÅNGEN ÅR 1700 I JUNI MÅNAD
ANDRA GÅNGEN FRÅN DEN13 DECEMBER 1715 TILL DEN 16 FEBRUARI 1716
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M18

Minnessten över Skånska luftvärnsregementet i Malmö

Län                                            f d Malmöhus

Kommun (motsv)               Malmö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På f d luftvärnsregementets förrådsgård, nu Södra skånska gruppens utbildningsområde
GPS-angivelse:                       N55O34´58´´ E13O5´5´´

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Peter och Johan Wetterberg
Datum:                                       2021-07-22

Historia
Genom försvarsbeslutet 1936 fick luftvärnet en självständigare roll inom artilleriet, vilket bland annat resulterade i att ett flertal luftvärnsdivisioner organiserades, där bland annat en division förlades till Malmö. Divisionen sattes upp som en beredskapsdivision av Östgöta luftvärnsregemente den 1 oktober 1941 under namnet Malmö luftvärnsdivision (A 10 M). Genom försvarsbeslutet 1942 beslutades att avskilja luftvärnet från artilleriet, för att bilda ett eget truppslag, luftvärnet. Förändringen resulterade bland annat i att Malmö luftvärnsdivision avskildes från Östgöta luftvärnsregemente, och bildade den 1 oktober 1942 Skånska luftvärnskåren (Lv 4).
Efter provisorisk förläggning förlades kåren den 1 oktober 1943 i ett kasernetablissemang i Husie i östra delarna av Malmö. Inflyttningen skedde fram till 1 december 1943, och den 4 juni 1944 var hölls en ceremoni över inflyttningen i det nya kasernområdet.
Genom försvarsbeslutet 1958 kom kåren att omorganiseras till regemente den 1 juli 1962, och fick det nya namnet Skånska luftvärnsregementet (Lv 4).
I samband med OLLI-reformen vilken genomfördes inom försvaret åren 1973 och 1975, sammanslogs Södra skånska regementet (P 7) med Malmö försvarsområde (Fo 11) och bildade 1976 försvarsområdesregemente P 7/Fo 11. Detta medförde att Skånska luftvärnsregementet som ingick i Malmö försvarsområde kom att bli ett B-förband (utbildningsregemente), och dess mobiliserings- och materialansvar överfördes till Södra skånska regementet, som blev ett A-förband (försvarsområdesregemente).
Regeringen proposition 1977/78: 65 antogs av riksdagen den 15 december 1977. Propositionen innehöll bland annat en omlokalisering av Skånska luftvärnsregementet till Ystad för att där samlokaliseras med Södra skånska regementet.
Genom försvarsbeslutet 1992 kom samtliga utbildningsregementen som ej uppsatte ett krigsförband i regementsstorlek, ej heller benämnas som regemente. Detta då regeringen ansåg att grundorganisationen skulle spegla krigsorganisatio­nen. I samband med detta reducerades regementet den 1 juli 1994 till kår och återfick sitt gamla namn Skånska luftvärnskåren (Lv 4).
Genom försvarsbeslutet 1996 beslutades det om en avveckling av förbanden i Ystad. Kåren kom tillsammans med Södra skånska regementet (P 7/Fo 11) att avvecklas den 31 december 1997.

Ägare
Namn:                                        Fortifikationsverket
Adress:                                       631 89 Eskilstuna
Tfnnr:                                         010 44 44 000 (vx)
Mail-adress                               fortv@fortifikationsverket.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                         Södra skånska regementet
Adress:                                        247 82 Södra Sandby
Tfnnr:                                          046- 36 80 00 (vx)
Mail-adress                                exp-p7@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: ?
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr A50

Fyra minnestavlor och votivskepp i f d Carl Johans kyrka på Skeppsholmen

Län                                               Stockholm

Kommun (motsv)                 Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Skeppsholmskyrkan, 150 m OSO brofästet
GPS-angivelse:                       59°19’34.91″N 18° 4’56.50″E

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein
Datum:                                      2021-06-30

Historia
Skeppsholmskyrkan (officiellt Carl Johans kyrka) är en avsakraliserad (före detta) kyrka
som ligger på Skeppsholmen i Stockholm. Kyrkobygget påbörjades 1824 sedan den tidigare kyrkan, Holmkyrkan, som låg på Kyrkholmen (där Nationalmuseum nu ligger), hade brunnit ner i juni 1822. Planformen är åttkantig och kyrkans arkitekt var Fredrik Blom med biträde av den yngre brodern Gustav Adolf Blom. Kyrkan är ett statligt byggnadsminne.
Den 5 december 2001 avsakraliserades Skeppsholmskyrkan och blev en profan byggnad med möjligheter för konserter och annan kulturell verksamhet i sin fortsatta användning. Skeppsholmskyrkan heter sedan 2009 Eric Ericsonhallen och inrymmer Eric Ericson International Choral Centre.

 Ägare
Namn:                                       Statens fastighetsverk
Adress:                                      Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Tfnnr:                                        010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

Övrigt
Utanför västra ingången sitter till vänster en minnestavla över omkomna sjömän i Flottans tjänst under första världskriget 1914 – 1918 uppsattes i huvudingångens förhall 1935. Den är komponerad av arkitekten M. K. Westerberg.
På motsatta sidan finns tre minnestavlor över de män ur Ostkustens Marindistrikt som offrade sina liv under andra världskriget 1939 – 1945
Den mittersta minnestavlan visar namnen på de män ur Ostkustens marindistrikt, som omkom under Svenska flottans beredskapstjänst åren 1939 –1945, bland annat den stora jagarolyckan på Hårsfjärden den 17 september 1941 samt de som omkom under flygtjänst.
Den vänstra tavlan visar de som omkommit efter 2.världskriget.
Votivskeppet ”Hoppet” var en gåva 1931 av änkefru A Puke i Karlskrona och var upphängt i kupolen men är numera nedtagit,
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr A30

Minnestavla över ingenjörtrupperna på Skeppargatan

 Län                                            Stockholms stadObjekt A30

Kommun (motsv)                Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Skeppargatan 34. 250 m OSO Östermalmstorg
GPS-angivelse:                        N59°20’6.20″, E18° 5’1.75″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2014

Historia
1738 byggdes hörnhuset av bryggaren Lars Malmborg, 1749 flygeln utmed Skeppargatan med mälthus och magasin. Fastigheten köptes 1812 av staden för att användas som kasern. 1855-1856 var Sappörkompaniet förlagt här. Åren 1856-1888, under unions-tiden, var H M Konungens Norska Garde förlagt hit. 1891-1927 låg här Östermalms brandstation och 1894-1977 Östermalms polisstation. Idag finns här en av Hedvig Eleonoras förskolor.

 Ägare
Namn:                                        Stockholms stad
Adress:                                       Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                      08-508 319 00
Mail-adress:                              kultur@stockholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Göta ingenjörregemente
Adress:                                       Lunnagårdsvägen 2, Eksjö
Telefon:                                     0381-180 00
Mail-adress:                             exp@mil.se

Övrigt
Minnestavlan är uppsatt av ingenjörtrupperna och dess kamratföreningar.
Text: KONGL. INGEJÖRCORPSENS SAPPÖRKOMP
KUNGL FORTIFIKATIONENS SAPPÖRKOMPANI URSPRUNGET TILL INGENJÖRTRUPPERNA VAR FRÅN UPPSÄTTANDET I JANUARI 1855 FÖRLAGT I DESSA BYGGNADER – NORRA KASERN,
UNDER 1856 FLYTTADE KOMPANIET TILL KUNGL HOVAKTVARVET PÅ KUNGSHOLMEN I OMRÅDET KRING DAGENS PONTONÄRPARK.
DENNA PLAKETT AVTÄCKTES AV REPRESENTANTER UR DAGENS INGENJÖRTRUPPSLAG UNDER EN CEREMONI DEN 24 SEPTEMBERÅR 2005 – 150 år EFTER ATT BYGGNADERNA HADE TAGITS I ANSPRÅK.
INGENJÖRTRUPPERNA SAMT ING 1, ING 2 OCH ING 3 KAMRATFÖRENINGAR

Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr F26

Minnessten över soldathemmet i Skillingaryd

Län                                            Jönköping

Kommun (motsv)               Vaggeryd

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    80 m SSO korsningen Kaffegatan-Infanterigatan
GPS-angivelse:                       N57°25’44.54″ E14° 5’48.95″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Vid Jönköpings Kristliga Ynglingaförenings vinterkonferens 1898 väcktes frågan om att bygga ett soldathem på Jönköpings regementes lägerplats i Skillingaryd. På sommarmötet samma år togs beslutet, och arbetet startade genast. Medlemmarna började med liv och lust samla in medel för ändamålet. Invigningen på annandag pingst 4 juni 1900 blev ”en stor glädjedag” som man entusiastiskt uttryckte sig. Det sattes in extratåg så att 300 deltagare komma till högtiden från Jönköping, Huskvarna, Taberg, Norrahammar m.fl. orter. Jönköpings Kristliga Ynglingaförenings manskör sjöng, Jönköpings Absoluta Nykterhetsförenings musikkår spelade och apotekare Efraim Sandblom höll invigningstalet.
Det kan nämnas att Ynglingaföreningen sedermera ombildats till Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU. Syftet med soldathemsverksamheten nedtecknades 1922 av SAU så här: ”1) Att genom evangeliets förkunnelse söka vinna de oomvända för Herren, 2) Att i Kristus förena och stadfästa gemenskap med dem som tror”.
Platsen för detta första soldathem var vid nuvarande Infanterigatan där Guldbäckens förskola ligger. Det kostade 13.000 kronor att uppföra och var betalt vid invigningen sånär som på 2.000 kronor. Redan efter två år hade även denna sista skuld kunnat gäldas.
Det var inget litet bygge. Soldathemmet hade en hörsal för 450 personer och två stora skrivrum där 55 mannar åt gången kunde sitta och skriva sina brev. Här fanns böcker och tidningar som användes flitigt. Här strömmade stora skaror av knektar in och ut dagligen.
Hemmets förste föreståndare blev F.A. Larsson från Huskvarna. År 1905 efterträddes han av Viktor Johansson som fortsatte tills Jönköpings regemente 1914 flyttades till Jönköping. Då såldes soldathemmet till I 12 för 5.000 kronor och flyttades även det till Jönköping för att användas till läs-, skriv- och samlingsrum för soldaterna.

Ägare
Namn:                                        Vaggeryds kommun
Adress:                                       Box 43, 568 21 Skillingaryd
Tfnnr:                                         0370-678000
Mail-adress                              info@vaggeryd.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av grå granit med en skylt av koppar
Text: HÄR STOD SAU:S FÖRSTA SOLDATHEM I SKILLINGARYD ÅR 1900-1914
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr I17

Minnessten över krigsflygfältet i Bunge

Län                                            Gotland

 Kommun (motsv)             Gotland

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid infarten till Bunge läger
GPS-angivelse:                      N57°51’13.70″ E19° 2’7.81″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2016-07-31

Historia
1937 påbörjades arbetet med att anlägga ett flygfält nära marinflygbasen i Fårösund. Tanken var att stationera 20 bombflygplan på ön för att tillsammans med sjö- och kustartilleriförsvar försvara norra Gotland. Fältets rullbanor och hangarer blev klara 1939, under försommaren 1940 förflyttades tillfälligt en division J 9-jaktflygplan från F 9 Säve till fältet. I juli förflyttades F 9:s båda divisioner med J 8 som kom att användas av Flygvapnet vid utbildningen av silverflygarna. Under 1943 placerades B 3:or från F 1 Hässlö, S 16 och S 17 från F 11 Nyköping på fältet. Under andra världskriget sista år ökade spänningen i området runt Gotland med både tyska och allierade gränskränkningar, och Flygvapnet placerade 1944 ut landningshinder runt fältet med undantag för själva landningsstråket. Flygfältet användes av Flygvapnets propellerplan som ett övningsfält 1939–1965 och en militär flygplats 1965–1991. Vid flygfältet har Flygvapnet haft en flyglottautbildning fram till fältets nedläggning 1991. Mellan 2012 och 2014 bedrevs trafikflyg av företaget Rauk Air mellan Bunge och Stockholm Bromma flygplats.

 Ägare
Namn:
Adress:                                      Bunge Flygfält 620 35 Fårösund
Tfnnr:                                        0704 96 86 41
Mail-adress                             inger@bungeflygfalt.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren (claes@bungeflygfalt.se, 070 77 11 258)

Övrigt
Natursten av granit uppsatt 1997
Text på en mässingsskylt mellan ett flygvapentecken och ett lottatecken:
BUNGE LÄGER I FLYGVAPNETS TJÄNST 1939-1991.
ANLAGD 1938-39. 3 RULLBANOR 1940. UTBYGGD 1940.
ÖVNINGSFLYGFÄLT 1939-1965
ÖVRIG MILITÄR FLYGPLATS 1965-1991
FLYGLOTTASKOLA 1962-1991
FLYGFÄLTET ANVÄNDES AV FLYGVAPNETS PROPELLERFLYGPLAN. MELLAN 1939 OCH 1945  REGELBUNDET ANVÄNT SOM UTBILDNINGS- OCH KRIGSFLYGFÄLT SAMT FÖR NEUTRALITETSVAKT AV SÅVÄL JAKT-, BOMB- SOM SPANINGSFÖRBAND. FLYGVERKSAMHETE VID NYUPPSATTA GÖTA FLYGFLOTTI. (F 9 – GÖTEBORG) INLEDDES 1940 PÅ BUNGE FLYGFÄLT.
FRAM TILL 1946 BEDREVS ÄVEN MÅLFLYGNING MED CIVILA FLYGPLAN FÖR FÖRSVARET.
FRÅN 1965 ENBART FLYGNING MED MÅLFLYG FÖR LOTTAUTBILDNING OCH HELIKOPTERFLYGNING.
CA 10.500 FLYGLOTTOR UTBILDADES INOM I HUVUDSAK LUFTBEVAKNINGS-, SJUKVÅRDS- OCH FÖRPLÄGNADSTJÄNST I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET SVERIGES LOTTAKÅRER.
MINNESSTENEN REST 1997 AV PERSONAL FRÅN F D FLYGLOTTASKOLAN
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr I16

Minnessten över Gotlands kustartilleriregemente i Fårösund

 Län                                            Gotland

 Kommun (motsv)               Gotland

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Fårösund, hörnet av Kustparksvägen-Varvsvägen
GPS-angivelse:                       N57°51’50.14″ E19° 2’53.88″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2016-07-31

Historia
Den militära närvaron i trakterna runt norra Gotland inleddes i samband med Krimkriget. Då blev Fårösund en strategiskt viktig plats. Engelsk och fransk flotta använde sundet som bas, etappstation och observationspunkt under kriget mot Ryssland. Sveriges neutralitet hade ifrågasatts och både Tyskland och Ryssland krävde att Fårösund skulle befästas om neutraliteten skulle respekteras. Kustartilleriet kom till i början av 1900-talet och försvaret köpte upp mark och byggnader. En stor militär verksamhet byggdes upp på norra Gotland och så sent som 1986 byggdes en ny kasern med 48 förläggningsplatser.
Genom försvarsbeslutet 1936 beslutade riksdagen att ett nytt kustartilleriförband skulle bildas och förläggas till Fårösund. 1930 års försvarskommission föreslog att förbandet skulle benämnas Fårösunds kustartillerikår. När förbandet bildades den 1 juli 1937 blev det dock under namnet Gotlands kustartillerikår (KA 3).
Fyra kompanier organiserades. Hela området var på 110 hektar och mellan 200 och 400 personer har varit verksamma på Gotlands kustartilleriregemente som var Gotlands största arbetsplats. Den 6 juni 1939 klockan 08:00 på morgonen hissades flaggan framför kanslihuset för första gången. I december samma år mobiliserades kustartilleriet och den inkallade styrkan uppgick till cirka 1000 man.
Genom försvarsbeslutet 1948 fastställdes 1949 en ny organisation för bland annat kustartilleriet. För Gotlands kustartillerikår innebar den nya organisationen att utbildningen på luftvärnskanon överfördes till det nybildade luftvärnet inom armén.
Den 1 april 1960 i ett kungligt brev bestämdes det att Gotlands kustartilleriförsvar och Gotlands kustartillerikår från den 1 juli 1961 skulle ha gemensam chef och gemensamma stabs- och förvaltningsorgan i fred.
Gotlands kustartilleriregemente avvecklades i oktober 2000.

 Ägare
Namn:                                        Fastighets AB Bunge Kronhagen
Adress:                                       c/o Avant Företagskonsult AB, Vasagatan 46, 104 20 Stockholm
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit
Text:  GOTLANDS KUSTARTILLERIREGEMENTE, KA 3, 1938-2000, UTBILDNINGSPLATS FÖR FASTA OCH RÖRLIGA KUSTARTILLERIFÖRBAND TILL GOTLANDS OCH SVERIGES FÖRSVAR
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr K83

Helikopter 3 i Kallinge

 Län                                            Blekinge

Kommun (motsv)               Kallinge

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   F 17 flottiljområde
GPS-angivelse:                      N56°15’35” E15°16’56”

Inventerad
Namn:

Christian Braunstein
Datum:                                      2017-06-15

Historia
Genom försvarsbeslutet1942 fastslogs att Flygvapnet skulle sätta upp ytterligare fem flottiljer. F 17 var en av de fem flottiljerna, vilken skulle en sättas upp i Blekinge som marinsamverkande torpedflygflottilj.
Den 1 juli 1944 sattes flottiljen upp i Kallinge, och tilldelades namnet Kungliga Blekinge flygflottilj. År 1947 beväpnades flottiljen med den marina versionen av Saab 18 benämnd T 18B. Vilken var avsedd till att bekämpa fartyg med minor och torpeder. Flygplanet beväpnades aldrig med torpeder, utan istället blev huvudvapnen bomber och raketer och tre automatkanoner. Med den vapenkombinationen blev flygplanet och flottiljen något av en föregångare till senare tiders attackflyg. Vilket medförde att flottiljen överfördes år 1948 till Första flygeskadern. Den 24 maj 1956 levererades de första flygplanen av A 32 Lansen, och under hösten hade flottiljens tre divisioner ombeväpnats från T 18B till A 32A. Med A 32 Lansen omorganiserades flottiljen till attackflottilj. Flottiljen blev därmed Flygvapnet första flottilj som tillfördes Lansen, men även den första attackflottiljen.
Avveckling av F 11 och F 12 kom i hög grad att både beröra och påverka F 17. Bland de första förändringarna var att flottiljens kvarvarande attackdivision upplöstes i december 1975, detta istället för att omorganisera den till jakt. Från F 11 överfördes under år 1978 en spaningsdivision. Vid F 11 hade divisionen varit beväpnad med S 35 Draken, men vid F 17 beväpnades den istället med SF 37/SH 37 Viggen. Spaningsdivisionen blev därmed först vid flottiljen med beväpnades med Viggen.
Samma år, det vill säga 1978, övertog F 17 sektoransvaret, vilket F 12 hade över sektor S2 och luftförsvarscentralen kallad Vargen. År 1981 övertogs sektoransvaret till Skånska flygflottiljen, då sektor S1 och sektor S2 slogs samman och bildade Sektor Syd, vilken övertog all luftbevakning över södra Sverige.
Som ett led av försvarsbeslutet 2000 beslutades bland annat att Skånska flygflottiljen (F 10) och Södra flygkommandot (FKS) skulle avvecklas. Den 19 mars 2015 slutlevererades JAS 39 Gripen till Flygvapnet. Detta genom att individ 39294 (JAS 39C) levererades till Blekinge flygflottilj, vilken var den sista individen av de totalt 204 beställda A/B och C/D flygplanen.

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, Lidingövägen 24, Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke i form av en Hkp 3
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ä71-Ä88

22 häst- och hundgravar i Regementsparken, Umeå

 Län                                            Västerbotten

Kommun (motsv)                Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I f d I 20 regementspark
GPS-angivelse:                       N63°50’10” E20°15’15”

 

Inventerad
Namn:                                       Torbjörn Lundkvist
Datum:                                      2019

 Ägare
Namn:                                        Umeå kommun
Adress:                                       Fritid, 901 84 Umeå
Tfnnr:                                         090-16 10 00
Mail-adress                              umea.fritid@umea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –                        
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Blå dragoner, Umeå skvadron
Adress:                                      c/o Peter Bergqvist, Ormbärsvägen 30, 904 35 Umeå
Telefon:                                     070-686 03 88

Övrigt
Minnesstenarna stod ursprungligen på olika ställen i närheten av K 4 kasernområde men flyttades 1966
Texter hästar: KÅL DUBBELSEGRARE I BERLIN 1936, , LYX 1907-1919, VAGABOND, PALLESCH, JETON, FAIR 1941-1953 OS-GULD 1952, TEX, FINKELMAN, TROLL 1938-1956, KONGA 1940-1955, HEIKKI (1.a i laghoppning OS 1920), SAAB 1948-1960 NORDISK MÄSTARE SVÅR FÄLTTÄVLAN OSLO 1955 RYTTARE RUSTM B ÖSTERLUND (monterad hästsko), TROT 1922-1934

Texter hundar: TRÄFF 12/10 1937, MATCH 5.SKV HUND 1907, TELL 1933-1942, ZORRO, BABIAN, TREU, CADDIE, JEPPE, RICKIE
Informationsskylt: Ja

Torbjörn Lundkvist
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten