Registerkort Nr U01

Minnessten över Livregementets grenadjärkår på Utnäslöt, Strömsholm

 Län                                            Västmanland

 Kommun (motsv)               Hallstahammar

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Ca 3 km NO Strömsholms slott längs Slottsvägen.
GPS-angivelse:                        N59°31’49.6″ E16°17’26.7″

Inventerad
Namn:                                        Olle Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
Utnäslöt, ibland även Utnäs Löt, inköptes 1780 av staten och blev anslagen till en ”evärdlig mötesplats”. Det fanns även en remontdepå vid Utnäslöt under åren 1885–1925 och 1941–1955. Ursprungligen var remont i Sverige en till krigstjänst anskaffad häst till dess att häs­tens enskilda utbildning var avslutad. De hästar som således inte genast kunde läm­nas över till militärförbanden, sändes till en remontdepå för att först påföljande år tilldelas för­banden, där deras fortsatta utbildning tog vid. Det fanns flera remontdepåer i Sverige.
Livregementet till häst leder sitt ursprung till de ryttarfanor som under 1500-talet sattes upp i Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Värmland. Enligt 1634 års regerings­form sammanfördes dessa till ett regemente och benämndes från 1636 vanligtvis Upplands ryt­tare. Regementet utmärkte sig för stor tapperhet i slaget vid Lund 1676 under översten Nils Bi­elke. Karl XI lär ha yttrat efter segern: ”min krona hängde på Bielkes värjspets, och att jag näst efter Gud har min tappre Bielke samt mitt Livregemente att tacka för segern”. Livregementet till häst var från 1680 det enda regementet inom Stockholms garnison som inte var värvat och  hade sedan 1780 sin övningsplats på Utnäslöt.
År 1791 omorganiserades regementet till en brigad bestående av Livregementsbrigadens ky­rassiärkår, bestående av kompanier närmast huvudsta­den, Livregementsbrigadens lätta dra­gonkår, bestående av bl. a. kompanier i trakten av Öre­bro och Fellingsbro och Livregements­brigadens lätta infanteribataljon, bestående av kompa­nier i Västmanland (från 1804 även Sö­dermanlands kompani).
Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon omorganiserades 1808 till Livregements-brigadens grenadjärkår och 1815 till Livregementets grenadjärkår. Från år 1892 löd kåren under det ny­bildade Livregementet till fot (tidigare Närkes regemente), indrogs ett år senare och uppgick då i Livregementet till fot. Livregementets grenadjärkår bildade I. bataljonen och Närkes regemente bildade II. bataljonen i det nya regementet. Den 8 december 1904 antog rege­mentet namnet Livregementets grenadjärer. Regementet (I 3) i Örebro lades slutligen ned år 2000. Också Livregementets husarkår (1815 – 1893), med ursprung ur Livregementsbrigadens lätta dragonkår, hade under åren 1815–1836 sin mötes- och övningsplats på Utnäs löt.

Ägare
Namn:                                       Statens fastighetsverk
Adress:                                      St Paulsgatan 6, Stockholm
Tfnnr:                                        010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov): Stenen är i stort behov av rengöring och
ifyllnad av text. Omgivande mark (gräsytor och träd/buskar) samt kättingar med stolpar bör också skötas bättre.

Vårdare
Namn:                                        Ägaren (SFV lokalkontor Strömsholm klipper gräset ”på eget bevåg” kring minnesstenen.
Adress:                                       Lerhusvägen 2, 734 94 Strömsholm

Övrigt
Minnesmärket  rest år 1913, sannolikt av Livregementets grenadjärer, efter att de flyttade in i de nybyggda kasernerna i Örebro.
Text: Under lilla riksvapnet KONGL. LIFREGEMENTETS GRENADIER CORPS, HÄRSTAMMANDE FRÅN K. LIFREG.T TILL HÄST HADE SIN MÖTESPLATS 1816 – 1893 Å UTNÄSLÖT
ÖFNINGSPLATS FÖR LIVREG.T TILL HÄST 1780 – 1791LIFREG.TS BRIGADEN 1792 – 1815
STENEN RESTES 1913
Separat segernamnen LÜTZEN, LUND (med kunglig krona), CLISSOW, HOLOFZIN
Informationsskylt; Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten