Registerkort Nr Y14

1982 Minnessten över Sundsvalls luftvärnsregementes skjutplats på Åstön  

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)               Timrå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vid kapellet i Skeppshamn, Åstön
GPS-angivelse:                     62°24′14.89″N, 17°43′32.28″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2019-09-18

Historia
Genom försvarsbeslutet 1936 fick luftvärnet en självständigare roll inom artilleriet, vilket bland annat resulterade i att ett flertal luftvärnsdivisioner organiserades, där bland annat en division som förlades till Sundsvall. Divisionen upprättades den 4 oktober 1940 som en beredskapsdivision ur Östgöta luftvärnsregemente. Den 1 oktober 1941 omorganiserades beredskapsdivision till Sundsvalls luftvärnsdivision (A 10 Su). Genom försvarsbeslutet 1942 beslutades att luftvärnet skulle avskiljas från artilleriet. Den 1 oktober 1942 bildades luftvärnet som ett självständigt truppslag. Förändringen resulterade bland annat i att Sundsvalls luftvärnsdivision avskiljdes från Östgöta luftvärnsregemente för att den 1 oktober 1942 organiseras som Sundsvalls luftvärnskår (Lv 5). Efter provisorisk förläggning på Gustav Adolfskolan på Södra Järnvägsgatan i Sundsvall, förlades kåren officiellt den 12 april 1943 i ett kasernetablissemang vid Regementesvägen 8.
I samband med OLLI-reformen vilken genomfördes inom försvaret åren 1973–1975, sammanslogs Västernorrlands regementet (I 21) med Västernorrlands försvarsområde (Fo 23) och bildade 1974 försvarsområdesregemente I 21/Fo 23. Detta medförde att Sundsvalls luftvärnskåren som ingick i Västernorrlands försvarsområde kom att bli ett B-förband (utbildningsregemente. Vid samma tidpunkt kom kåren att omorganiseras till regemente den 1 juli 1974 och antog därmed namnet Sundsvalls luftvärnsregemente (Lv 5).
Regeringen proposition 1977/78: 65, gällande om vissa organisationsfrågor m. m. rörande försvaret, antogs av riksdagen den 15 december 1977. Propositionen innehöll bland annat en avveckling av Sundsvalls luftvärnsregemente. Bakgrunden var bland annat att regeringen i sin proposition ansåg att Sundsvalls luftvärnsregemente hade otillfredsställande tillgång på övningsmark i Sundsvall. Och att kasernetablissemanget i Sundsvall var i behov av omfattande investeringar för att kunna bibehållas på en längre sikt, vidare var det inte heller lämpade att byggas ut för att rymma större utbildningsenheter. Inför propositionen hade regeringens utredning kommit fram till att endast ett luftvärnsförband kunde avvecklas för besparings- och rationaliseringsskäl.
Utredningen förespråkade därför en avveckling av Sundsvalls luftvärnsregemente under budgetåret 1983/1984.] Den 30 juni 1982 avvecklades regementet, kvar blev en avvecklingsorganisation fram till den 31 december 1982, vilken var underställd chefen för Västernorrlands regementet (I 21).

 Ägare
Namn:                                       Timrå kommun?
Adress:                                      Köpmangatan 14, 861 82 Timrå
Tfnnr:                                        060-16 31 00
Mail-adress                              timra.kommun@timra.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit med plåt av koppar rest år 1982 av Sundsvall och Timrå kommuner, Sundsvalls frivilliga försvarsorganisationer samt företag, föreningar och enskilda. H 1,35 M. B 0,79 M, D 0,25 M
Text:  SUNDSVALLS LUFTVÄRNSREGEMENTE VERKADE 1940 – 1982 OCH KNÖT STARKA BAND MED BYGDEN
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten