Registerkort Nr Y09

1927 Minnessten över Fjärde intendenturkompaniet i Sollefteå

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vid väg 90 på f d Hundskolans kasernområde 500 m SO XL-BYGG Fresks
GPS-angivelse:                     63° 09′ 29″ N, 17° 19′ 02″ E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2019-09-16

Historia
Intendenturtrupperna (Int) var ett truppslag inom svenska armén som verkade i olika former åren 1942–1949. Intendenturtruppernas uppgift var att sköta intendenturmateriel, som till exempel förplägnadstjänst, drivmedelstjänst samt intendenturmaterieltjänst.
Truppslaget bildade genom 1914 års härordning, då armén blev ålagd att forma fyra intendenturkompanier. Genom 1925 års försvarsbeslut utgick kompaniet i Sollefteå, medan de kvarstående kompanierna numrerades. År 1942 blev intendenturen ett eget truppslag. Genom 1948 års försvarsbeslut upplöstes truppslaget. Kompanierna kom mellan åren 1949–1951 att uppgå i trängtrupperna.
År 1912 förlades en tillfällig Intendenturskola till Västernorrlands regemente (I 28). Genom 1914 års härordning blev Intendenturtrupperna ett självständigt truppslag bestående av fyra kompanier, däribland ett intendenturkompani i Sollefteå, vilket den 27 november 1916 tilldelades namnet Intendenturkompaniet i Sollefteå. Enligt ett beslut 1916 skulle kompaniet förläggas till Östersunds garnison, men kom att hamna i Sollefteå.
Genom 1925 års härordning beslutades att minska truppslaget med ett kompani, samt att de kvarvarande kompanierna numrerades. Intendenturkompaniet i Sollefteå blev det kompani som avvecklades, vilket gjorde den 31 december 1927.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                       Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                        0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: INT 4 1914 – 1927
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten