Registerkort Nr X15

1981 Minnesplatta över Ing 1 6.komp brobygge i Söderhamn

 Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Söderhamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Plaketten förvaras i föreningshuset Utviksvägens intresseförening Klappervik 623.
GPS-angivelse:                           N61°17’58.57″ E17° 8’31.00″

Inventerad
Namn:                                            Jan-Olof Strandberg
Datum:                                          2023-09-13

Historia
Forsbackabron är en av få broar på Hälsingekusten. Den kortar vägen från Söderhamn till den stora halvön öster om staden – avgränsad i söder av Söderhamnsfjärden och i norr av Norrfjärden och Midsommarfjärden – är via Forsbackabron.
Bron över Lötån var länge en enfilig träbro, som inte kunde ta tung trafik. Den var ett provisorium, ett resultat av regementet Ing 1:s ingenjörskonst 1981. Träbron var ett övningsobjekt, som ersatte en tidigare spång över Lötån och våtmarkerna vid Granskär. Den 24 augusti 2011 stod en ny, tvåfilig bro med gång- och cykelväg färdig. Brobygget tog tio månader. Den nya bron är i betong och tar tung trafik utan begränsning. Bron eliminerar en omväg över Vågbro på fyra kilometer. Forsbackabron har blivit allt viktigare för Söderhamn i takt med att fritids- och permanentbebyggelsen har ökat på norra sidan av Söderhamnsfjärden.
Nu har det gått sju år sedan Forsbackabron byggdes, och den behöver redan stängas av för underhållsreparation.
https://www.ljusnan.se/2013-02-05/lat-bron-vara-vi-skjuter-skarpt

 Ägare
Namn:                                            Utviksvägens intresseförening.
Kontaktperson:                          Gunnar Olsson
Adress:                                           Klappervik 704, 822 91 Söderhamn
Tfnnr:                                             0270-28 48 78
Mail-adress                                  utviksvagen@soderhamn.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):          –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärket minner om att 6. kompaniet Svea Ingenjörsregemente med värnpliktiga under sommaren 1981 byggde en bro över Lötån som mynnar ut i Söderhamnsfjärden. Denna bro ersatte vad som kan ha varit Sveriges längsta träbro, byggd 1928. Nuvarande bro anlades 2011.
Minnesmärket är utfört i metall, tillverkat vid 6. komp Svea ingenjörsregemente 1981 och förvaras i Föreningslokalen.
Text: ING 1 19 12/7 81. 6. KOMP
Informationsskylt: Nej

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten