Registerkort Nr T11

Minnesplattor på Livregementets husarkårs kanslihus och ridhus i Örebro

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)                Örebro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Byggnaderna ligger i korsningen Slottsgatan-Olaigatan, strax norr om Örebro slott.
GPS-angivelse:                    59°16’29.67″N 15°12’59.92″E

Inventerad
Namn:                                        Olle och Eva Strid
Datum:                                       2018-08-17

Historia
Husarkårens kanslihus uppfördes under åren 1861–62. Det ligger vid Olaigatan 21 i Örebro. I huset fanns utrymmen för kårens regementsexpedition, officersmäss, med mera. När Livregementets husarer (K 3) 1905 omlokaliserades till Skövde garnison övertogs fastigheten av Livregementets grenadjärer (I 3). Dess sekundchef hade tjänstebostad här från 1890-talet fram till 1944. Fram till 1975 inrymde fastigheten lokaler för försvarsområdesstaben för Örebro försvarsområde (Fo 51). 1975 kom Redovisningsavdelning Bergslagen att flytta in i fastigheten och 1976 tillkom Livregementets grenadjärers stabsavdelning. 1992 lämnade Försvarsmakten fastigheten helt och hållet. Idag är byggnaden privatägd.
Ridhuset (Slottsgatan 4) blev från 1895 infanterivolontärskola och exercishus. 1957 togs ridhuset över av Karolinska läroverket. Byggnaden används idag som idrottshus av eleverna vid Karolinska skolan.
Regementets husarstall låg där Henry Allards park (tidigare Centralparken) nu finns. Stallet revs i början på 1900-talet för att ge plats åt Centralpalatset och parken.

Ägare
Namn:                                        ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Övrigt
Tre minnesmärken i form av skyltar uppsatt av Örebro stad, Örebro Hembyggds­förening och Sällskapet Gamla Örebro samt fastighetsägare.
Text på minnesplattorna på Olaigatan 21(utdrag): HUSAREN År 1861-1862 UPPFÖRDES HUSAREN MED TILLHÖRANDE RIDHUS FÖR HUSARKÅREN I HÖRNET OLAIGATAN/ SLOTTSGATAN, INTE LÅNGT FRÅN FRÅN REKRYTSKOLAN. STADSAKITEKT FRIDOLF WIJNBLADH, VERKSAM I ÖREBRO 1854-1872 LÅG BAKOM HUSAREN MEN OCKSÅ ANDRA BETYDELSEFULLA BYGGNADER. —– HUSAREN ÄR ETT FINT EXEMPEL PÅ DEN LÄGRE STENHUSBEBYGGELSE SOM VÄXT UPP I ÖREBRO FRÅN 1850-TALET OCH ERSATTE DEN GAMLA TRÄSTADENEN. —– HUSAREN OCH RIDHUSET BILDAR TILLSAMMANS EN INTRESSANT KULTURHISTORISK MILJÖ SOM VITTNAR OM DEN MILITÄRA AKTIVITET SOM UNDER EN LÅNG PERIOD SATTE SIN PRÄGEL PÅ KVARTERET OCH UTGJORDE ETT VIKTIGT INSLAG I STADEN.
Text på minnesplattan på Slottsgatan 4: ”RIDHUSET UPPFÖRDES 1861 AV KUNGLIG MAJESTÄT – KRONAN. BYGGNADEN HAR EN MEDELTIDSINSPIRERAD FASAD. UNDER SENARE DELEN AV 1800-TALET OCH FRAM TILL 1904 VAR RIDHUSET EN BETYDANDE DEL AV LIVREGEMENTETS HUSARERS, ÄVEN KALLADE NÄRKES HUSARER, VERKSAMHET I ÖREBRO. HUSARSTALLET I NUVARANDE CENTRALPARKEN. KANSLIHUSET FORTFARANDE KVAR I HÖRNET SLOTTSGATAN- OLAIGATAN. RIDHUSET TJÄNADE OCKSÅ DEN BERIDNA POLISSTYRKAN I ÖREBRO OCH PRIVATA RYTTARE.

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten