Registerkort Nr S13

1809 Minnessten över krigskyrkogård från vid Wagge gård 

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Arvika

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    500 m Ö Wagge gård, 7 km NV Arvika
GPS-angivelse:                       59°43’15.48″N 12°30’26.64″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Thomas Lövgren
Datum:                                      2019

Historia
60 soldater ur Västra Armén är här enligt stenen begravda 1809. Övlt Georg Adlersparre var generaladjutant till chefen för Västra Armén, krigspresidenten Bror Cederström, men fungerade i praktiken som chef för Värmlandsfördelningen i Eda-området. Adlersparre övertalas att ställa sig i spetsen för upproret mot Kung Gustaf IV Adolf julen 1808 och påbörjar marschen mot Stockholm den 9 mars 1809 från Karlstad med 1.850 man.
Den vanligaste dödsorsaken vid Västra Armén vid denna tidpunkt var fältsjukan, en samlingsdiagnos för tyfus, kolera, difteri, rödsot, fältfeber etc. p g a osunda fältförhållanden.
Anledningen till att 60 soldater begravdes här är oklart, då några historiska dokument över händelsen hittills inte är kända. Sannolikt uppsattes här ett tillfälligt sjukhus för att stödja sjuktransporterna från Eda-området till Allmänna Sjukhuset i Karlstad. Sjuktransporterna skedde genom inhyrda bönders försorg under överinseende av någon soldat eller underofficer. De som då dog på vägen måste begravas på en lämplig plats. Varför man valde Wagge gårds marker är sannolikt för att gården vid denna tidpunkt beboddes av kronans fogde.
Kung Gustav IV Adolf beslutade 1808 att ta ut extra soldater för landets försvar utöver de indelta och tidigare till lantvärnet inskrivna (i Värmland nära 7.600 man). Landet var hotat av Ryssland och Danmark – Norge samtidigt som han själv förberedde en ny offensiv mot Ryssland i Finland. Han gav därför order den 26 mars om att utskriva totalt 30.500 lantvärnsmän i landet mellan 18 och 25 år fördelade på 51 bataljoner, vardera om 600 man i 4 kompanier. I verkligheten blev det endast ca 28.000 man utskrivna varav ca 6.000 man dog i fältsjukan åren 1808–09.
I Arvika-området sattes II. Bataljonen av lantvärnsmän i Värmland upp i slutet av augusti och i början av september III. Bataljonen (reducerad). Man kan därför inte utesluta att bland de begravda lantvärnsmännen även finns de som var nyutbildade i Arvika-området och hade insjuknat i fältsjukan under sin utbildning.

 Ägare
Namn:                                        Wagge gårds ägare: Lillemor Sejersted Bödtker
Adress:                                       Wagge gård 671 92 Arvika.
Tfn:                                              0730/26 80 05.
E-post:                                       waggestuteri@bodtker.no

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit. Börje Furtenbach anger i boken Eda Skansar (sida 200, fotnot 589) att texten på minnesstenen är felaktig och att soldatgraven i stället härrör från kriget 1813 – 14 då ett brigadsjukhus var upprättat i Wagge. Om detta är korrekt får gravens placering sin naturliga förklaring.
Text:  GRAFPLATS FÖR 60 MAN AF ADLERSPARRES HÄR ÅR 1809
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten