Registerkort Nr R20

1992 Minnessten över byggandet av reservvägbas 44 på väg 44 vid Helgestena

 Län                                            f d Skaraborg

Kommun (motsv)                Grästorp

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Vid Helgestena på riksväg 44 mellan Lidköping och Grästorp
GPS-angivelse:                        N58°24’42” E12°50’41”

Inventerad
Namn:                                          Claes och Eva Grafström
Datum:                                         2018-07-05

Historia
Idén om att skapa vägbaser som ett komplement till de militära flygbaserna föddes i början av 1950-talet. I samband med flygbasutredningen 1954 skapades det nya flygbassystemet Bas 60, där vägbaserna var en viktig del. 1958 fastställdes planen och arbetet inleddes. De följande åren byggdes eller planerandes ett fyrtiotal vägbaser.
Många av vägbaserna byggdes i Västergötland. Här fanns flygvapnets bakre basområde, relativt skyddat genom avståndet till kusten. Det största basområdet fanns i Skaraborg där de låg utspridda längs vägen från Karlsborg, över Skara och Lidköping, till Grästorp. Men även Norrland, Småland och Gotland var viktiga basområden. Vägbaserna på Gotland var i första hand avsedda som landningsbanor för transportplan i en luftbro, som skulle kunna flyga in personal och förnödenheter i händelse av en mobilisering från Sovjetunionen.
En reservvägbas var avsedd att kompletteras med personal, materiel, drivmedel och med vissa fältarbeten för att kunna användas. Resurser fick därför omprioriteras från den ordinarie basen. Rent praktiskt breddades ett antal vägar i landet så att det bildades en raksträcka om cirka 1500 meter, vilket möjliggjorde användning som reservvägbas. Reservbasen, som tillkom senare i planeringen, var i regel ett redan befintligt civilt flygfält som kunde användas som tillfällig ersättning om krigsbasens ordinarie bansystem inte kunde användas.
Under 1970-talet ersattes Bas 60 med systemet Bas 90. Tanken var att göra baserna rörligare och mindre sårbara genom att bygga nya ”kortbanor”, som i vissa fall också var en del av det allmänna vägnätet. Dessa banor var endast 800 meter och främst anpassade för flygplanet Viggen, samt senare även Gripen. Den sista vägbasen av detta slag stod klar 1992, innan systemet stegvis avvecklades.
I början av 1990-talet byggdes fyra ”kortbanor” på riksväg 44 mellan Lidköping och Grästorp, som var förbundna till de längre banorna på Rådafältet. Vägen breddades till 17 meter på en sträcka av 800 meter. Banorna var särskilt avsedda för flygplanet Viggen.

 Ägare
Namn:                                        Trafikverket
Adress:                                       781 89 Borlänge
Tfnnr:                                          0771-921 921
Mail-adress                              trafikverket@trafikverket.se

Vårdare
Namn:                                        F 7 kamratförening
Adress:                                       c/o Jan Wikström (sekr), Såtenäs
Tfnnr:
Mail-adress

Övrigt
Minnessten av granit
Text under FortF och Vägverkets emblem: FORTIFIKATIONSFÖRVALTNINGEN OCH VÄGVERKET BYGGDE RV 44 HÅLE TÄNG – BJÖRKSÄTER 1990-1992
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten