Registerkort Nr R05

1913 Minnessten över Ing 2 vägbygge på Källegårdsområdet i Skövde

 Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)                Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Bäcken i grönområdet N Källegården
GPS-angivelse:                       N58°22’38.88″ E13°50’4.87″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2018-07-04

Historia
1.komp ur Göta Ingenjörkår byggde en 900 m lång väg från Skaraborgs regementes nya kaserner till den nyanlagda skjutbanan vid Klasborgs gård i augusti 1913.
Här följer vad Skaraborgs Läns Annonsblad skrev i september 1913 om vägbygget:
”EN AFDELNING ur Göta Ingenjörskår under befäl af kaptenen Carl Olsson har i dagarne afslutat förberedande arbeten för en väganläggning från Skaraborgs regementes nya kaserner i Sköfde till regementets blifvande skjutbana vid Klasborg. Truppen 157 man, 5 officerare och 1 underofficer, anlände till arbetsplatsen i onsdags och slog då läger i en ängs­backe nära Ekeskogen, och på torsdagens morgon var man färdig att gripa sig an med arbetet. Detta har sedan med lif och lust pågått till lördagen, då uppbrottet ägde rum och truppstyrkan återgick till Karlsborg för delta­gande i Kårens påbörjande repetitionsöfningar.
Den nya väganläggningen tager sin början vid Ekeskogen och går med en bredd af 6 meter (vanlig landsvägsbredd) i sydlig riktning cirka 250 meter. Härefter viker vägen af mot väster och går med 4 meters bredd öfver Källegårdens och Klasborgs ägor fram mot den blifvande skjutbanan. Flera betydande skärningar hafva blifvit gjorda och ansenliga fyllningar verkställda. Broar hafva slagits vid Ekeskogen och på vägen mot Klasborg, hvarjämte bron öfver bäcken nedanför Södermalm blifvit omlagd. Hela den utlagda vägsträckan upptager en längd av cirka 900 meter.
Truppens uppförande under vistelsen i Sköfde stads omedelbara grannskap har varit det allra bästa.”

 Ägare
Namn:                                        Skövde kommun
Adress:                                      Fredsgatan 4, 541 83 Skövde
Tfnnr:                                        0500-49 80 00
Mail-adress                              skovdekommun@skovde.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnessten av granit rest 1913
Text: Kungl.Göta Ing-kårs 1.komp 21/8-29/8 1913
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten