Registerkort Nr R14

1961 Minnesplatta över Karlsborgs luftvärnsregemente på  Karlsborgs fästning

Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)               Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Sitter på slutvärnets vägg till vänster om ingången till Paradvalvet
GPS-angivelse:                      N58°31’43.78″ E14°31’37.65″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-03 (2024-05-23)

Historia
Karlsborgs artillerikår bildades den 1 januari 1920, genom en uppdelning av Boden-Karlsborgs artilleriregemente (A 8), där delarna förlagda till Karlsborg bildade Karlsborgs artillerikår (A 10), och delarna förlagda till Bodens fästning bildade Bodens artilleriregemente (A 8). Redan 1921 genomfördes de första försöken med luftvärn och regementet omorganiserades den 1 januari 1928 till luftvärnsregemente under namnet Karlsborgs artilleriregemente (A 9). Regementet som tidigare betecknats A 9, Positionsartilleriregementet hade året innan slagits samman med Smålands artilleriregemente (A 6).
Inom artilleriregementet fortsatte utvecklingen av det svenska luftvärnet. Från detta regemente har alla övriga luftvärnsregementen i Sverige utvecklats. Regementet omorganiserades den 1 juli 1937 till Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente (A 9).
Det nya namnet var följden av att luftvärnet fick en mer självständig roll inom artilleriet. 1938 och 1939 tillkom även två nya luftvärnsartilleriregementen, Östgöta (A 10) och Stockholms luftvärnsartilleriregemente (A 11).
Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1) bildades 1942 genom att Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente (A 9) omorganiserades och överfördes till det nyuppsatta truppslaget luftvärnet. Genom försvarsbeslutet 1958 beslutades det att regementet skulle avvecklas. Den 12 mars 1961 hölls det en avvecklingsceremoni, och den 31 mars 1961 avvecklades regementet officiellt. Efter att regementet avvecklats, övertogs kaserden 1 april 1961 av Göta signalkår (S 2), vilket omlokaliserades från Skövde garnison.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                       Karlsborgs fästning, 546 81 Karlsborg
Tfnnr:                                         0505-45 10 00
Mail-adress                              exp-k3@mil.se

Vårdare
Namn:                                        se ägaren

 Övrigt
Ny bild kommer när renoveringen av entrén till Fästningskyrkan är klar.
Text: DETACHEMENT UR KONGL GÖTA ARTILLERIREGEMENTE 1881-1893, KONGL KARLSBORGS ARTILLERIKÅR 1893-1902, 1920-1927; KUNGL BODEN KARLSBORGS ARTILLERIREGEMENTE 1902-1920; KUNGL KARLSBORGS ARTILLERIREGEMENTE 1928-1937; KUNGL KARLSBORGS LUFTVÄRNSREGEMENTE A 9 1937-1942; KUNGL KARLSBORGS LUFTVÄRNSREGEMENTE LV 1 1942-1961
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten