Registerkort Nr P15

1998 Minnessten över Älvsborgs regemente i Borås

 Län                                            Älvsborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)                Borås

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I parken öster om f d kanslihuset
GPS-angivelse:                       N57°42’45.16″ E12°55’4.02″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2022-06-30

Historia
Regementet leder sitt ursprung till de fänikor, vilka under 1500-talet uppsattes i Västergötlands södra del; de äldsta bevarade handlingar rörande fänikor eller knektar i Älvsborgs län är från 1539. Av fänikorna från Västergötland och Dalsland bildades i början av 1600-talet ett landsregemente om 3000 man, som 1624-03-10delaes i tre smärre fältregementen, varav ett sedermera benämndes Älvsborgs regemente (de övriga motsvaras nu av Hallands regemente (I16/Fo 31) och Skaraborgs regemente P4/Fo 35). Regementets förste chef var Nils Ribbing. Regementet omnämndes i 1634 års regeringsform – jämte Västgöta-Dals regemente – som ”Det Elloffte och Tolffte är tvenne Regementer under Elffsborgz Lähn och Daall”. 1683 blev regementet indelt. Det var roterat med 1191 nummer inom Älvsborgs län och 9 nummer inom Göteborgs och Bohus län. Regementet var 1949-1963 organiserat som ett pansarinfanteriregemente. 1952-10-01 -1956-06-30 två var två skvadroner ur Livregementets husarer (K3 B) stationerade vid regementet. Försvarsområdesregemente, I 15/Fo 34, 1975-07-01 tillsammans med Älvsborgs försvarsområde.  Brigaden bröts ut ur regementet 1994- 07-01 och regementet bildade då ett kaderorganiserat försvarsområdesförband. Älvsborgs regemente nedlades som eget förband 1998-06-30 och ingick från detta datum i Västkustens marinkommando (MKV) med namnet Älvsborgsgruppen fram till 2000-07-01 gruppen omorganiserades och överfördes till Södra militärdistriktet (MDS).
Idag ingår Elfsborgsgruppen i Hemvärnet.

 Ägare
Namn:                                       Kungsleden fastigheter
Adress                                       Box 11284, 404 26 Göteborg
Tfnnr:                                        031-755 56 00
E-post                                       info@kungsleden.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen restes 1924 med anledning regementets 300-årsjubileum som firades i närvaro av HKH Gustaf V. På stenens östra sida stod då under regementets vapen ”KOGL. ELFSBORGS REG:TE 1624-1924” och på den västra, som nu, konungens namnteckning.
Då regementet lades ned ändrades årtalen och övningsplatserna lades till.
Text på östra sidan under Elfsborgs regementes vapen: KONGL. ELSBORGS REG:TE 1624-1998
BYGDENS SÖNER OCH DÖTTRAR HAR UTBILDATS VID TIMMELE HED 1685-1770, KILA HED 1770-1783, ÖRBY HED 1774-1796, FRISTAD HED 1797-1914, BORÅS 1914-1998
På västra sidan GUSTAF 1924
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten