Registerkort Nr O22

Minnesvård över de år 1919 vid västkusten förolyckade två flygarna, löjtnanterna F. G. A. Netzler och K. F. A. Tåhlin på Nya Varvet, Göteborg

 Län                                            Göteborg och Bohus (Västra Götaland)

Kommun (motsv)               Göteborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    20 m V korsningen Sheldons väg-Officersbacken
GPS-angivelse:                       N57°40’57.71″ E11°53’27.53″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2022-07-04

Historia
Ur Hvar 8 Dag 28 juli 1918:
Den senaste upprörande olyckan för vårt flygvapen, som inträffade vid Västkusten måndagen den 15 juli, kommer som ett nytt svårt och decouragerande slag för vårt tappra och under den senaste tiden så starkt decimerade flygarkår. Om olyckans förlopp har man sig följande bekant. Den 15 juli på morgonen steg löjtnant Netzler jämte sin spanare, löjtnant C. F. A. Tåhlin upp för att bege sig ut på en spaningsflygning utefter kusten. Vid tillfället rådde stark dimma. Aeroplanet medförde denna gång skarpladdade bomber, hvilka medtagits för oskadliggörande af minor.
Sedan hydroaeroplanet efter uppstigningen på måndagsmorgonen ej vidare afhördes, började redan på eftermiddagen stark oro råda att någon olycka inträffat. Dessa farhågor visade sig dessvärre snart nog alltför berättigade. Samma dag upphittades nämligen af ångaren Urd i närheten af Tofva ungar den försvunna maskinens flottörer och under följande natt upptogs af några fiskare mellan Geven och Gylte skär, belägna VSV om Lysekil, ena hälften af dess propeller — vältaliga och dystra vittnesbörd om flygarnas öde.
En första hypotes att de medförda bomberna skulle ha exploderat och därigenom vållat olyckan har mer och mer måst öfvergifvas. Inom fackkretsar håller man för sannolikt att föraren sökt företaga en nedstigning, men på grund af dimman varit förhindrad att se vattenytan, hvarför nedslaget skett för hastigt och åstadkommit katastrofen. För detta antagande talar såväl de funna och helt från kroppen afslitna delar af pontonerna som den omständigheten att man af det öfriga aeroplanet, om man undantager en propeller och bottendel, ej funnit ett spår. Beröfvad pontonerna och därmed sina flytmöjligheter har sannolikt själfva flygkroppen jämte sina vid densamma fastsurrade flygare omedelbart gått till bottnen. De af undersökningskommissionen begärda svepningarna på platserna för fynden i afsikt att därmed söka få upp de sjunkna delarna af maskinen, ha äfven varit helt och hållet resultatlösa. Af de försvunna flygarna finnes intet spår. Den stora djupa grafven gömmer väl hvad den tagit

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesvården avtäcktes den 28 juni 1920. Bland de närvarande märktes de förolyckades anhöriga, landshövding O. von Sydow, ett stort antal officerare, medlemmar av Aeronautiska sällskapet i Göteborg och andra.
Text: FRITZ GUSTAV ASTLEY NETZLER 1890-1918, KARL FREDRIK ANDRÉ TÅHLIN 1895-1918. KUNGLIGA AERONAUTISKA SÄLLSKAPET I GÖTEBORG RESTE DENNA VÅRD TILL INNE AV DERAS FLYGAREGÄRNING
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten