Registerkort Nr Ö54

Gravsten över den siste indelte soldaten furir Axel Gustafsson Mård på Gammelstads kyrkogård

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Luleå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Kyrkogården i Gammelstad
GPS-angivelse:                      65°38’33.86″N 22° 2’13.11″E

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                      Hösten 2017

Historia
Ständiga knektehållet, yngre indelningsverket eller rotering uppkom som ett åtagande
från allmogens sida, att ständigt hålla ett visst antal män under vapen. I gengäld åtnjöt man frihet från utskrivning.
Dalarna åtog sig redan 1621 att uppställa 1400 man och avtal om ständigt knektehåll ingicks även mellan kronan och allmogen i vissa socknar av Västmanland 1623, Jämtland 1645, Västerbotten 1649 och Hälsingland 1675.
Under Karl XI infördes det ständiga knektehållet i nästan hela riket. Det skedde genom ömsesidiga avtal mellan landskapen och kronan. Endast Österbotten vägrade till 1733 att delta i det ständiga knektehållet.
Undantagna från roteringen var adelns rå- och rörshemman, kungsgårdar, prästgårdar, civila och militära boställen, rusthållbergsmanshemman och bergsfrälse samt gästgivargårdar.
Ägarna av den roteringsskyldiga jorden indelades i rotar. Varje rote skulle anskaffa, utrusta och avlöna en soldat. Den största gården i roten, på vars mark soldattorpet vanligen byggdes kallades stamrote och ansvarade för att rotens skyldighet uppfylldes. Övriga gårdar kallades strörotar.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan Nederluleå församling
Adress:                                       Församlingsvägen 12, 954 33 Gammelstad
Tfnnr:                                         0920-27 70 01
Mail-adress                              nederlulea.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravsten av granit uppsatt år 1969
Text: INDELTE FURIREN AXEL MÅRD * 3.4.1876 † 10.5.1969
Text på platta av metall: FURIR AXEL GUSTAFSSON MÅRD NEDERLULEÅS SISTE INDELTE SOLDAT NR 36 MÅRD. 66 TJÄNSTEÅR VID I 19 I NOTVIKEN OCH BODEN
SVÄRDSMEDALJ 1917  WASAMEDALJ 1935
Informationsskylt:  Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten