Registerkort Nr Ö38

Minnessten över Norrlands luftvärnskår i Luleå

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Luleå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På gamla Lv 7 området vid matsalen
GPS-angivelse:                      65°35’32.07″N 22°11’21.12″E

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                      Hösten 2017

Historia
Genom försvarsbeslutet 1936 fick luftvärnet en självständigare roll inom artilleriet, vilket bland annat resulterade i att ett flertal luftvärnsdivisioner organiserades, där bland annat en division förlades till Luleå. Divisionen sattes upp som en beredskapsdivision av Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente den 1 oktober 1941 under namnet Luleå luftvärnsdivision (A 9 L).
Genom försvarsbeslutet 1942 beslutades att avskilja luftvärnet från artilleriet, för att bilda ett eget truppslag, luftvärnet. Förändringen resulterade bland annat i att Luleå luftvärnsdivision avskildes från Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente, och bildade den 1 oktober 1942 Luleå luftvärnskår (Lv 7).
Kåren var till en början provisoriskt förlagd till ett barackläger vid Rektorsgatan i Luleå. 1944 började kåren flytta in i ett nyuppfört kasernområde vid Brändövägen (senare stadsdelen Kronan), och från den 1 september 1944 verkade man officiellt från sitt nya kasernområde.
Kåren kom att omorganiseras till regemente den 1 juli 1975, och fick det nya namnet Luleå luftvärnsregemente (Lv 7).
Genom försvarsutredning 1988 föreslog regeringen i sin proposition bland annat en omlokalisering av Luleå luftvärnsregemente till Bodens garnison. Omlokaliseringen av Luleå luftvärnsregemente skulle vara helt genomförd till den 1 juli 1992. Den 1 maj 1992 hade regementet omlokaliserats till Boden. I Boden var regementet samlokaliserade med Norrbottens regemente med Norrbottens pansarbataljon (I 19/P 5).
Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades att samtliga utbildningsregementen som ej uppsatte ett krigsförband i regementsstorlek, ej heller skulle benämnas regemente
I samband med detta reducerades regementet den 1 juli 1993 till kår, och antog namnet Norrlands luftvärnskår (Lv 7).
Genom försvarsbeslutet 2000 ansåg regeringen att endast fyra luftvärnsbataljoner behövdes i den framtida insatsorganisationen. Vad som stod helt klart inför försvarsbeslutet var att avveckla Gotlands luftvärnskår (Lv 2) samt reducera Norrlands luftvärnskår (Lv 7) till en bataljon och inordna den under Norrbottens regemente(I 19).
Med försvarsbeslutet koncentrerades utbildningen av luftvärnet till fyra luftvärnsbataljoner, tre i Halmstad samt en i Boden. Den 30 juni 2000 avvecklades Norrlands luftvärnskår som ett självständigt förband. Från den 1 juli 2000 inordnandes luftvärnsbataljonen som en utbildningsbataljon i Norrbottens regemente (I 19). Inför försvarsbeslutet 2004 föreslog regeringen att Norrlands luftvärnsbataljon borde avvecklas. Förmågan med att uppträdda i subarktisk miljö nedprioriterades framför att skapa en rationalisera utbildningsvolymen. Riksdagen antog regeringens förslag, med försvarsbeslutet kom Norrlands luftvärnsbataljon tillsammans med Norrlands ingenjörbataljon och Norrlands signalbataljon att avvecklas. Den 31 december 2004 avvecklades bataljonen.

 Ägare
Namn:                                        Oklart
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Lv 7 kamratförening
Adress:                                       c/o Erik Hörnell
Telefon:                                     0921 – 680 00
Mail-adress:                             erik.hornell@i19.mil.se

Övrigt
Minnesmärke av fyrkantshuggen svart granit krönt med ett förgyllt luftvärnsemblem
Text:  LV 7  KUNGL LULEÅ LUFTVÄRNSKÅR SEDERMERA LULEÅ LUFTVÄRNSKÅR VERKADE HÄR 1944 – 1992
MINNESMÄRKET RESTES 2004
Informationsskylt:  Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten