Registerkort Nr Ö12

Minnessten över Norrlands ingenjörkår på Notvikens lägerplats

 Län                                   Norrbotten

Kommun (motsv)       Luleå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:            Från Luleå väg 97, på vänster sida strax före Storheden
GPS-angivelse:              N65°37’15” E22°3’57”

 Inventerad
Namn:                                  Lennart Holtrin
Datum:                                 2016-11-24

Historia
Regementet har sitt ursprung i de ingenjörkompanier ur Svea- och Göta ingenjörkårer vilka 1902 organiserades vid Norrbottens regemente i Notviken utanför Luleå. 1904 flyttades ingenjörutbildningen till nya kaserner i Boden. Dessa kompanier blev självständiga 1904 som Bodens ingenjörkår och fick förbandsbeteckningen Ing 4. I augusti 1908 lämnades den tillfälliga förläggningen vid Boden-Karlsborgs artilleriregementes norra kasern och kasernområdet på Kårbacken togs i bruk. Bodens ingenjörkår fick den nya beteckningen Ing 3 år 1937 och omorganiserades till ett regemente 1975 och bytte namn till Bodens ingenjörregemente.
OLLI-reformen vilken genomfördes inom försvaret mellan åren 1973 och 1975, medförde att Bodens ingenjörregemente kom att bli ett B-förband (utbildningsregemente).
Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades att samtliga utbildningsregementen som ej uppsatte ett krigsförband i regementsstorlek, ej heller skulle benämnas regemente. Detta då regeringen ansåg att grundorganisationen skulle spegla krigsorganisatio­nen. I samband med detta reducerades regementet den 1 juli 1994 till kår och antog namnet Norrlands ingenjörkår (Ing 3).
I samband med försvarsbeslutet 2000 beslutades att Norrlands ingenjörkår skulle avvecklas den 30 juni 2000. Regeringen ansåg dock att ingenjörutbildning skulle kvarstå i Boden i form av en ingenjörbataljon som från den 1 juli 2000 skulle inordnas i Norrbottens regemente (I 19). Den nya bataljonen antog namnet Norrlands ingenjörbataljon och verkade från samma plats som Norrlands ingenjörkår hade verkat på.
Som en följd av försvarsbeslutet 2004 beslutades att Norrlands ingenjörbataljon tillsammans med Norrlands luftvärnsbataljon och Norrlands signalbataljon skulle avvecklas. Den 23 maj 2005 genomfördes en gemensam avvecklingsceremoni på Norrbottens regementes kaserngård.

Ägare
Namn:                                      Luleå kommun
Adress:                                      971 85 Luleå
Tfnnr:                                         0920-45 30 00
Mail-adress                               lulea.kommun@lulea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                         Ing 3 kamratförening
Adress:                                        Box 9105, 961 19 Boden

Övrig
Minnesmärke av granit rest den 15 september 1990
Text: KUNGL BODENS INGENJÖRKÅR UPPSATT 1902 VAR HÄR FÖRLAGT 1902 – 1904
Informationsskylt:  Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten