Registerkort Nr A07

1856 Minnestavla över Sappörkompaniet

 Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)                Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Styrmansgatan 31
GPS-angivelse:                      59°20’6.20″N 18° 5’1.75″E

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      Nov 2014

Historia
Sappörkompaniet, som bestod av 125 man sattes upp 1855 på Östermalm i Stockholm var till en början värvat, men tillfördes från 1885 beväring. 1738 byggdes hörnhuset av bryggaren Lars Malmborg, 1749 flygeln utmed Skeppargatan med mälthus och magasin. Fastigheten köptes 1812 av staden för att användas som kasern. Kronan köpte gården 1811 av kaptenen Gustaf Snoilsky, som var farfader till skalden. Kasernen rymde vintertid 372 man och var därmed fullt tillräckligt för kompaniets 120 man. Det var en enkel förläggning med stora sanitära brister, som kompaniet disponerade. Den största nackdelen från kompaniets synpunkt var det stora avståndet till Hovjaktvarvet där kompaniet hade sin huvudsakliga verksamhet. Efter 10 månader 1856 lämnades förläggningen på Östermalm och kasernerna på Kungsholmen vid Hovjaktvarvet togs i bruk. Hösten 2005 sattes en minnestavla upp på Norra kasern i samband med högvaktsavlösning mellan Göta ingenjörregemente (Ing 2) och Norrlands ingenjörkompani.
Hovjaktvarvet på Kungsholmen kom att bli den plats där Ing 1 var förlagt under den längsta delen av sin tillvaro, nämligen från 1856 till 1922. Jaktvarvet var beläget söder om  Hantverkargatan och mellan Polhemsgatan och S.t Eriksgatan. På platsen hade tidigare det Kungliga hovjaktvarvet varit förlagt under 150 år. I dag finns endast en minnessten och namnen Pontonjärgatan och Pontonjärparken som minner om förläggningen där.
År 1864 tillfördes ett kompani, och förbandet kom då att benämnas Sappörkåren.

 Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplatta av järn uppsatt år 2005
Text: KONGL. INGENJÖR CORPSENS SAPPÖRKOMP.
KUNGLIGA FORTIFIKATIONENS SAPPÖRKOMPANI, URSPRUNGET TILL INGENJÖRTRUPPERNA, VAR FRÅN UPPSÄTTANDET I JANUARI 1855 FÖRLAGT I DESSA BYGGNADER – NORRA KASERNEN.
UNDER 1856 FLYTTADE KOMPANIET TILL KUNGLIGA HOVJAKTVARVET PÅ KUNGSHOLMEN- I OMRÅDET KRING DAGENS PONTONJÄRPARK
DENNA PLAKETT AVTÄCKTES AV REPRESENTANTER UR DAGENS INGENJÖRTRUPPSLAG UNDER EN CEREMONI DEN 24 SEPTEMBER 2005 – 150 ÅR EFTER ATT BYGGNADERNA TOGS I ANSPRÅK
INGENJÖRTRUPPERNA SAMT ING 1, ING 2 OCH ING 3 KAMRATFÖRENINGAR

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten