Registerkort Nr D07

2006 Minnessten över Kungl. Södermanlands regemente i Strängnäs

Län                                            Södermanland

Kommun                                 Strängnäs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Strängnäs, Norra staden
GPS-angivelse:                      59.386344 17.006885

Inventerad
Namn:                                        Hans Norlén och Per-Olof Rosén
Datum:                                      2018

Historia
Södermanlands regemente härstammar från de fänikor som på 1500-talet sattes upp i Södermanland. Av fänikor från Närke, Värmland och Södermanland bildades 1614 ett landsregemente som 1627 kom att delas i två smärre fältregementen.
Ett av de mest uppmärksammade slagen som Södermanlands regemente har utkämpat är slaget vid Stäket under stora nordiska kriget då man i närheten av Saltsjöbaden utanför Stockholm, år 1719 med 800 soldater slog tillbaka en överlägset större rysk armé på 6.000 man.
År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Södermanlands regemente tilldelades № 10. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Södermanlands regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 10.
Genom försvarsbeslutet 1942 kom regementet år 1942 att omorganiseras till Södermanlands pansarregemente(P 3), och överfördes till det nybildade truppslaget pansartrupperna. Genom försvarsbeslutet 1958 kom regementet att år 1957 omorganiseras till pansarinfanteriregemente och återfördes till infanteriet. I samband med denna omorganisation återfick regementet sitt gamla namn Södermanlands regemente (I 10). I samband med pansartruppernas omorganisation 1963, omorganiserades regementet återigen till ett pansarregemente och överfördes till pansartrupperna med bibehållet namn, men med beteckningen P 10.
I samband med OLLI-reformen, vilken genomfördes inom försvaret åren 1973–1975, sammanslogs Södermanlands regemente med Strängnäs försvarsområde (Fo 43). Och från den 1 juli 1973 bildade försvarsområdesregementet P 10/Fo 43.
Genom försvarsbeslutet 2000 kom försvarsområdesstaben vid regementet att avvecklas. Då den regionala territoriella ledningen vid försvarsområdesregementena överfördes till fyra nybildade Militärdistrikt. För Södermanlands regemente medförde försvarsbeslutet att regementet omorganiseras från ett försvarsområdesregemente till ett utbildningsregemente.
Genom försvarsbeslutet 2004 kom riksdagen bland annat att besluta om en avveckling av Södermanlands regemente.

Ägare
Namn:                                        Kilen Eldsundsviken AB
Adress:                                       Eldsund Byggnad 1, 645 92 Strängnäs
Tfn:                                              0152-72 15 20
Mail:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Inledningsvis kostnaden för att återplacera stenen (schakt + gjutning av fundament + maskinlyft). Därefter inga överblickbara kostnader.
Renovering:                             Rengöring + ifyllnad av text med guldfärg efter 20 år.

Vårdare
Namn:                                        Oklart

Övrigt
Minnesstenen av granit avtäcktes den 6 juni 2006 i samband med regementets nedläggning och placerades på sjösidan av kanslihuset. När Vasallen började renoveringen av kasern 7 togs stenen upp och förrådsställdes av Vasallen.
Text på platta under Södermanlandsgripen: KUNGL SÖDERMANLANDS REGEMENTE 1627-2006
PÅ DENNA PLATS VERKADE REGEMENTET ÅREN 1921-2006
Informationsskylt:  Nej

Hans Norlén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten