Registerkort Nr D06

2005 Minnessten över Östra/Mellersta Militärområdesstaben i Strängnäs

Län                                            Södermanland

Kommun                                Strängnäs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Strängnäs, Norra staden
GPS-angivelse:                       59.386344 17.006885

Inventerad
Namn:                                        Hans Norlén och Per-Olof Rosén
Datum:                                       2018

Historia
Östra militärområdet grundades 1942 som IV. militärområdet (fjärde militärområdet) och leddes av en militärbefälhavare, vilken tillfördes ansvaret för den territoriella och den markoperativa uppgiften. 1966 gjorde en namnändring av militärområdet till Östra militärområdet. Samtidigt tillfördes de operativa uppgifterna från marinkommandochefer och jakteskaderchefer, vilket gjorde att militärbefälhavaren fick ansvar för den samlade operativa ledning för samtliga stridskrafter inom militärområdet, samt ansvarade även för den territoriella och den markoperativa uppgiften.
Östra militärområdets stab var belägen i Strängnäs och ingick i Strängnäs garnison. 1991 slogs militärområdet samman med Bergslagens militärområde (Milo B) och bildade Mellersta militärområdet (Milo M), vilket i praktiken kom att täcka hela Svealand.
Från den 12 juni 1963 förlades staben till en nybyggd fastighet i anslutning till Södermanlands regemente (P 10). År 1966 uppfördes ytterligare en byggnad intill huvudbyggnaden. När Östra militärområdet och Bergslagens militärområde sammanslogs, övertogs fastigheten av Mellersta militärområdet. Den 1 juli 2000 övertogs fastigheten av Mellersta militärdistriktet. Efter att Mellersta militärdistriktet upplöstes och avvecklades 2005

Ägare
Namn:                                       Kilen Eldsundsviken AB
Adress:                                      Eldsund Byggnad 1, 645 92 Strängnäs
Tfn:                                             0152-72 15 20
Mail:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Inledningsvis kostnaden för att återplacera stenen (schakt + gjutning av fundament + maskinlyft). Därefter inga överblickbara kostnader.
Renovering:                             Rengöring + ifyllnad av text med guldfärg efter 20 år.

Vårdare
Namn:                                        Oklart

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes den 6 juni 2006 i samband med stabens nedläggning och placerades på sjösidan av kanslihuset. När Vasallen började renoveringen av kasern 7 togs stenen upp och förrådställdes av Vasallen.
Text under militärbefälsstabens heraldiska vapen: HÄR VERKADE IV MILITÄRBEFÄLSSTABEN 1963 – 1966 SAMT STABERNA FÖR ÖSTRA MILITÄROMRÅDET 1966 – 1991 MELLERSTA MILITÄROMRÅDET 1991 – 2000 MELLERSTA MILITÄRDISTRIKTET 2000 – 2005
Informationsskylt: Nej

Hans Norlén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten