Registerkort Nr D02

Minnessten över Kungl. Södermanlands regemente och
generalen G A von Siegroth

Län                                            Södermanland

Kommun                                 Flen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Malmköping, centrum
GPS-angivelse:                      59° 8’0.84″N 16°43’46.25″E

Inventerad
Namn:                                       Hans Norlén och Per-Olof Rosén
Datum:                                      2018

Historia
Södermanlands regemente härstammar från de fänikor som på 1500-talet sattes upp i Södermanland. Av fänikor från Närke, Värmland och Södermanland bildades 1614 ett landsregemente som 1627 kom att delas i två smärre fältregementen.
Ett av de mest uppmärksammade slagen som Södermanlands regemente har utkämpat är slaget vid Stäket under stora nordiska kriget då man i närheten av Saltsjöbaden utanför Stockholm, år 1719 med 800 soldater slog tillbaka en överlägset större rysk armé på 6.000 man.
År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Södermanlands regemente tilldelades № 10. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Södermanlands regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 10.
Genom försvarsbeslutet 1942 kom regementet år 1942 att omorganiseras till Södermanlands pansarregemente(P 3), och överfördes till det nybildade truppslaget pansartrupperna. Genom försvarsbeslutet 1958 kom regementet att år 1957 omorganiseras till pansarinfanteriregemente och återfördes till infanteriet. I samband med denna omorganisation återfick regementet sitt gamla namn Södermanlands regemente (I 10). I samband med pansartruppernas omorganisation 1963, omorganiserades regementet återigen till ett pansarregemente och överfördes till pansartrupperna med bibehållet namn, men med beteckningen P 10.
I samband med OLLI-reformen, vilken genomfördes inom försvaret åren 1973–1975, sammanslogs Södermanlands regemente med Strängnäs försvarsområde (Fo 43). Och från den 1 juli 1973 bildade försvarsområdesregementet P 10/Fo 43.
Genom försvarsbeslutet 2000 kom försvarsområdesstaben vid regementet att avvecklas. Då den regionala territoriella ledningen vid försvarsområdesregementena överfördes till fyra nybildade Militärdistrikt. För Södermanlands regemente medförde försvarsbeslutet att regementet omorganiseras från ett försvarsområdesregemente till ett utbildningsregemente.
Genom försvarsbeslutet 2004 kom riksdagen bland annat att besluta om en avveckling av Södermanlands regemente.
Gustaf Adolf von Siegroth blev 1771 chef för Södermanlands regemente, som han omvandlade till det bäst övade i hela armén. Samma år valde han ut Malmahed till permanent exercisplats (1774-1921). Siegroth lät på egen bekostnad inköpa ett fältartilleri (8 kanoner) för soldaternas övning, upprättade på regementets av honom inköpta exercisplats en militärskola för befälet, skänkte till skolan ett bibliotek med mera. Han utfäste årligen belöningar för de officerare som vid mötestidens slut författat de bästa avhandlingarna över uppgivet ämne.

Ägare
Namn:                                       Flens kommun
Adress:                                      642 81 Flen
Tfn:                                             0157-43 00 00
Mail:                                           flenskommun@flen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Göte Johansson?

Övrigt
I syfte att manifestera regementets samband med Malma hed i centrum av det sörmländska rekryteringsområdet riktade regementschefen överste H R Låftman i mars 1927 en uppmaning till alla som tillhört, eller tillhörde regementet, att delta i en insamling för att resa en minnesvård på heden. Förslag härom hade framförts av majoren i regementets reserv, Carl Noréus och överstelöjtnanten friherre K G A Leijonhufvud i egenskap av ordfö­rande i den senare nämnda Kungl. Södermanlands regementes officerares kamratförening.
Insamlingen gav gott resultat. Minnesvården avtäcktes re­dan samma år den 28 augusti framför gamla regementsbyggnaden. Monumentet med sina åtta pelare symboliserar de gamla åtta kompanierna och järnkedjan dem emellan samhörigheten mellan förbandet och bygden. Till stenläggningen runt monumentet är 99 stenar hämtade, en från var och en av länets städer och socknar.  Minnesstenen avtäckt 28 augusti 1927
På minnesstenen sitter en medaljong i brons av regementschefen, översten sedermera generalen friherre Gustaf Adolf von Siegroth. Medaljongen är en kopia av Johan Tobias Sergels medaljong av von Siegroth. En medaljong i gips finns även på regementsofficersmässen samt en i brons på väggen i nedre trapphallen i kanslihuset i Strängnäs.
Text: FRIHERRE G S VON SIEGROTH, F 1725 D 1802, GENERAL, CHEF FÖR KUNGL SÖDERMANLANDS REGEMENTE 1771-1792, ANORDNADE MÖTESPLATSEN MALMA HED, GRUNDLADE MALMKÖPING
SÖRMLÄNNINGAR RESTE STENEN 1927
Informationsskylt: Nej

Hans Norlén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten