Registerkort Nr A49

1941 Hårsfjärdenmonumentet på Galärvarvskyrkogården

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)              Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Galärvarvskyrkogården
GPS-angivelse:                     59°19’40.07″N 18° 5’43.55″E

Inventerad
Namn:                                       2017-02-12
Datum:                                     Christian Braunstein och Peter Wetterberg

Historia
Den 17 september 1941 inträffade katastrofen i Horsfjärden, den svenska flottans största förlust under beredskapsåren. Delar av Kustflottan befann sig på Horsfjärden varav pansarskeppen Sverige, Drottning Victoria och Tapperheten låg till ankars. En grupp flygplan från F 2 Hägernäs utförde anfallsövningar mot dessa fartyg. Anfallen insattes på låg höjd österifrån över ön Märsgarn, där jagarna Klas Uggla, Klas Horn och Göteborg låg förtöjda. Den fjärde jagaren i divisionen, Stockholm, befann sig under gång på Mysingen med avsikt att förtöja utanpå Göteborg, där man höll på med utbildning vid de aktra torpedtuberna. Plötsligt inträffade en kraftig explosion akterut på Göteborg, omedelbart följd av en likadan på Klas Horn som låg närmast. Det var med all säkerhet de stridsladdade torpederna som exploderat. En häftig brand utbröt och brinnande olja rann ut på vattnet, vilket gjorde det omöjligt att bogsera undan de skadade fartygen för att rädda Klas Uggla som låg innerst. De två skadade fartygen bröts itu och sjönk inom en kvart. De osäkrade sjunkbomberna trasade sönder akterskeppen. Även Klas Uggla sjönk efter en timme som en följd av den brinnande oljan. Vid olyckan omkom 33 man. Jagarna Göteborg och Klas Horn bärgades och reparerades och var åter i tjänst hösten 1943. Klas Uggla bärgades men utrangerades på grund av alltför stora skador. Det har aldrig blivit utrett vad eller vem som orsakade explosionen. Fältkrigsrätten avgav utslaget att sabotage var det troligaste, men att ingen sabotör kunnat anträffas och lagföras.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Djurgårdsförvaltningen
Adress:                                      Box27138, 102 52 Stockholm
Tfnnr:                                        08-402 60 00
Mail-adress                              info.kdf@royalcourt.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning
Adress:                                       Box 9, 121 25 Stockholm (Hallvägen 14)
Telefon:                                     08-508 30 100
Mail-adress:                             kyrkogardsforvaltningen@​stockholm.se

Övrigt
Minneskors över en gemensamhetsgrav invigt 1942-09-06 av ärkebiskop Erling Eidem. Monumentalkorset har utförts av skulptören Anders Jönsson i samråd med arkitekten på Kungl. Byggnadsstyrelsen, K Martin Westerberg
Text:  IHS Text under en relief av tre förstävar på jagare:  HÅRSFJÄRDEN 17.SEPTEMBER 1941
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten