Registerkort Nr A47

Vasagraven på Galärvarvskyrkogården

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Galärvarvskyrkogården
GPS-angivelse:                      59°19’40.07″N 18° 5’43.55″E

 Inventerad
Namn:                                       2017-02-12
Datum:                                      Christian Braunstein och Peter Wetterberg

Historia
Den 10 augusti 1628 beordrade kapten Söfring Hansson att regalskeppet Vasa skulle sätta segel på sin jungfrufärd mot ankringsplatsen vid Älvsnabben i Stockholms skärgård där hon skulle ta ombord soldater och proviant. Dagen var klar och stilla och den enda vind som blåste var en lätt bris från sydväst. Skeppet bogserades längs stranden till den södra delen av hamnen där man satte tre av de tio seglen, och skeppet började röra sig österut. Kanonportarna på nedre batteridäck var öppna och kanonen sköt salut när man började lämna Stockholms hamn. Efter att Vasa hade kommit ur lä, fyllde en kastvind hennes segel och krängde plötsligt åt babord. Skoten släppte, och skeppet rätade upp sig när kastvinden passerat. Snart kom ytterligare en kastvind som åter tvingade ner skeppet på babords sida och den här gången krängde hon så kraftigt att vatten började forsa in i de öppna kanonportarna. Det inrusande vattnet gjorde att Vasas slagsida ökade och att barlasten blev förskjuten. Hon kantrade och sjönk på 32 meters djup, 120 meter från stranden.
Överlevande besättningsmedlemmar klängde sig fast vid flytande bråte och de många närliggande småbåtarna som låg ute skyndade sig att undsätta. Trots deras insatser och det korta avståndet till land drunknade mellan 30 och 50 människor när skeppet sjönk enligt samtida rapporter. Flaggor och vimplar på för- och stormasten stod fortfarande ovanför vattenytan, men lutade kraftigt åt babord eftersom ballasten hade förskjutits när skeppet kantrat. Vasa sjönk i åsynen av en stor folkmassa om hundratals, om inte tusentals, vanliga stockholmare som kommit för att se det stora skeppet avsegla.
(delvis utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Djurgårdsförvaltningen
Adress:                                      Box 27138, 102 52 Stockholm
Tfnnr:                                         08-402 60 00
Mail-adress                              info.kdf@royalcourt.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning
Adress:                                       Box 9, 121 25 Stockholm (Hallvägen 14)
Telefon:                                     08-508 30 100
Mail-adress:                             kyrkogardsforvaltningen@​stockholm.se

Övrigt
Gravmonument bestående av en häll av svart granit samt ett äldre stockankare rest 1983-08-10.
Text på ovansidan: HÄR ÄR SISTA VILORUMMET FÖR DEM SOM EFTER 333 ÅR ÅTERBÖRDATS FRÅN REGALSKEPPET WASA KORT BLEV KRYSSEN LÅNG FÖR DEM SOM SEGLADE IN I EVIGHETEN. DE OFFRADE LIVET FÖR FOSTERLANDET. TIDIGT BORTGÅNGNA SENT LAGDA TILL VILA I VIGD JORD. VANDRARE ÄGNA DE NAMNLÖSA EN FRIDENS TANKE SKEPPSHOLMS FÖRSAMLING REDDE GRAVEN OCH RESTE VÅRDEN ÅR 1983 Text på kanten: WASAGRAVEN
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten