Registerkort Nr A09

1878-80 Minnessten över Vegaexpeditionen på Skeppsholmen

Län                                             Stockholms stad

Kommun (motsv)                Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Norr om f d Sjökrigsskolan
GPS-angivelse:                       N59°19’28.23″, E18° 5’2.78″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2015

Historia
Nordenskiöld hade redan genomfört en rad forskningsresor i arktiska trakter, bland annat till Svalbard, Västgrönland, Karahavet och floden Jenisej. År 1877 började han sin planering av expeditionen att finna Nordostpassagen och i juli framlade han en detaljerad plan till kung Oscar II som accepterade förslaget. Expeditionsfartyget ”Vega”, ett sex år gammalt ombyggt tremastat sälfångstfartyg, inköptes till expeditionen och byggdes om på Karlskrona örlogsvarv för offentliga medel.
Den 21 juli 1878 lämnades hamnen i Tromsø med kurs norrut och sedan genom Karahavet och man passerade Vajgatjön den 30 juli. Efter ett uppehåll fortsatte expeditionen vidare norrut men tvingades åter sätta kurs mot söder och den isfria rännan längs Tajmyrhalvöns östra kust tills
man nådde Lenaflodens mynning natten mellan den 27 och 28 augusti. ”Vega” fortsatte vidare österut och seglade igenom de Nysibiriska öarna kring den 3 september och Björnöarna något senare. Ismassorna ökade och färden blev långsammare då man ej vågade segla under nattetid. Mellan den 12 och 18 september fick expeditionen göra ett stopp för att invänta gynnsammare isförhållanden. Färden fortsatte mödosamt men den 28 september frös fartyget slutligen fast. Även om Nordenskiöld var besviken hade risken för övervintring dock ingått i Nordenskiölds planering och fartyget hade förråd för två år. Efter 10 månaders uppehåll fortsatte nu färden mot Stilla havet och redan den 20 juli nådde man Berings sund och rundade den eurasiatiska kontinentens östligaste udde Kap Dezjnjov vilket avslutade Nordostpassagen. Den 2 september anlände expeditionen till Yokohama och härifrån kunde man äntligen meddela världen via telegram att Nordostpassagen hade hittats och för första gången genomseglats. Den 24 april 1880 kl 08:00 passerades Vaxholm och slutligen fälldes ankaret på Stockholms ström kl. 22:00 efter en resan på 22 189 nautiska mil. Hela Stockholm var i festyra då ”Vega” anlände och hela Stockholms slott strålade i ett hav av ljus och lågor. Varje besättningsmans namn, från Nordenskiölds till den yngste matrosens, syntes i eldslågor på slottets fasad. Vegamännen välkomnades på slottet av hela den kungliga familjen och Nordenskiöld skriver: ”Fyrverkerier afbrändes och kanoners dån blandade sig med skallande hurrarop från tusentals åskådare. Sedan vi ytterligare vid Kastellholmen helsats med salut, fäldes ankaret på Stockholms ström kl. 10 e.m.” Samtliga i besättningen tilldelades Nordstjärnemedaljen i guld/silver med anledning av Vegaexpeditionen av kung Oscar II. Nordenskiöld upphöjdes till friherre och fartygets kapten Palander adlades Palander af Vega.

Ägare
Namn:                                       Statens Fastighetsverk
Adress:                                      Box 22263, 103 16 STOCKHOLM
Tfnnr:                                        010-478 7000
Mail-adress                             sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

ÖvrigtA31c
Minnesstenen för att stadfästa minnet av Vegaexpeditionen, den första kringseglingen av Asien 1878-1880 restes 1880-04-30. H 450 cm, b175 cm, d 70 cm. En grupp sjöofficerare tog initiativet till stenens resning. Ovanför texten på stenen finns en världskarta utmålad i guld med en markering som visar färden längs med nordpassagen och sedan rutten hem till Sverige via Suezkanalen. Stenen restaurerades 1988 och är fortfarande i gott skick. Text: TILL MINNE AF DEN FÖRSTA KRINGSEGLINGEN AF ASIEN UTFÖRD 1878 – 1880 MED SVENSKA ÅNGAREN VEGA RESTESDENNA STEN AF FLOTTANS MÄN Informationsskylt:  Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten