Registerkort Nr W43

Dalregementets gravkvarter på kyrkogården i Stora Tuna

Län                                             Dalarna

Kommun (motsv)                Borlänge kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Stora Tuna kyrka är väl synlig från väg 70, ca 3 km söder om Borlänge.
GPS-angivelse:                       N60°27’6.50″ E15°28’27.42″

Inventerad
Namn:                                       Olle och Eva Strid
Datum:                                      2022-04-01

Historia
På kyrkogården finns två gravar med anknytning till Dalregementet. Bägge gravarna betraktas kulturhistoriskt sett som mycket värdefulla och vårdas av Stora Tuna församling. Bägge gravarna har återlämnats till församlingen.
Kongl Dalregementets Volontärkorps grav (gravnummer 155) ligger på höger sida av entré­gången till kyrkan. Graven, en grusgrav, omges av en låg stenkant och är försedd med ett konst­rikt kors av gjutjärn, svartmålat med förgylld text. Graven uppläts för jordfästning 1884. Vid järnkorsets fot ligger en gravsten. (se nedan). Vilka som i övrigt är begravda där är okänt.
Graven efter översten och kommendören Henric Wilhelm Örn (gravnummer 23) ligger längst bort till höger, omedelbart efter inpassering till kyrkogården. Graven, en gräsgrav, är omgiven av ett gjutjärnsstaket. Framför den upprättstående gravstenen ligger en sten i form av en bok med svårtydd text.
Henrik Wilhelm Örn: Född 1783, student 1795, fk 1802, lt 1809, kn 1812, GM för tapperhet i fält 1815, mj 1817, RS0 samma år, övlt 1827, överste och chef för Dalregementet från 1835 till sin död, KSO 1850. Avled 1852 på sin gård Utanfors i Stora Tuna. Är begravd i Örnska familjegraven på Stora Tuna kyrkogård.
Deltog 1808 under kriget mot Norge i affärerna vid Nyen och Skalbokilen samt vid Trangen, där han – beordrad att ge sig fången tillsammans med delar av Dalregementet – bröt av sin sabel in­nan han kastade den till norrmännen; fördes i fångenskap till Skeen.
Arbetschef vid Göta kanal för bl a Bergs slussar vid Vreta kloster 1813. Under kriget mot Norge 1814 tjänstgjorde han dels vid regementet, dels som fältmätningsofficer och brigadadjutant i striderna vid Fredriksstad och Kjölbergs bro, varunder han var nära att bli skjuten.
Chef för arbetskommendering vid Göta kanal 1824. Stabschef vid 2. förd under lägret på Ladu­gårdsgärde 1832 och erhöll därefter en hedersvärja av Konungen. Han var en allvarlig, viljekraf­tig man med ädel karaktär, grundad på oskrymtad gudsfruktan, var vänfast och tillgänglig som kamrat och som chef en faderlig vän för de yngre.
Den mycket sevärda Stora Tuna kyrka, Stora Tuna församling, Västerås stift, är byggd i närheten av en kultplats helgad åt asaguden Frej och på en äldre gråstenskyrka från 1200-talet. Kyrkan invigdes år 1469 under föresatsen att bli domkyrka i ”Dalarnas och Bergslagen ovan Långhedens stift”, något den också var under andra halvan av 1500-talet. Kyrkan byggdes utan torn och har samma storlek och form fortfarande. Dagens kyrktorn byggdes mellan åren 1914 och 1915, se­dan de tidigare härjats svårt av eldsvådor. Tornet är 86 meter högt.

Ägare och vårdare
Namn:                                        Stora Tuna församling
Adress:                                       Svenska kyrkan, 781 81 Stora Tuna
Tfnnr:                                         0243-77101
Mail-adress                               stora-tuna.pastorat@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Text: – På järnkorsets gjutna och förgyllda text: KONGL DALREGEMENTETS VOLONTÄR-KORPS GRAF.
Text på den liggande stenen vid korsets fot: A STENVALL (svårtydda datum men död 1906).
Text på Örnska gravstenen: MINNE AF ÖFWERSTEN OCH COMMENDEUREN HENRIC WILHELM ÖRN. FÖDD D. 14 FEBR. 1783 DÖD D. 21 FEBR. 1852
VÅRDEN RESTES AF OFFICERSCORPSEN VID KONGL DALREGEMENTET
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten