Registerkort Nr S05

1808 Soldatgrav över fältsjukans offer vid Kärrmossen, Arvika

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Arvika

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Kärrsmossen, 3 km VNV Arvika, 400 m SO Östby gård.
GPS–angivelse:                    59°39’45.90″N 12°32’55.20″E

Inventerad
Namn:                                          Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                        2019-11-19

Historia
Kung Gustav IV Adolf beslutade 1808 att ta ut extra soldater för landets försvar utöver de indelta och tidigare till lantvärnet utskrivna (i Värmland nära 7.600 man). Landet var hotat av Ryssland och Danmark – Norge samtidigt som han själv förberedde en ny offensiv mot Ryssland i Finland. Han gav därför order den 26 mars om att utskriva totalt 30.500 lantvärnsmän i landet mellan 18 och 25 år fördelade på 51 bataljoner, vardera om 600 man i 4 kompanier. I verkligheten blev det endast ca 28.000 man utskrivna varav ca 6.000 man dog i fältsjukan åren 1808–09.
I Arvika-området sattes II. Bataljonen av lantvärnsmän i Värmland upp i slutet av augusti och i början av september III. Bataljonen (reducerad). Man kan därför inte utesluta att bland de begravda lantvärnsmännen även finns de som var nyutbildade i Arvika-området och hade insjuknat i fältsjukan under sin utbildning.
Nederlagssjukhuset flyttade från Södra By (söder Eda skans) senhösten 1808 till Kärrsmossen. De flesta som dog vid den här tiden inom Västra Armén dog av fältsjuka. Denna orsak var en samlingsdiagnos för tyfus, kolera, difteri, rödsot, fältfeber etc. p g a osunda fältförhållanden.
Enligt boken Eda skansar sida 188 av Börje Furtenbach, skall både lantvärnsmän och vanliga soldater vara begravda här då antalet intagna vid nederlagssjukhuset vid tidpunkten var 275 lantvärnsmän och 175 övriga soldater. Stenen anger att 200 lantvärnsmän här är begravda.
Sannolikt var detta sjukhus till för att stödja transporterna av sjuka från Järnskog – Köla-området och till Allmänna Sjukhuset i Karlstad. Transporterna utfördes av inhyrda bönder under överinseende av någon soldat eller underofficer. De som dog på vägen måste begravas på en lämplig plats.

Ägare
Namn:                                        Arvika Kommun
Adress:                                      Arvika Kommun, 51. Kultur och Fritid, 671 81 ARVIKA
Tfnnr:                                        0570/816 08  och 0702/38 93 39
Mail-adress                              www.arvika.se

Vårdare
Namn:                                        Diskussion pågår f n med kyrkan om skötsel men ännu  är inget beslut fattat.

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1923
Text: HÄR VILAR 200 LANTVÄRNSMÄN SOM I FÄLTSJUKAN OFFRADE SINA LIF FÖR FÄDERNESLANDET ÅREN 1808 – 1809
BYGDENS FOLK RESTE VÅRDEN 1923
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten