Registerkort Nr R04

1913 Minnessten över Skaraborgs regemente på lägerplatsen Axvalla hed

Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)               Skara

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  1,25 km SSO korsningen Skaravägen-Hedvägen, vid infarten till Vallehemmet
GPS-angivelse:                     N58°23’4.68″ E13°35’34.46″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-04

Historia
Regementet har sina rötter i 1500-talets Västgöta fänikor som sattes upp i landskapet och bestod som mest av 9 fänikor år 1565. Fänikan från Västergötland gjorde redan i mitten av 1500-talet en stor insats mot den småländske upprorsmakaren Nils Dacke. Stora delar av fänikan medverkade dessutom 1565 vid belägringen av Varbergs fästning, liksom vid stormningen av Narva 1581. Där gjorde bland annat fänikan som hämtat sitt manskap i Skaraborg en stor insats.
Västergötlands storregemente med 3 600 man bildades 1617 av fänikorna från landskapet samt från de dalsländska fänikorna. För att få en bättre organisation på försvaret, delades detta storregemente upp i tre förband, Skaraborgs regemente, Älvsborgs regemente och Västgöta Dals regemente. Varje regemente med åtta kompanier och 150 man i varje kompani.
Under 30 åriga kriget på kontinenten skulle de svenska trupperna förstärkas, varvid man 1631 överskeppade en skvadron (fyra kompanier) ur Bengt Pilefelts regemente till Pommern. 1634 utökades den Pilefeltska skvadron i Pommern med ytterligare en skvadron varför det i 1634 års regeringsform kom att nämnas som ”det andre Vestgöte regementet, därunder hörer Scharaborgs län”.  Skaraborgs regemente kan räkna sina obrutna traditioner från denna tid i början av 1630-talet.
Under hela trettioåriga kriget deltog soldaterna från Skaraborg bland annat i slaget vid Lützen och Leipzig. Skaraborgs regemente stora insatser bland annat i bataljen vid Warschava 1656.
I samband med inrättandet av Indelningsverket i Skaraborg år 1685 erhöll regementet namnet Skaraborgs Läns regemente. Regementet var ett av de första förband som Carl XII mobiliserade när han samtidigt fick tre krigsförklaringar mot sig. Regementet skeppades år 1699 till Svenska Pommern och förlades i Wismar som vaktstyrka av de svenska provinserna. Manskapet i regementet var sedan med under Carl XII:s hela krigståg. En bataljon var med i slaget vid Poltava den 29 juni 1709.
Det var sedan i Göteborg år 1710 som ett nytt Skaraborgs regemente satts upp vilket förlades i garnison i Wismar. Vid Karl XII:s fälttåg mot Norge deltog Regementet i belägringen av Fredrikstens fästning där kungen dödades den 30 november 1718. Under Gustav III krig mot Ryssland var regemente satt att försvara gränsen mot Norge men 1789 överfördes manskapet till Finland och deltog där bland annat i strider vid Kymmene älv. Under striderna mot Napoleon var Skaraborgs regemente engagerat i Nordarmén. 1814 var regementet åter på svensk mark och därmed sattes också punkt för regementets deltagande i strider på kontinenten. Dock fick inte manskapet särskild lång ledighet utan 1814 marscherade regementet åter mot Norge för att delta i unionskonflikten mellan Norge till Sverige.
På försommaren 1848 överfördes en av regementets bataljoner till Fyn i Danmark för att bistå danskarna i kriget mot Slesvig-Holsteinska. Under unionsupplösningen 1905 var Skaraborgs regemente kommenderad till norska gränsen.
Under 1800-talets fredsperiod gjorde regementets soldater stora insatser i offentligt arbete bland mycket annat i bygget av Göta Kanal och fästningsarbeten vid många av landets fästningar.
När Göta livgarde I 2 lades ner 1939, övertog Skaraborg regemente I 9 en pansarbataljon. Det blev sedan 1942 som regementet kom att bli ett av landets pansarförband med namnet Skaraborgs Pansarregemente P 4.
Det gamla namnet Skaraborgs regemente satt dock kvar hos många varför man återtog det 1963.

Ägare
Namn:                                        Skara kommun
Adress:                                      Stortorget 2, 532 88 Skara
Tfnnr:                                        0511-320 00
Mail-adress                              skara.kommun@skara.se

Vårdare
Namn:                                       Skaraborgs regementes kamratförening
Adress:                                      Lars Glad (ordf), Box 604, 541 29 Skövde
Mail-adress                              kamratföreningen@skaraborgarna.se

Övrigt
Minnessten av grå granit
Text på framsidan under regementets vapensköld: AXEVALLA HED VAR MÖNSTRINGS- OCH MÖTESPLATS FÖR KUNGL SKARABORGS REGEMENTE ÅREN 1729-1913
Text på baksidan: LÜTZEN 1632, LEIPZIG 1642, WARSCHAU 1656, GNEDEN 1656, HALMSTAD 1676, LUND 1676, HELSINGBORG 1676, LANDSKRONA 1677, BOHUS FÄSTNING 1678, THORN 1703, MALATYCZE 1708, WEPRIX 1709, FRISCHES HAFF 1759, WOLLIN 1759, DESSAU 1813
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten