Registerkort Nr O25

Minnesmärke över omkomna i Gbg garnison 1939-45 på Nya Varvets kyrkogård i Göteborg

 Län                                            Göteborg och Bohus (Västra Götaland)

Kommun (motsv)               Göteborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  NV delen av Nya varvets kyrkogård
GPS-angivelse:                     N57°40’52.58″ E11°53’17.49″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                     2022-07-02

Historia
Manligheten, officiellt HM Pansarbåt Manligheten, var ett pansarskepp i den svenska flottan. Hon byggdes åren 1901–1903 av Kockums Mekaniska Verkstad. Huvudbestyckningen utgjordes av två 21 cm kanoner och sekundärbestyckningen av sex 15,2 cm kanoner. I början av andra världskriget genomgick fartyget en stor modernisering, då bland annat förskeppet byggdes om, och under kriget var hon flaggskepp i Göteborgseskadern. De 13 december 1939 dödades sex man ombord i Göteborgs skärgård under bärgning av en tysk paravan (minröjningsutrustning).
Wrangel officiellt HM Jagare Wrangel, var en jagare i svenska flottan som byggdes vid Lindholmens varv i Göteborg och sjösattes den 24 september 1917. Fartyget var bland de modernaste jagarna i världen strax efter första världskrigets slut, och vid andra världskrigets utbrott 1939 ingick hon i Göteborgseskadern.
Valrossen, officiellt HM Ubåt Valrossen, var en ubåt i svenska flottan. Hon var den sist byggda ubåten av tre i Hajen II-klass, som hon bildade tillsammans med Hajen och Sälen. Valrossen byggdes på Kockums varv i Malmö och sjösattes 1918

Ägare
Namn:                                      Göteborgs begravningssamfällighet
Adress:                                     Box 1526, 401 50 Göteborg
Tfnnr:                                       031-7318080
Mail-adress                             gbg.begravningssamfallighet@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                         Ägaren

Övrigt
Text: TILL MINNET AV DE MÄN SOM OMKOMMIT UNDER TJÄNST Å GÖTEBORGS ESKADER OCH ÖRLOGSBAS BEREDSKAPSÅREN 1939-1945. MANLIGHETEN 13.12.1939, WRANGEL 25.4.1940, VALROSSEN 28.6.1941, ÖRLOGSVARVET 3.4.1943, ULVEN 15.4.1943, STARKODDER 16.10.1942, 356 CONDOR 12.10.1944, JACOB BAGGE 6.7.1944, SPICA 29.3.1944, 383 OCEAN 29.3.1945
Under respektive fartygsnamn står namnen på de omkomna.
På baksidan: UNDEROFFICERSKÅREN VID GÖTEBORGS ÖRLOGSSTATION LÄT RESA STENEN 1953
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten