Registerkort Nr L06

1821 Minnesplatta över C von Cardell

Län                                          Kristianstad (Skåne län)
L31b

Kommun (motsv)           Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               Västra Storgatan 40
GPS-angivelse:                  56° 1’46.47″N14° 9’20.46″EL31

Inventerad
Namn:                                      Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                    2016-02-19

Historia
Carl Friedrich von Cardell
(ursprungligen Kobes) född 1764 (döpt 19 april) i Demmin i Pommern, död 17 september 1821 i Stockholm, var en svensk friherre, generallöjtnant och generalfälttygmästare samt chef för artilleriet. Cardell var son till justitieborgmästaren i Dennim Karl Friedrich Kobes. 1780 inträdde han i militärtjänst vid preussiska pontonjärkåren i Berlin, avlade officersexamen 1786 och blev sekundlöjtnant 1787. Cardell gick i svensk tjänst 1789 som kapten vid Hinzensternska infanteribataljonen. Året därpå erhöll han avsked ur sin preussiska tjänst och i början av 1791 tillstånd att gå i svensk tjänst. Då hade han redan året innan erhållit tyskt adelskap med namnet Kobes von Cardell. På förslag av Cardell uppsattes 1792 en trupp ridande artilleri i Stralsund, som därmed skapade en lättrörlig enhet för eldunderstöd åt kavalleriet och där blev Cardell major samma år och brigadchef för det nyuppsatta ridande artilleriet 1793. År 1795 utnämndes han till överstelöjtnant och generaladjutant för flygeln, överste och chef för Kungl Wendes artilleriregemente 1807 där allt ridande artilleri ingick samt generalmajor 1813. År 1816 blev han generalfälttygsmästare och chef för artilleriet och slutligen 1820 generallöjtnant. Redan 1792 fick von Cardell uppdrag att göra upp en plan till organiserade av ett ridande artilleri, och ett dylikt uppsattes även 1793, men indrogs 1797, varefter von Cardell transporterades till Wendes artilleriregemente. 1802 uppsattes dock åter under von Cardells ledning ett ridande artilleri i Pommern, och han blev 1804 befälhavare för artilleriet i provinsen. Han deltog med utmärkelse i 1805-07 års fälttåg samt tjänstgjorde under 1808-09 års krig mot Danmark som artilleribrigadchef vid södra armén. Då svenska armén 1813 gick i fält, fick von Cardell befälet över reservartilleriet och gjorde med detsamma betydande insatser i slagen vid Grossberen, Dennewitz och Leipzig samt deltog som chef för fältartilleriet i fälttåget mot Norge. 1815 fick han uppdrag att göra en plan för nyorganisation av svenska artilleriet i fråga om både materiel och personal. Denna plan fastställdes 1816, då även von Cardell sattes i spetsen för vapenslaget. Som generalfälttygsmästare ägande han mycken omsorg åt krut- och vapentillverkningen, och på hans förslag inrättades 1818 ett artilleriläroverk vid Marieberg (senare Krigshögskolan). von Cardell var en av Krigsvetenskapsakademins stiftare 1796 och blev 1815 akademins hedersledamot. Han upphöjdes 1818 i friherrligt stånd.
(Utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                      Kristianstad kommun?
Adress:                                     291 80 Kristianstad
Tfnnr:                                        044-13 50 00
Mail-adress:                           kommun@kristianstad.se

Vårdare
Namn:                                        Wendes kamratförening
Adress:                                       c/o Hugo Nystrand, Kullagatan 10, 281 33 Hässleholm
Telefon:                                     0451-898 22, 0798 38 73 60
Mail-adress:                             hugo.nystrand@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av kopparplåt med Wendes artilleriregementes vapenbild – en lindorm
Text: CHEFEN FÖR KUNGL WENDES ARTILLERIREGEMENTE GENERALLÖJTNANT CARL VON CARDELL ÄGDE DETTA HUS ÅREN 1808-1821. HUSET UPPFÖRDES AV POSTDIREKTÖR C L WIDELL ÅR 1762
Informationsskylt    Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM