Registerkort Nr I21

2004 Minnessten över Gotlands militärkommando på Visborgs slätt i Visby

Län                                            Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Framför f d P 18 kanslihus i Visby
GPS-angivelse:                       N57°36’53.26″  E18°16’57.46″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
År 1964 beslutade riksdagen att militärbefälhavarna fick det samlade operativa ansvaret för samtliga stridskrafter inom militärområdena. Men i samma reform beslutades det om en reducering av antal militärområden, där VII. militärområdet upplöstes som ett eget militärområde. I dess ställe bildades den 1 oktober 1966 Gotlands militärkommando, vilket underställdes militärbefälhavaren för Östra militärområdet (Milo Ö), utom arméproduktion. Detta gjordes i enlighet med den nya modellen där Gotland var för litet för att utgöra ett militärområde.
Med reformen tillfördes militärbefälhavaren den samlade operativa ledningen för samtliga stridskrafter inom militärområdet. Chefen för Gotlands militärkommando kom dock vara ansvarig för att leda försvaret av militärkommandot, men också markoperativt självständig, då markoperationer av naturlig förklaring inte kunde samordnas med fastlandet.
Genom OLLI-reformen tillfördes militärkommandot hela mobiliserings- och materialansvaret för arméförbanden på Gotland. Detta medförde att Gotlands kustartilleriregemente (KA 3), Gotlands artilleriregemente (A 7), Gotlands regemente (P 18) och Gotlands luftvärnsbataljon (Lv 2), som ingick i Gotlands militärkommando (MKG), från den 1 juli 1975 blev utbildningsförband.
Den 16 oktober 1980 antog riksdagen regeringens proposition, och den 30 juni 1982 upphörde samtliga arméförband på Gotland som självständiga myndigheter och förband, för att från den 1 juli 1982 lyda under chefen för Gotlands militärkommando (MKG). Gotlands militärkommando som tidigare hade haft mobiliserings- och materialansvaret för arméförbanden, fick nu också ansvaret för arméförbandens grund- och repetitionsutbildning. Med den nya organisationen underställdes chefen Gotlands militärkommando i alla avseenden militärbefälhavaren för Östra militärområdet (Milo Ö).
Försvarsbeslut 2000 innebar att samtliga territoriella staber skulle avvecklas, vilket bland annat innebar att militärkommandot upplöstes den 30 juni 2000.
Den 1 juli 2000 bildades Gotlands militärdistrikt (MDG), vilket fick till uppgift att leda den territoriella verksamheten inom distriktet, upprätthålla anbefalld beredskap och samverkan med totalförsvarets civila delar på regionala och lokala nivåer.
Militärdistriktet nedlades 2004.

 Ägare
Namn:                                        Osäkert. Gäller alla minnesstenarna utanför Kanslihuset

Vårdare
Namn:                                        Gotlands Försvarsmuseum ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                         0498-27 43 57
Mail-adress                              gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnesmärke av kalksten avtäckt 2004. I anslutning till stenen finns en haubits, ett ankare och en propeller vilka symboliserar de armé-, marin- och flygstridskrafter, som leddes av militärkommandochefen 1996-2000.
Text under MKO tecken: GOTLANDS MILITÄRKOMMANDO 1982 – 2000  GOTLANDS MILITÄRDISTRIKT 2000 – 2004
På baksidan på en mässingsskylt: Den militära ledningen på Gotland 1808-2004
I maj 1808 utnämnde Gustav IV Adolf chefen för den landstigningskår, som drev bort den ryska invasionsstyrkan, till militärbefälhavare på Gotland. I augusti 1810 utsåg Karl XIII viceamiralen Rudolf Cederström till militärbefälhavare för att denne skulle förhandla med gotlänningarna om en folkbeväpning. Han hade varit chef för undsättningsexpeditionen 1808 och lyckades uppnå en konvention om Gotlands Nationalbeväring. Karl XIII skrev under denna den 5 februari 1811.
Fram till 1892 var militärbefälhavaren tillika chef för Gotlands Nationalbeväring och fram till 1873 också landshövding. 1892 ersattes konventionen av en med fastlandet gemensam värnpliktslag. Militärbefälhavaren blev då chef för Gotlands trupper tillika chef för Gotlands infanteriregemente. Denna roll behöll han till 1937 då infanteriregementet fick en egen chef.
1942 utökades det gotländska försvaret till att omfatta VII. Militärområdet och Gotlands marindistrikt. Militärbefälhavaren blev chef för båda. Hans marina ansvar upphörde 1957 men återkom 1966 i den större organisationen Gotlands militärkommando.
Titeln militärbefälhavare utbyttes då mot militärkommandochef fram till 2000. Under denna period var denne underställd Östra, från 1991 Mellersta militärområdet.
Sommaren 2000 reducerades Gotlands försvar men gavs en självständig ställning under en militärdistriktschef. Denne gavs dock endast territoriellt ansvar. Gotlands militärdistrikt lades ned den 31 december 2004. Samtidigt drogs Gotlands regemente in. Som väpnat försvar kvarblev endast hemvärnet i Gotlandsgruppen. Denna underställdes militärdistriktschefen i Mellersta militärdistriktet.

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten