Registerkort Nr I22

2004 Minnessten över Gotlands regemente i Visby

Län                                            Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Framför f d P 18 kanslihus
GPS-angivelse:                      N57°36’50.70″  E18°16’52.97″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Regementet har sitt ursprung i Gotlands nationalbeväring som skapades den 5 februari 1811 som ett resultat av en rysk ockupation 1808. Infanteriregementet fick beteckningen I 27 och övningsplatsen bestämdes till Visborgsslätt.
Genom försvarsbeslutet 1925 avvecklades ett större antal regementen, vilket medförde att förbandsbeteckning i den lägre serien blev lediga. Detta medförde bland annat att Gotlands infanteriregemente tilldelades den 1 januari 1928 I 18 som ny förbandsbeteckning. En förbandsbeteckning som övertogs från Västmanlands regemente. Försvarsbeslutet kom även påverka Gotlands infanteriregemente, då det reducerades till en bataljonstorlek. I samband med det antogs namnet Gotlands infanterikår. Genom 1936 års försvarsbeslut blev kåren åter regemente och benämndes Gotlands infanteriregemente (I 18).
I samband med försvarsbeslutet 1958 beslutade riksdagen att åtta pansarbrigader med nya stridsfordon skulle organiseras inom armén. Ett beslut som av ekonomiska skäl ändrades i augusti 1960, till att endast omfatta sju pansarbrigader. Norra skånska regementet (I 6), Södra skånska regementet (I 7) och Gotlands infanteriregemente (I 18) var de infanteriregementen som överfördes från infanteriet, samt Södermanlands regemente (I 10) som återfördes till pansartrupperna.
På Gotland fanns sedan 1944 detachementet Göta pansarlivgardes kompani på Gotland. Detachementet kom från den 1 april 1963 att uppgå i det nya regementet Gotlands regemente, för att där bilda stommen i det nya pansarregementet. Gotlands regemente fick samtidigt beteckningen P 18.
Den 30 juni 1982 upplöstes regementet som ett självständigt förband, och från den 1 juli 1982 lydde regementet under chefen för Gotlands militärkommando (MKG).
Genom försvarsbeslutet 1992 fick Gotlands militärkommando en ny roll, genom att kommandot enbart kom att leda all verksamheten på Gotland, som på fastlandet löstes av försvarsområdesstaber, fördelningsstaber och marinkommandostaber. De arméförband som sedan 1982 lytt under kommandot, kom att bilda ett självständigt förband. Dock kom Gotlands regemente att avvecklas, och uppgick i krigsförbandet Gotlandsbrigaden och bildade Gotlands regemente och Gotlandsbrigaden (MekB 18).
Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen för riksdagen bland annat att endast sex enheter för utbildning av armébrigadledningar och mekaniserade bataljoner skulle vara utgångspunkten för den framtida Försvarsmakten. När det gällde Gotland ansåg regeringen att de operativa kraven gjorde det nödvändigt med militär närvaro på Gotland. Men av främst kostnads- och underhållsskäl så ansåg regeringen samtidigt att ingen stridsvagnsutbildning skulle genomföras på Gotland vilket medförde att Gotlands regemente och Gotlandsbrigaden avvecklades den 30 juni 2000. Och i dess ställe bildades den 1 juli 2000 Gotlands regemente (P 18).
Genom försvarsbeslutet 2004 kom riksdagen bland annat att besluta om en avveckling av Gotlands regemente (P 18) samma år.

Ägare
Namn:                                        Osäkert. Gäller alla minnesstenarna utanför Kanslihuset

Vårdare
Namn:                                        Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                         0498-27 43 57
Mail-adress                              gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Övrigt
Minnessten av kalksten rest 2004
Text under Gotlands regementes vapen: GOTLANDS REGEMENTE UPPSATT GENOM EN KONVENTION ANTAGEN AV GOTLÄNNINGARNA 1810 OCH AV KONUNG Karl XII DEN 5 FEBRUARI 1811 SOM GOTLANDS NATIONALBEVÄRING  NEDLAGT MED RIKSDAGENS BESLUT DEN 16 DECEMBER 2004  REGEMENTET VAR FÖRLAGT OCH ÖVADE PÅ VISBORGS SLÄTT 1887-2005  LÄGRET ANLADES 1887 OCH KASERNERNA 1905
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten