Registerkort Nr H08

1923 Minnessten över Kalmar regementes 300 års jubileum i stadsparken i Kalmar

Län                                          Kalmar

Kommun (motsv)             Kalmar

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Stadsparken i Kalmar
GPS-angivelse:                     N56°39’34” E16°21’16”

Inventerad
Namn:                                       C-G Petersson
Datum:                                      Maj 2016

Historia
Regementet har sitt ursprung i de fänikor som sattes upp i Kalmar län på 1500-talet. År 1616 organiserades dessa enheter tillsammans med andra från närliggande Kronobergs län av Gustav II Adolf och bildade Smålands storregemente där tolv av totalt 24 kompanier rekryterades i Kalmar län. Smålands storregemente bestod av tre fältregementen, där Kalmar regemente var ett. Någon gång runt 1623 splittrades storregementet permanent och bildade tre mindre regementen där Kalmar regemente var ett. Kalmar regemente var ett av de ursprungliga 20 svenska infanteriregementen som nämns i 1634 års regeringsform. Regementets första befälhavare var Patrick Ruthven. Regementet har deltagit i ett flertal krig och slag. Under början av 1700-talet följde regementet Karl XII på alla hans marscher åren 1707, 1708 och 1709. I slaget vid Poltava den 28 Juni 1709 var regementet formerat på en bataljon, och hörde under första striden till den andra kolonnen från höger av de fyra, i vilken fotfolket var indelt, samt kom, fastän med betydlig förlust, genom reduttlinjen. De överlevande delarna av regementet gick i krigsfångenskap den 1 juli 1709 vid kapitulationen vid Perevolotjna. Vid arméns allmänna rekrytering hösten 1709 uppsattes regementet ånyo samt erhöll till chef Carl Björnberg. Och redan året därpå, deltog regementet i Magnus Stenbocks korta vinterfälttåg 1710 i Skåne och bevistade den 28 februari slaget vid Helsingborg. År 1816 fick regementet samtliga regementen ett ordningsnummer, där Kalmar regemente tilldelades Nr 20. År 1892 ändrades den till I 21, då den numreringen blivit ledig från Närkes regemente. Från 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Kalmar regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 21. Genom försvarsbeslutet 1925 beslutades det att reducera den svenska armén. Detta medförde att 17 av arméns truppförband skulle avvecklas av vilka sju var infanteriregementen. Kalmar regemente var ett av dessa. Den 1 oktober 1927 höll regementet en ceremoni över kommande avveckling. Samtidigt avvecklades även Jönköpings regemente (I 12) och dessa två regementen kom den 1 januari 1928 att bilda ett nytt regemente, Jönköping-Kalmar regemente (I 12). Fram till den 1 juli 1974 hade Kalmar försvarsområde letts från en självständig stab grupperad vid Norra vägen 49 i Kalmar men grupperades då i Växjö. När staben åter blev självständig den 1 juli 1990, grupperades den i Kalmar. Åren 1990–1994 benämndes försvarsområdet som Kalmar försvarsområde (Fo 18). Genom försvarsbeslutet 1992 antog samtliga försvarsområdesregementen inom armén samma organisation som den i Kalmar. Detta genom att brigaderna avskildes och bildade egna självständiga staber. Med den omorganisationen antog Kalmar försvarsområde den 1 juli 1994 namnet Kalmar regemente med beteckningen Fo 18. Regementets tidigare beteckningen I 21, var sedan 1928 upptagen av Västernorrlands regemente Inför försvarsbeslutet 1996 föreslogs en ny försvarsområdesindelningen, vilket innebar att tre försvarsområdesstaber inom Södra militärområdet (Milo S) i skulle avvecklas senast den 31 december 1997. De tre staber som föreslogs för avveckling återfanns i Kalmar, Växjö och Ystad. Gällande staberna i Växjö och Kalmar föreslogs de tillsammans med staben i Eksjö att bilda ett gemensamt försvarsområde. Regementet höll sin avvecklingsceremoni den 15 december 1997 och avvecklades officiellt den 31 december 1997.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Kalmar kommun
Adress:                                       Box 611, 391 26 Kalmar
Tfnnr:                                         0480 45 00 00
Mail-adress                              kommun@kalmar.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1923
Text: KUNGL KALMAR REGEMENTE UPPSATTES UR SMÅLANDS FOTFOLK VID MÖNSTRING Å KALMAR SLOTT ÅR 1623. UNDER REGEMENTETS FANOR HAVA SMÅLANDS SÖNER OFFRAT LIV OCH BLOD FÖR SVERIGES VÄRN. TILL MINNE AV REGEMENTETS URSPRUNG, DESS 300-ÅRIGA TILLVARA OCH SAMHÖRIGHET MED KALMAR SLOTT, STAD OCH LÄN UPPRESTES DENNA STEN AV REGEMENTET 1923
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten