Registerkort Nr FI134

1808 Minnessten över fallna soldater ur Västerbottens regemente i Kannus

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Kannus

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       NV hörnet av Kannus kyrka
GPS-angivelse:                          N63°54’7.87″ E23°54’50.77″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-09

Historia
I gryningen dagen före midsommaraftonen 1808, då Finska kriget närmade sig sin blodiga kulmen, stävade en transportflottilj om tjugotalet fartyg av varierande storlek och tonnage ut genom Umeälvens mynning och satte kurs sydostvart. Ombord befann sig en väpnad styrka om c:a 1100 man, därav hälften västerbottningar ur regementets II.bataljon. Beväpningen bestod i huvudsak av tämligen ålderstigna musköter, kaliber 20.04 m och uniformen grått kläde eller vadmal. I styrkan ingick även fyra 3-pundiga kanoner och ett 20-tal hästar.
Högste befälhavaren för den krigiska expeditionen var översten och chefen för Västerbottens regemente, Johan Bergenstråhle, som i bagaget medförde konungens hemliga order att landstiga i trakten av Vasa och i samverkan med den av ryssarna hårt ansatta Finska armen ingripa i fiendens flank och rygg. Låt oss med förbigående av detaljer konstatera att företaget fick en olycklig utgång. Efter hårda strider mot en överlägsen motståndare och med svåra förluster -däribland expeditionskårens chef som blev tillfångatagen – tvingades spillrorna av kåren återvända till fartygen. Anslutning till huvudstyrkan skedde några dagar senare i Nykarleby.
(Ur Vildmannen februari 1968)

Ägare
Namn:               Kannus församling
Adress:              Valtakatu 13, 691 00 Kannus
Tfnnr:                +358 44 5878630
Mail-adress     kannus@evl.fi

Vårdare
Namn:               Se ägaren

Övrigt
Den 30 september 1967 reste ett detachement ur Västerbottens regementes kamratförening via Vasa till Kannus. Under ledning av regementschefen, tillika kamratföreningens ordförande, överste Allan Månsson avtäcktes minnesstenen. Kannus församling hade tagit initiativet till minnesstenen.
Text: SVENSKE KRIGSMÄN 1808. VÄSTERBOTTENS REG.TES KAMRATFÖRENING RESTE VÅRDEN 1967
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten