Registerkort Nr C16

1982 Minnessten över övningsfältet Polacksbacken i Uppsala

 Län                                            Uppsala

Kommun                                 Uppsala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning: På stora öppna fältet (Uppsala Torg) mellan Dag Hammarskölds väg och Upplands regementes fd kaserner (1,5 km söder om Uppsala slott).
GPS-angivelse: 59°50’25.68″N 17°38’35.12″E

 Inventerad
Namn:                                        Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-04-03

Historia
Det finns dokumenterat att Uppsala redan 1545 hade ett tjugotal knektar med årslön som var bosatta i Uppsala. Detta ledde senare till att Upplands regemente använde Polacksbacken som kasern- och övningsområde. Nuvarande kasernbyggnader är uppförda 1909-1912 och ritade av arkitekten Victor Bodin men redan 1906 hade spårvägslinjen dragits fram till Dragonhörnet. Intill exercisfältet låg en dansbana för beväringar och stamanställda. På området stod år 1754 värdshuset Eklundshof (känt från Gluntarna) färdigt som fram till utskänkningsförbudet 1885 var välbesökt av allmänheten. Därefter skänktes det till försvarsmakten för att fungera som mäss för regementets officerare. År 1957 lade I 8 ned sin verksamhet och istället flyttade Signalregementet S1 in de ljusröda kasernerna. Försvarsmakten lämnade lokalerna 1982 för flytt till P1:s lokaler i Enköping.
Upplands artilleriregemente (A 5) och sedermera Arméns underofficersskola var också förlagda vid Polacksbacken i kaserner ritade av Eric Josephson. Livregementets dragoner (indelt) hade fram till 1908 sin övningsplats där.
Området förklarades 1993 till statligt byggnadsminne och sedan statliga bolaget Akademiska hus övertagit byggnaderna övergick dessa 1995 till att bli byggnadsminne enligt kulturminneslagen

 Ägare
Namn:                                        Uppsala Kommun  c/o Magnus Elfendahl
Adress:                                      753 75 Uppsala
Tfnnr:                                        018-7271360
Mail-adress                              uppsala.kommun@uppsala.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Tvättbehov på vissa sidor

Vårdare
Namn:                                       Ledningsregementets Veterankår/Traditionsutskottet
Mail-adress:                            ledr-officerskaren@mil.se

Övrigt
Minnesstenen invigdes 1982-05-15 av konung Carl XVI Gustaf på Polacksbackens Dag inför Polacksbackens upphörande som militär förläggningsplats.

Text under riksäpplet: POLACKSBACKEN MILITÄRT ÖVNINGSOMRÅDE SEDAN 1500-TALET 15.5 1982. Därunder Carl XVI Gustafs namnteckning

Text på separat metallplåt: UPPSALA GARNISON RESTE STENEN MED BIDRAG FRÅN POLACKBACKENS HISTORIEKOMMITTÉ UPPSALA KOMMUN, UPPSALA UNIVERSITET OCH UPPSALA LÄNS LANDSTING. STENEN FRÅN LÅNGTIBBLE GÅRD, VÄNGE, UPPLAND. SKÄNKT AV PRINS GUSTAFS STIFTELSE

Text på ena sidan: UPPLANDSKOMPANIER UR ADELSFANAN  UPPLANDSFANAN  UPPLANDS RYTTARE 1626 – 1667  LIVREGEMENTET TILL HÄST 1667 – 1791  LIVREGEMENTSBRIGADENS KYRASSIÄRKÅR 1791 – 1815  LIVREGEMENTETS DRAGONKÅR 1815 – 1893  LIVREGEMENTETS DRAGONER 1893 – 1981
Text på andra sidan: ARMÉNS UNDEROFFICERSSKOLA 1928 – 1972  ARMÉNS KOMPANIOFFICERSSKOLA 1972 – 1983  FÖRSVARETS LÄROVERK 1942 – 1971  FÖRVARETS GYMNASIESKOLA 1971 – 1982  SIGNALKADETTSKOLAN 1957 – 1981  ARMÉNS SIGNALSKOLA 1958 – 1965  SIGNALSKYDDSSKOLAN 1960 – 1968  ARMÉNS STABS OCH SAMBANDSSKOLA 1965 – 1982
Informationsskylt:  Nej

OBS! SvMM måste bevaka kommande flytt av stenen.

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten