Registerkort Nr S10

1809 Minnessten över Eda skans                    

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                 Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Inne i skansen
GPS – angivelse:                     59°49’10.26″N 12°19’19.38″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                        2019-09-30

Historia
Vid Hannibalfejden 1643 – 45, beordrade landshövdingen i Karlstad, Olof Stake att hålla fältvakter vid Magnor Bro och vid Morast Bro där enklare skansar uppfördes 1644.
Efter att detta krig var avslutat, konstaterades att vid ett norskt genombrott på dessa två platser hade vägen mot Karlstad varit öppen. Planer på att befästa Karlstad tog fart, ritningar och utstakning påbörjades enligt 1648 års befästningsplaner.
Redan under Hannibalfejden hade Olof Stake utsett ett lämpligt terrängparti mellan sjöarna Bysjön och Hugn för försvar i västlig riktning. Vid nästa krig mot Danmark Norge, Krabbefejden 1657 – 60, började greve Gustaf Oxenstierna att anlägga en skans på denna plats. Ett nytt förband, Bergslagsregementet under ledning av övlt Claes Flemming från Savolaks regemente i Finland, förlades till Karlstad 1656 och kunde fr o m 1657 besätta den nya skansen i Eda. Detta medförde nu att planerna på att befästa Karlstad inte längre var nödvändigt.
Under de kommande krigen mot Danmark – Norge kom så Eda skans att byggas ut, raseras och byggas ut åtskilliga gånger. Först efter att Karl XII 1718 avlidit vid Halden, togs Eda skans upp bland landets permanenta befästningar (kostnadsskäl) 1720.
Eda skans avvecklades 1815 efter unionen med Norge 1814.

 Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk
Adress:                                       St Paulsgatan 6, Stockholm
Tfnnr:                                          010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
1939 påbörjades restaureringen av skansen enligt 1808 – 09 utbyggnad som beredskapsarbeten under sommarhalvåren. P g a beredskapsåren 1940 – 45 försenades dock arbetet som avslutades först 1946.
Den 29 maj 1949 återinvigdes Eda skans som ett historiskt minnesmärke.
1954 skedde åter en invigning efter ytterligare restaureringar av skansen.
Minnesstenen är utformad med en stensockel som krönts av en bronsplatta med skanskarta från 1808 – 09 utbyggnad
Text: EDA SKANS ANLADES SOM FÄLTBEFÄSTNING 1657 AV GUSTAF GABRIEL OXENSTIERNA OMBYGGD 1676 UNDER MEDVERKAN AV ERIK DAHLBERG
RIKSBEFÄSTNING 1720. UTVIDGAD 1808 – 1809.
FRIVILLIGT NEDLAGD OCH DEMOLERAD EFTER SVENSK – NORSKA UNIONEN 1814.
RESTAURERAD 1939 – 43
Informationsskylt: Ja

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten