Registerkort Nr L81

SK 60 i Ljungbyhed

Län                                            Kristianstad (Skåne län)

Kommun (motsv)                Ljungbyhed

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Gamla Bonarpsvägen, Ljungbyhed
GPS-angivelse:                      56° 4’28.76″N 13°13’24.74″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                       2016-07-10

Historia
Krigsflygskolan, även F 5 Ljungbyhed och F 5, var ett svenskt skolförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1926 och 1998. Skolförbandet var förlagt till Ljungbyheds flygplats i Ljungbyhed.
Krigsflygskolan kom till genom 1925 års försvarsbeslut, där det fastställdes att Sverige skulle ha ett självständigt Flygvapen, det vill säga att den flygverksamhet som hittills fanns inom armén och marinen skulle överföras till den nya försvarsgrenen. I beslutet angavs det att fem flygkårer skulle sättas upp, varav en flygkår skulle lokaliseras till flygfältet i Ljungbyhed och vara en flygskola. Denna flygkår blev den 5:e flygkåren, och började sin verksamhet den 1 juli 1926, under namnet Flygskolan. De första piloterna kom därav av naturlig anledning från Armén och Marinen.
År 1928 tillkom Flygvapnets jaktskola från Tredje flygkåren i Malmslätt, vilken den år 1933 fördes tillbaka till. Genom att skolan nu bestod av två skolor, gjordes en namnändring år 1929 till Flygskolkåren. Genom 1936 års försvarsbeslut kom en större satsning på Flygvapnet, bland annat i större årligt ekonomiskt anslag, men även i form av nya flygförband. Kårerna skulle organiseras som flottiljer, och Flygskolkåren skulle organiseras som Flygkrigsskolan.
I april 1939 utexaminerades de första piloterna från Flygvapnets egen rekrytering till officersutbildning, vilken hade tillkommit under samma år. Med denna förändring gjordes en större utbyggnad av skolan i Ljungbyhed. Genom krigsutbrottet och den svenska upprustningen bildades en ny skola, Flygreservskolan. Flygreservskolan var i huvudsak förlagd till Eslöv, även om utbildning skedde under kortare perioder på flygfälten i Bulltofta, Eskilstuna och Örebro. Orsaken var att samtliga flygskolor evakuerades från Ljungbyhed den 9 april 1940, på grund av den tyska invasionen av Danmark och Norge.
Genom försvarsbeslutet 1942 följde även ett tredje namnbyte, denna gång till Krigsflygskolan.
Under krigsåren åren 1939–1945 kom skolan att utbilda totalt 1182 elever vid de tre skolorna. I slutet av 1940-talet omorganiserades hela förbandet, och flygskolan delades upp i två flygskolor, Första och Andra flygskolan.
År 1960 överfördes från Roslagens flygkår (F 2) fackskolan Förberedande fältflygarskolan (FÖFS) till Krigsflygskolan. FÖFS förlades inte i Ljungbyhed som övriga delar i Krigsflygskolan, utan övertog den gamla remontdepån vid Herrevads kloster.
I samband med att F 5 tog steget in i jetåldern år 1955, fördelades utbildningen av jetflygplan till Första flygskolan och propellerflygplan till Andra flygskolan. Där Andra flygskolan förlades till Rinkaby flygbas. När sedan SK 60 tillfördes till F 5, började flygtiden mellan de två skolorna hamna i obalans, då Första flygskolan stod för cirka 80 procent av den totala flygtiden. För att nå en balans och en högre effektivitet slogs de båda skolorna samman 1969 till en flygskola. Den nya flygskolan bestod av fem flygdivisioner, och F 5 ansågs då som världens största flygförband, eftersom då all flygande personal i flygtjänsthänseende tillhörde Flygskolan.
I samband med OLLI-reformen som pågick inom Armén 1973–1975, genomfördes inom Flygvapnet en liknande reform, OLLI-U/FV. Vilken slutfördes 1976, och fick som följd att även Krigsflygskolan införde flottiljorganisation vid skolan, och med det följde även ett mobiliseringsansvar för flottiljen över vissa krigsförband.

I 1982 års försvarsbeslut överfördes Flygvapnets väderskola till Krigsflygskolan och samlokaliserades med övrig verksamhet i Ljungbyhed. År 1984 utökades återigen antalet fackskolor i Ljungbyhed, denna gång med bildandet av Trafikflygarhögskolan.
Den 13 december 1996 antog riksdagen regeringens proposition 1996/97:4, vilken var etapp 2 i försvarsbeslutet 1996. Där beslutades bland annat om att Krigsflygskolan skulle avvecklas senast den 30 juni 1998. Flygutbildningen vid Flygskolan skulle överföras till Skånska flygflottiljen (F 10).
Den 26 juni 1997 utexamineras de sista eleverna i Ljungbyhed. Totalt hade skolan sedan starten utdelat 5345 vingar, varav 430 vid Reserv- och Flygreservskolorna.
Den 30 juni 1998 avvecklades Krigsflygskolan officiellt, genom en avvecklingsceremoni förrättad av Chefen för Flygvapnet Kent Harrskog. Under den senare delen av år 1998 överfördes Flygledarskolan och Väderskolan till Halmstad, vilka kom att från den 1 januari 1999 ingå i det nya försvarsmaktsgemensamma förbandet Försvarsmaktens Halmstadsskolor. Kvar vid flygplatsen blev Trafikflyghögskolan och ett krigsflygfält, där den senare utgick 2000.
(Utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        PEAB AB
Adress:                                      Margretetorpsvgen 84, 269 73 Förslöv
Tfnnr:                                        0431-890 00 (vx)
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, Lidingövägen 24, Stockholm
Telefon:                                      08-788 7500 (vx)
Mail-adress:                             exp-hkv@mil.se

Övrigt
Minnesmärke i form av en SK 60
Informationsskylt: Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten