Registerkort Nr A24

1943-45 Minnessten över Sveriges utbildning av norsk trupp på Gärdet

 Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)                Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Östra ändan av Dag Hammarskjölds väg
GPS-angivelse:                      59°19’58.92″N 18° 6’29.96″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2019-10-22

Historia
Efter Nazitysklands anfall på Norge den 9 april 1940, blev den norska armén efter två månaders strid tvungen att kapitulera, varvid dess utrustning kom att övertas av tyskarna, med mindre undantag för den utrustning som norska förband förde med sig vid internering i Sverige. Under kriget kom många norska flyktingar över gränsen till det neutrala Sverige (50 000-60 000). Med hjälp av dem lades grunden till en helt ny norsk armé som rekryterades, utbildades och utrustades i Sverige. Den uppgick vid krigsslutet till cirka 13 500 man beredda till insats på divisionsnivå och ytterligare några tusen som befann sig under utbildning. Detta genomfördes i samförstånd mellan den svenska Samlingsregeringen och den norska exilregeringen i England.
Ett 40-tal läger upprättades under sommaren och hösten 1943. Varje lägerperiod omfattade flera veckor, under vilka undersökning av militär lämplighet, fysisk träning och rekrytering kunde ske. Det var inte obligatoriskt att ansluta sig till ”polisutbildning”, men norrmännen ställde upp på detta i stor utsträckning. 
 Lägerverksamheten bekostades av den norska exilregeringen som hade intäkter från de norska handelsflottan. I Sverige administrerades detta genom den norska legationen. Svenska staten bidrog dock genom att regeringen medgav att kriminaltekniska anstalten fick lov att rekvirera utrustning från svenska arméförråd.
En fältövning ägde rum i Hälsingland den 4-14 april 1945 i området LjusdalBollnäsEdsbyn, där terrängen ansågs likna viktiga områden i Norge. I denna deltog 6 000 man, vilket innebar att det var den största norska manövern sedan år 1916.
Från 12 januari 1945 deltog omkring 1300 man av polistrupperna deltog i befrielsen av Finnmark fylke. Vid krigets slut överfördes resterande trupp till Norge där de användes för ordningshållning och gripande av samarbetsmän.

 Ägare
Namn:                                        Kungl Djurgårdsförvaltningen
Adress:                                      Stora Skuggans väg 22, 102 52 Stockholm
Tfnnr:                                         08-402 60 00
Mail-adress                              info.kdf@royalcourt.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt:
Minnessten av granit benämnd ”Norges tack” skänktes som ett uttryck för Norges tacksamhet för Sveriges utbildning och utrustning av polissoldaterna. Den överlämnades 1983 av kung Olav till kung Carl XVI Gustaf
Text: NORGE TAKKER FOR UTDANNELSEN AV 14700 POLITISOLDATER I SVERIGE UNDER DEN ANNEN VERDENSKRIG
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten