Alla inlägg av Christian

Registerkort Nr EE05

Minnessten över Karl XII:s vinterläger 1700-1701 i Lais

 Land                                         Estland

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kommun (motsv)               Jõgeva

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Ca 1 mil öster Jõgeva stad strax S om väg 36 vid kyrkan i Laiuse
GPS-angivelse:                        N58° 46.458´ E0.26° 30.152´

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Johan Engström och Peter Holmqvist
Datum:                                      2017-09-20

Historia
Efter segern vid Narva förföljde inte den svenska armén ryssarna in i Ingermanland och Ryssland. De tillbakavikande ryssarna evakuerade befolkningen och genomförde den brända jordens taktik. Det fanns därmed ingen möjlighet att försörja en framryckande svensk armé. Beslut var dessutom inte fattat om armén skulle anfalla tsar Peter i öster eller August av Sachsen i söder. Karl XII beslutade därför att med armén gå i vinterkvarter och invänta förstärkningar från Sverige. Vinterkvarter i Narva var inte att tänka på. Det ödsliga Narvaområdet kunde inte försörja armén. Valet kom därför att falla på det bördiga Livland med kungens högkvarter i Lais (Laiuse) ca 4 mil norr om Dorpat (Tartu). Lais, en gammal ordensborg, låg efter Livländska kriget 1558-1583 delvis i ruin men i ett hus i borgen, som tillhörde ett adelsgods, kunde kungen bo i. Arméns regementen fick kvarter i bondgårdar i området runt Lais.
Under vinterkvarterstiden, november 1700 – maj 1701, reorganiserades regementena, övades och detachement gjorde spaningsanfall in på ryskt område. Kungen och hans officerare jagade björn och älg och deltog i bondbröllop.  Många red till Dorpat(Tartu) inbjudna till baler, där de dansade med det Livländska ridderskapets döttrar. Vinterkvarteret i Lais var för armén en behaglig tid. För lokalbefolkningen kom den svenska närvaron att bevaras i minnet under lång tid. Otaliga är berättelser och myter om kungen och hans karoliner. Kungen, sade man, tappade sin hatt i Embach (Emajõgi) men en dag kommer han tillbaka för att hämta den och Livland blir åter svenskt. Enligt sägnerna skulle kungen ha planterat träd (Karl XII:s Lind i Lais) och även dessa bar på myten om kungens återkomst. Träd och lundar hade djup förankring i den förkristna religionen hos de baltiska folken och levde kvar i folktron långt in i kristen tid.
I maj 1701 bröt armén upp och förenade sig med förstärkningar hemifrån. Marschen gick sedan mot Riga, som hotades av August den starkes sachsiska armé och ett ryskt detachement på den södra stranden av floden Düna (Daugava).

 Ägare
Namn:                                       Jaktklubben i Jõgeva, kyrkan i Laiuse
Adress:                                       c/o f.d. Landshövding Margus Oro
Tfnnr:                                         +372 5056 178
Mail-adress                              margus.oro@sos-lastekyla.ee

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av finsk svart granit med Karl XII:s namnchiffer gjutet i brons efter förebild från karolinsk tid. Stenen är rest år 2005 av Jõgeva Kungl. Jaktklubb i samarbete med Sveriges ambassad genom försvarsattaché, Lars Ramström. Stenen är sponsrad av Svensk försvarsindustri.
Minnesstenen är rest till minne av de svenskar (700), som dog under svenska arméns vinterläger 1700-1701. Stenen står i parken 20 m från vägen intill kyrkan i Laiuse , där Karl XII brukade bevista högmässan på söndagarna.
Text: TILL MINNE AV DE SVENSKAR SOM SLUTADE SINA LIV I LAIS 1700-1701
LAIUSEL LAHKUNUD ROOTSLASTE MÄLESTUSEKS
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr EE04

Minnesmonumentet över slaget 1700 vid Narva

 Land                                         Estland

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kommun (motsv)               Narva

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vid Narvafloden S Hermansborg
GPS-angivelse:                        N59° 22.380´ E0.28° 12.035´

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Johan Engström och Peter Holmqvist
Datum:                                      2017-09-19

Historia
Borgen i Narva uppfördes av den danske kungen på 1200- talet och byggdes ut av Livländska orden under 1300- talet. Under Livländska kriget 1558-1583 erövrades Narva av ryssarna, men förlorades av dem efter Pontus de la Gardies erövring 1581. Formellt blev Narva svenskt i freden i Teusina 1595.
I oktober 1700 landsteg Karl XII med sin armé i Pernau (Pärnu). Marschen gick sedan via Reval(Tallinn) och Wesenberg (Rakveere), som var underhållsdepå, mot Narva. Fästningsstaden Narva var belägrad av tsar Peter I av Ryssland och hans 33000 man starka armé. Den 20 november nådde Karl XII Narva, som var inneslutet av en inre belägringsvall, en circumvallation och en yttre, en contravallation, som bestod av en vallgrav, en kurtin och jordbastioner. Contravallationen var avsedd att stoppa en undsättningsstyrka. Den svenska armén uppgick till 10200 man. Armén var sliten efter den långa marschen och skärmytslingar med ryska förtrupper. Underhållsläget var mycket dåligt. UH depån i Wesenberg (Rakvere) var otillräcklig för armén, som var på gränsen till svält. Det fanns således ingen möjlighet att belägra den ryska armén. Det gällde att handla snabbt innan armén var helt utmattad. Armén marscherade därför omedelbart upp i slagordning efter generalen Carl Gustaf Rehnskiölds utarbetade plan.  Med två anfallskolonner med infanteri och med kavalleri på flankerna skulle man med lokal överlägsenhet bryta igenom den ryska contravallationen och splittra den ryska styrkan i tre grupper. Det svenska artilleriet öppnade eld och armén gick framåt. Samtidigt bröt en snöstorm ut med snö och hagel som förblindade de ryska försvararna. De var dessutom helt oförberedda. Ingen hade räknat med att svenskarna skulle anfalla direkt ur marschgruppering. Tsar Peter I hade innan Karl XII nådde Narva lämnat sin armé för att hämta förstärkningar i Ryssland. Befälet hade han överlämnat till hertigen Charles Eugène de Croy.
Den svenska anfallsplanen lyckades. Man bröt igenom contravallationen och panik utbröt i den dåligt disciplinerade ryska armén. Många ryssar försökte fly över bron över Narvafloden. Bron brast och tusentals ryssar drunknade. Striden fortsatte till dess motståndet var brutet under natten. Hertigen de Croy kapitulerade tidigt under slaget. Han fruktade för sitt liv. De ryska knektarna hatade sina utländska officerare och mördade många av dem under slaget.
På morgonen den 21 november fick den besegrade ryska armén marschera förbi Karl XII och lägga ned sina vapen och fälttecken. Då försörjningslägen var oerhört ansträngt var det omöjligt att ta ryssarna till fånga. De fick avmarschera. Endast det högre befälet fick gå i krigsfångenskap. De fick behålla sina värjor och de fick en summa pengar till sitt underhåll och de fördes över till Sverige.
Krigsbytet var enormt och innehöll livsmedel och vodka. Det senare förorsakade en hel del onykterhet bland de svenska knektarna med följd av vådaskjutningar under natten. Vidare innehöll krigsbytet tusentals musköter och värjor samt artilleripjäser. Troféerna, d.v.s. fälttecknen var även de talrika och förvaras idag på Armémuseum och ingår i Statens trofésamling.
Narvaslaget är den svenska arméns största seger. 900 stupade och 1200 sårade i svenska armén har uppskattats. Ryska förluster är svåra att uppskatta. Siffran ligger mellan 6000- 18000 man stupade.

 Ägare
Namn:                                        Narva stad (borgmästare Tarmo Tammiste)
Adress:                                      Narva City Government, Peetri Plats 3-5 Narva 20308 Estonia

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren – Georgi Ignatov (engelskspråkig)
Adress:                                       Narva City Government, Peetri Plats 3-5 Narva 20308 Estonia
Telefon:                                     +372 3599 041
Mail-adress:                             georgi.ignatov@narva.ee

Övrigt
Minnesmärke över slaget vid Narva 1700 rest (uppsatt) år 2000 i samarbete mellan Sverige och Estland. Monumentet är en ersättning för 1936 års Lejonmonument, som förstördes under det andra världskriget. Monumentet från år 2000 är något mindre än det från 1936.
Monumentet ligger i en välvårdad park med utsikt mot Hermansborg, Narvafloden och Ivangorod. Det i Andra världskriget förstörda monumentet låg på f.d. slagfältet 1700 intill stora vägen E 20 in till Narva från väster någon km väster om staden. Idag återstår fragment från sockeln
Konstnär: Fouquet 1700 Stockholms slott, Konstakademins Medicilejon
Arkitekt Narvalejonet 2000: Vladimir Orlov. Byggherre: Juri Barkov, Manager Vant AS
Text:  MDCC, SVECIA MEMOR
Informationsskylt:  I närheten av monumentet finns en slipad sten med information på estniska, ryska och engelska över Erik Dahlbergs bastioner

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr NO19

Okänd soldatgrav  från 1809 i Gribsröd

Land                                        Norge

Kommun (motsv)             Halden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Väg 22 från Halden ner mot Sødre Enningdalen. Ta in till vänster på Skauskrokveien. Söder om gården Killingrød ligger graven på västsidan av vägen mot Skaugskroken mitt i backen upp mot Gribsrød (Grefsrød).
GPS-angivelse:                    N58°53’48.1″ E11°32’17.2″

Inventerad
Namn:                                      Björn Tomtlund och Torsten Lindberg
Datum:                                     2017-10-10

Historia
Vid gården Gribsrød i Enningdalen skedde en sammanstötning den 29. april 1808 mellan svenska och norska trupper. I bataljen dödades en svensk soldat som begravdes i skogen söder om gården Killingrød. 

Ägare
Namn:                                        Haldens kommune??
Adress:                                      Storgata 8, 1771 Halden
Tfnnr:                                        69 17 45 00
Mail-adress                              postmottal@halden.kommune.no

Kostnader
Vård, skötsel/år:                       –
Renovering (vid behov):       2008 fick Prestebakke 4H-grupp pengar från aktionen ”Rydd ett
kulturminne” och en uppröjning till och runt minnesstenen                                                                 vilket också skedde. Ny renovering erfordras

Vårdare
Namn:                                           Prestebakke 4H-grupp??

Övrigt
Minnesmärke av granit, ca 1 meter högt
Text:  EN MAND AF SVERIGES TAPRE HAER PAA AERENS MARK ER SEGNET AF NORDMAEND HER HAN FAELDET ER  HANS GRAV A F NORDMAEND HAEGNET 29. APRIL 1808
Informationsskylt: Nej

Björn Tomtlund
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr NO16

Minnesmärke över stupade svenskar 1940- 45 i Oslo

 Land                                         Norge

Kommun (motsv)                Oslo

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vestre Gravlund,  Sörkedalsveien 66, Oslo
GPS-angivelse:                        N59°56’03.5″ E10°41’42.0″

Inventerad
Namn:                                        Björn Tomtlund och Torsten Lindberg
Datum:                                      2017-10-09

Historia
I nordöstra hörnet av Vestre Gravlund i Oslo finns krigsminnesmärken från 2.världskriget över stupade soldater från flera länder. För Sveriges del finns två stora monument.
Ett minnesmärke är rest över 92 svenskar som stupat i norsk tjänst under kriget, i huvudsak ombord på norska fartyg. Namnen är ingraverade på monumentet.

 Ägare
Namn:                                       Norsk krigsgravtjenst, en enhet Kirkeavdelningen
inom Kulturdepartementet
Adress:                                      Akersgata 59, Oslo
Tfnnr:                                        22 24 90 90
Mail-adress                             postmottak@kud.dep.no

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av kalksten i form av en mittplatta och 20 mindre omkringliggande plattor rest år 1970
Text på mittplattan: TILL MINNE OM SVENSKE STATSBORGERE SOM FALT FOR NORGE UNDER KRIGEN 1940 – 1945
Text på de omgivande plattorna: Namn på samtliga omkomna
Informationsskylt: Nej

Björn Tomtlund
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr NO15

Minnesmärke över 4 stupade svenskar 1940 i Oslo

 Land                                        Norge

Kommun (motsv)               Oslo

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vestre Gravlund, Sörkedalsveien 66, Oslo
GPS-angivelse:                      N59°56’03.5″  E10°41’42.0″

Inventerad
Namn:                                        Björn Tomtlund och Torsten Lindberg
Datum:                                      2017-10-09

Historia
I nordöstra hörnet av Vestre Gravlund i Oslo finns krigsminnesmärken från 2.världskriget över stupade soldater från flera länder. För Sveriges del finns två stora monument.
Det ena minnesmärket är rest till minne av fyra man som omkom 1940

 Ägare
Namn:                                        Norsk krigsgravtjenst, en enhet i Kirkeavdelningen
inom Kulturdepartementet
Adress:                                      Akersgata 59, Oslo
Tfnnr:                                        22 24 90 90
Mail-adress                             postmottak@kud.dep.no

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Ej läsbar text

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av kalksten rest 1962 och finansierat av norska staten
Konstnär: Gunnar Jansson
Text:  Oläsbar
Informationsskylt: Nej

Björn Tomtlund
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr NO13

Minnesmärke över slaget 1814 vid Langnes skans

 Land                                        Norge

Kommun (motsv)                Askim

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Från Askim tag väg 128 (gamla E 18) mot Spydeberg. I utkanten av Askim tag höger efter stor REMA 1000 butik, följ skyltar längs Langnesvein till skansen
GPS-angivelse:                       N59°36’33.5″ E11°07’40.8″

Inventerad
Namn:                                        Björn Tomtlund och Torsten Lindberg
Datum:                                       2017-10-10

Historia
Slaget vid Lagnes skans ägde rum 9 augusti 1814. Skansen var befäst och bemannad av ett förstärkt infanteriregemente. Efter upprepade svenska anfall av regementen från Västergötland och Värmland som alla slogs tillbaka sökte de svenska förbanden ny väg mot den norska huvudstaden. På informationstavlan och minnesstenen anges att detta var sista träffningen mellan broderfolken, vilket inte är helt korrekt.
På svenska sidan stupade eller sårades omkring 100 soldater medan de norska förlusterna uppgick till 30 stupade och sårade

 Ägare
Namn:                                        Riksantikvarien
Adress:                                      Dronningensgate 13, 0034 Oslo
Tfnnr:                                        22 94 04 00
Mail-adress                              postmottak@ra.no

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Askims kommune
Adress:                                       Skolegata 12, 1830 Askim
Telefon:                                     69 68 10 00
Mail-adress:                             postmottak@askim.kommune.no

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text:  HÄR STOD DEN SISTE TREFNING MELLOM SVENSKER OG NORDMENN 9- 8 1814, Detta är inte helt rätt då striden vid Kjölberg bro den 12 augusti
Ett minnesmärke över stupade norska soldater finns uppe på kullen
Informationsskylt: Nej

Björn Tomtlund
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr NO09

Minnesmärke över slagen 1808 och 1814 vid Lier

 Land                                         Norge

Kommun (motsv)               Kongsvinger

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Från Kongsvinger tag väg 2 mot Sverige. På vänster sida av vägen ca 3 km söder Kongsvingervid avfarten mot Lier gård
GPS-angivelse:                     N60°08’44.2″ E12°02’01.7″

Inventerad
Namn:                                      Björn Tomtlund och Torsten Lindberg
Datum:                                     2017-10-11

Historia
Två slag mellan Sverige och Norge har utkämpats vid Lier. Det första slaget 1808 vanns av  Sverige. Det andra slaget 1814 vanns av Norge.
Inför det första slaget vid Lier hade norrmännen grupperat styrkor i passet mellan sjöarna Fusker och Tarven för att hindra svenska styrkor från att kunna gruppera belägringsartilleri som hotade Kongsvingers fästning. De norska försvararna bestod av 1.000 man, under befäl av överste Werner Nicolai de Seue. Den 18 april 1808 anföll 1 250 man från den svenska 1:a brigaden de norska ställningarna under personlig ledning av arméchefen Gustaf Mauritz Armfelt. Striden slutade med att norrmännen drog sig tillbaka medan svenskarna besatte ställningarna.
Under 1814 års krig försvarades passet av 2.300 norska soldater under befäl av överstelöjtnant Andreas Samuel Krebs. Ett svenskt detachement om 2.000 svenska soldater under befäl av överste Carl Pontus Gahn försökte sig på en stormning av den starka ställningen, men tvingades efter förlust av ett hundratal man i döda och sårade att dra sig tillbaka.

 Ägare
Namn:                                        Hedmarks fylke
Adress:                                      Parkgata 64, Hamar
Tfnnr:                                         62 54 40 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):    Såväl sten som området innanför kedjeavgränsningen i behov av översyn.

Vårdare
Namn:                                        Kongsvinger kommune och Lier gård
Adress:                                       Rådhusplassen 2, 2212 Kongsvinger
Telefon:                                     62 87 40
Mail-adress:                            postmottak@kongsvinger.kommune.no

Övrigt
Minnesmärke av fyrkantshuggen granit, ca 3 m högt på en liten belagd höjd, omgiven av kedjor mellan stenplintar. En smidd järngrind före en stentrappa leder besökaren upp till monumentet, En norsk vimpel vajar alltid vid monumentet
Text: MINDE OM DEM SOM I 1808 & 1814 HER KJAEMPET FOR FRIHED OG FEDRELAND
Text på baksidan: REIST AV LIER UNGDOMSLAG 2 AUGUST 1914
Informationsskylt:  Ja

Björn Tomtlund
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr NO12

Minnesmärke ”Svenskegraven” efter slaget 1808 vid Gjeddelund 

 Land                                         Norge

Kommun (motsv)               Halden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I inne i skogen mellan Ørsjøen och svenska gränsen, 300 meter ost-nordost nordspetsen på Elgsjøen
GPS-angivelse:                       N59°01’01.2″ E11°37’17.4″

Inventerad
Namn:                                        Björn Tomtlund och Torsten Lindberg
Datum:                                      2017-10-10

Historia
I februari 1808 angreps Finland av ryssarna och från mitten av mars rådde krigstillstånd i söder och sydväst med Danmark/Norge, I början av mars kom order att Älvsborgs regemente skulle förflyttas till Göteborg. Efter en kort tid splittrades förbandet upp i flera enheter, några i garnison på Carlstens och Varbergs fästningar och en styrka på 510 man, som senare kom att utgöra 5:e brigaden i Västra armén, förlades till Bohuslän och Dalsland, Den 19:e i samma månad avgick regementets jägarkår till Tanum. I denna trupp ingick 215 man, befäl och meniga.
Under våren förekom flera mindre skärmytslingar mellan inträngande svenska och försvarande norska soldater.
Vid Gjeddelund i Prestebakke, ca halvmilen från svenska gränsen, hade Älvsborgs jägarkår en postering. I gryningen den 9 maj kom ett överrumplande anfall från norrmännen. Svenskarna drevs på flykten, men kvar på marken låg fyra döda och elva som hade sårats. De döda begravdes i skilda gravar vid mosskanten. En bit in på detta sekel flyttades kvarlevorna av de fyra till en gemensam grav i skogsbrynet, ”Svenskegraven”.

 Ägare
Namn:                                        Hembygdsföreningen Idd og Enningdalen Historielag

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke bestående av ett träkors och en minnessten av granit resta 1962
Text:  TILL MINNE AV DE SVENSKE MÄN SOM HÄR VILAR SEDAN OFREDSÅRET 1808
GRÄNSTRAKTENS HEMBYGDSVÄNNER RESTE STENEN 1962
Informationsskylt:  Nej

Björn Tomtlund
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr NO05

Minnessten över belägringen 1718 av Fredrikstens fästning i Fredrikshald

Land                                         Norge

Kommun (motsv)              Halden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Fredrikstens fästning i Halden, följ skyltar
GPS-angivelse:                       N59O7´ E11O23´

Inventerad
Namn:                                        Björn Tomtlund och Torsten Lindberg
Datum:                                      2017-10-10

Historia
Den svenska belägringen av fästnigen påbörjades den 20 november 1718 och avslutades den 14 december. De krigströtta svenska styrkorna gav upp företaget som en följd av att kung Karl stupade den 30 november. Syftet med Karl XII:s fälttåg mot Norge var att en gång för alla krossa ärkefienden Danmark-Norge som hotade med att erövra svenska områden.

 Ägare
Namn:                                        Norska försvaret

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Norska statens fortifikationsförvaltning

Övrigt
Monument av granit, ca 1,80 cm högt som visar var löpgraven som svenskarna grävde i samband med belägringen gick. Löpgravens sträckning är utmärkt med mindre stenar ca 50 cm höga. På bilden N04 på höjden i bakgrunden
Text: SVENSK LOBEGRAV UDFÖRT NATTEN TIL 11 DECEMBER 1718
Informationsskylt:  Nej

Björn Tomtlund
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr NO04

Minnessten över belägringen 1718 av Fredrikstens fästning och C XII:s död i Fredrikshald       

Land                                         Norge

Kommun (motsv)               Halden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Fredrikstens fästning i Halden, följ skyltar
GPS-angivelse:                       N59O7´ E11O23´

Inventerad
Namn:                                        Björn Tomtlund  och Torsten Lindberg
Datum:                                      2017-10-10

Historia
Den svenska belägringen av fästnigen påbörjades den 20 november 1718 och avslutades den 14 december. De krigströtta svenska styrkorna gav upp företaget som en följd av att kung Karl stupade den 30 november. Syftet med Karl XII:s fälttåg mot Norge var att en gång för alla krossa ärkefienden Danmark-Norge som hotade med att erövra svenska områden.

 Ägare
Namn:                                        Norska försvaret

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Norska statens fortifikationsförvaltning

Övrigt
Monument är det sjunde sedan 1723. Det är rest 1938, tillverkat i polerad sten och ca
3 meter högt
Text: CARL XII FALT HER 1718
FREDRIKSTEN VERGET FEDRELANDET
Informationsskylt:  Ja

Björn Tomtlund
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten