Alla inlägg av Christian

Registerkort Nr H09

Gravsten över E Jonsson stupad 1918 i Frankrike på Örsjö kyrkogård

 Län                                       Kalmar

Kommun (motsv)          Nybro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:              Örsjö kyrkogård, NV delen
GPS-angivelse:                 N56O41´57´´ E15O45´19´´

Inventerad
Namn:                                 Carl-Gustav Petersson, Astor Engqvist och Mats Einarsson
Datum:                                 31 maj 2018

Historia
Stupade troligtvis som frivillig i 1.världskriget, oklart på vilken sida.

 Ägare
Namn:                                 Kyrkogårdsförvaltningen Örsjö
Adress:                                Nybro pastorat Kyrkogatan 5, 382 33 Nybro
Tfnnr:                                   0481-42952

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Familjegravsten
Text: KORPRALEN ERNST JONSSON NO 1 ÖRSJÖ FÖDD 22/1 1893, DÖD I FRANKRIKE 2/9 1918. Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr H08

Minnessten över minolyckan 1941 i Gräsgård på Öland

 Län                                       Kalmar

Kommun (motsv)           Mörbylånga, Öland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               Gräsgårds hamn på södra Öland
GPS-angivelse:                   N56O19´13´´ E16O31´4´´

Inventerad
Namn:                                   Carl-Gustav Petersson, Astor Engqvist och Mats Einarsson
Datum:                                    2018-05-31

Historia
Den svenska minröjningsstyrkan låg i november 1941 utanför Gräsgård och arbetade med att ta upp en minlinje som tidigare legat sex kilometer söderut, utanför Össby.
Flyttningen av minorna gjordes för att tyskarna skulle kunna bärga tre tyska fartyg som sprängts utanför Össby. En sprängning som är betydligt mer omskriven än den som skedde fyra månader senare utanför Gräsgård. Men nu närmade sig vintern och minorna skulle tas upp för att inte driva iväg med isen. 
Trålaren Libanon hade byggts på Öckerö 1938, men inkallades under kriget som ”silljagare” under namnet Hjälpvedettbåt 282. Besättningen kom från hela södra Sverige. Libanon bistod marinens M-båtar med sin lyftkran. M-båtarna och deras jollar draggade med en vajer o vattnet, samt snärjde och oskadliggjorde minorna genom att sätta stålhuvor på de utskjutande ”hornen”. Med hjälp av lyftkranen togs sedan minorna upp och förvarades på Libanon. Ett oerhört riskfyllt arbete skulle det visa sig.
Med kalla fingrar slet besättningen i november diset med att först säkra och sedan lyfta ombord minan man just fångat i vattnet utanför Gräsgård. Just då gjorde fänrik Radner den fruktansvärda upptäckten:
– Oj, jag tror visst att vi fått hela minbandet med oss….. Längre han fänriken inte. Sedan exploderade båten och tio människor miste livet. Besättningen hade inte uppmärksammat en andra mina och förödelsen blev total. Ingen hade upptäckt den andra minan som satt tätt intill den första. Inte förrän fänrik Radner spärrade upp ögonen men då var det för sent. Samtidigt som den desarmerade minan lyftes ombord så slog den andra minan in i Libanons akterparti.
Vittnen på de andra båtarna vittnade om det fasansfulla: ”En rödgul eldsflamma slog upp ur båten och en fruktansvärd explosion hördes. En svart pelare av rök och eld sköt upp från den plats där båten befunnit sig. Av Libanon återstod bara träsplitter, klädtrasor och annan bråte som flöt omkring och mitt ibland allt flöt desarmerade minor från Libanons däck.”
Tio personer omkom i sprängningen, sju personer på Libanon och tre personer från minsveparen Bremön som gått ombord på trålaren för att bistå i minhanteringen.
Offrens familjer fick telegram om att deras anhöriga hade stupat och det ska tydligen sedan i marinens regi kastats kransar i havet.
De omkomna vid olyckan utanför Gräsgård: Konstituerande fänriken i flottans reserv Ernst Arne Holger Radner, Lund. löjtnanten i flottans reserv Karl-Erik Fagerlund, Kalmar, värnpliktige flaggkorpralen Erik Gustav Patrik Nilsson, Helsingborg, furiren Allan Fingal Lundgren, Karlskrona, korpralen Jon Helge Andersson, Karlskrona, furiren Karl Gustav Zerny Hansson, Kristianstad, värnpliktige Gustav Harald Danielsson, Ljungbyholm, värnpliktige Karl Manfred Frank, Oskarshamn, värnpliktige furiren Einar Svensson, Ekeryd och värnpliktige Ludvig Vilhelm Karlsson, Fiskebäckskil.

Ägare
Namn:                                      Marinbasen
Adress:                                     Box 527, 371 23 Karlkrona
Tfnnr:                                         0455-850 00                      
Mail-adress:                            exp-marinb@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år                       –
Renovering (Vid behov)       –

Vårdare                                    Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av grå granit rest 2011, 70 år efter olyckan i Gräsgårds hamn. Sten avtäcktes av kommendör Johan Forslund och projektansvarige Morgan Backman. Komminister Torgny Jansson-Greek bad för de omkomna och Flottans mäns sångarlag i Västervik sjöng. Svenska försvaret bekostade stenen. Morgan Backman och Carl-Axel Olsson var de två drivande för minnesstensprojektet.
Konstnär: Carl-Erik Edström
Text under en avbildning av vedettbåten: TILL MINNE AV DE TIO MÄN SOM OFFRADE SINA LIV I FOSTERLANDETS TJÄNST VID MINSPRÄNGNINGSOLYCKAN UTANFÖR GRÄSGÅRD DEN 22 NOVEMBER 1941
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M91

Minnessten över Carl XII:s återkomst till Sverige 1716 Ö Skåre läge

 Län                                            f d Malmöhus

Kommun (motsv)               Trelleborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På Trelleborgs golfbana 200 m V klubbhuset
GPS-angivelse:                       N55O22´22´´ E13O04´40´´

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2018-07-08

Historia
Sveriges situation var vid ingången av år 1715 katastrofal. Finland med Kexholms län och Karelska näset, Ingermanland, Estland och Livland var ockuperat av ryssarna. I Nordtyskland
var endast del av Vor-Pommern med Stralsund och Rügen och staden Wismar fritt från fiender. Karl XII valde att stanna i Stralsund. Han planerade att föra kriget vidare i Nordtyskland. Trupper skulle överskeppas från Sverige. Franska sändebud utlovade subsidier och kungen beordrade den svenska flottan att gå till sjöss för att säkra förbindelsen mellan Stralsund och de svenska hamnarna men allt gick snett. Den danska flotta utmanövrerade den svenska flottan och underhållsvägen till Sverige bröts. Friedrich Wilhelm I av Preussen anslöts sig nu till Sveriges fiender. Han ville ha svenska Pommern. Inte nog med detta. Kurfursten Georg av Hannover gick med i kriget. Han ville åt Bremen-Verden med flodmynningarna vid Nordsjön. Kurfursten av Hannover var dessutom kung av Storbritannien och förfogade som sådan över en formidabel flotta. Karl XII hade en armé med 13 000 man mot fiendens 55 000 man. Under sommaren 1715 började danska, sachsiska och preussiska trupper belägra Stralsund och i november landsteg 15 000 man på Rügen. Karl XII gjorde då ett plötsligt utfall med ca 3 000 man. Manövern misslyckades. I striden stupade kungens medryttare från Piteşti, Otto Fredrik von Düring och kungen själv fick en skottskada i bröstet. Rügen fick uppges och fiendens belägring blev alltmer intensiv. Karl XII beslutade sig nu att lämna Stralsund och överlämnade befälet till Dücker, som fick tillåtelse att kapitulera. Sent på kvällen den 10 december lämnade kungen Stralsund i en roddslup. Färden mot öppet vatten var farlig. Fienden hade kanonbatterier på stränderna runt Stralsund och ett pris var satt på kungens huvud. I gryning siktades roddslupen och kanonbatterierna öppnade eld men skotthållet var för stort. Genom en isränna lyckades slupen nå öppet vatten och kofferdisten Whalfisken, som tog ombord kungen. Faran var inte över, danska flottan fanns i farvattnen. Den norske sjöhjälten Peder Wessel, som senare adlades Tordenskjold, hade tidigare patrullerat dessa vatten men han var för tillfället på väg mot Köpenhamn. Från Whalfisken fördes kungen över till den snabbseglande brigantinen Snappupp, som satte kurs mot Ystad. Vinden förde emellertid skeppet till Skåre läge invid Trelleborg. I gryningen den 13 december 1715 steg Karl XII iland. Han hade då varit borta från Sverige i 15 år. Kungen och hans följe begav sig till fots till Trelleborg och skaffade där skjutsvagnar. På vägen mot Ystad skaffades ridhästar. Kungen stannade i Ystad och fortsatte inte till Stockholm. Man befarade en landstigning i Skåne och kungens högkvarter kom för en tid att upprättas i Ystad men flyttades efter en tid till Lund.

Ägare
Namn:                                        Trelleborgs kommun
Adress:                                       Algatan 123, 231 83 Trelleborg
Tfnnr:                                          0410-73 30 00
Mail-adress                               trelleborgs.kommun@trelleborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):    Texten oläslig. Bör förbättras. Kedjan behöver målas

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit. Området är inhägnat av fyrkantiga pelare av granit med en kanonkula högst upp. Pelarna förenas av en svartmålad kätting
Text (delvis oläslig): KONUNG CARL XII    ÄR DENNA STEN RESTER AF CARL ERFELT
En mindre sten av granit står inom kedjeavspärrningen med text: RESTAURERADT OCH INHÄGNADT AF TRELLEBORGS FOSTERLÄNDSKA UNGDOMSFÖRENING ÅR 1912
Informationsskylt:  Ja (skadad)


Peter Wetterberg
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M26

Minnessten över häxor, soldater och fångar i Malmö

 Län                                            f d Malmöhus

Kommun (motsv)                Malmö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I  Garnisonsparken, ”Tjyvaparken” 200 m SO om torget i Kirseberg
GPS-angivelse:                      N55O36´53´´ E13O01´71´´

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2018-07-08

Historia
Gravplats för fattiga soldater från Malmö garnisonsförsamling under åren 1809 – 1870.

 Ägare
Namn:                                        Malmö stad
Adress:                                      Malmö stad, 205 80 Malmö
Tfnnr:                                        040-34 10 00
Mail-adress                              malmostad@malmo.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av grå granit rest år 1997 av Backaborna. Minnesstenen är belyst från marken
Text: HÄXBRÄNNING ———
GRAVPLATS. HÄR I GARNISONSPARKEN – TJYVAPARKEN” – LÅNGT UTANFÖR STADEN, BEGRAVDES FATTIGA SOLDATER FRÅN MALMÖ GARNISONSFÖRSAMLING UNDER ÅREN 1809 – 1870 OCH 1827 – 1891 DE FÅNGAR SOM DOG UNDER SIN FÄNGELSETID PÅ FÄSTNINGEN MALMÖHUS
DENNA STEN HEDRAR ALLA DESSA PERSONER SOM AV OLIKA ANLEDNINGAR UTESLUTITS UR SIN TIDS GEMENSKAP OCH UPPMANAR FRAMTIDEN TILL EFTERTANKE
BACKABORNA 27 OKTOBER 1997
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M25

Minnessten över löjtnant T Helleborg vid Charlottenlunds slott

 Län                                           f d Malmöhus

Kommun (motsv)               Ystad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vid slottet en grusväg mot väster förbi ekonomibyggnaderna. När vägen svänger till vänster kör rakt fram på mindre väg. Efter ca 150 m
står stenen på vänster sida.
GPS-angivelse:                      N55O23´53´´ E13O40´56´´

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2018-07-08

Historia
Regementet fick 1822 namnet Skånska dragonregementet. Detta namn kom det att behålla till avvecklingen 1927.
År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Skånska dragonregementet tilldelades № 6. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Skånska dragonregementet innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen K 6. Justeringen av beteckningen gjorde för att särskilja regementena mellan truppslagen, men även från deras eventuella reserv- och dubbleringsregemente.
Den 1 november 1897 flyttade regementet in i nybyggda kaserner på Dragongatan 36 i Ystad. Kasernetablissementet uppfördes efter 1892 års härordnings byggnadsprogram. Kasernerna uppfördes enligt blocksystem. År 1909 uppfördes ytterligare två kaserner vid Dragongatan, vilka fick ett sidokorridorssystem. Skånska dragonregementets kaserner i Ystad övertogs den 1 april 1928 av Södra skånska infanteriregementet (I 7).
Genom försvarsbeslutet 1925 beslutades att de tre skånska kavalleriregementena, Skånska husarregementet (K 5), Skånska dragonregementet (K 6) och Kronprinsens husarregemente (K 7), skulle avvecklas den 31 december 1927 och istället sammanföras den 1 januari 1928 till ett nytt kavalleriregemente, Skånska kavalleriregementet (K 2). Skånska dragonregementet (K 6) avvecklades den 31 december 1927 och övergick den 1 januari 1928 till en avvecklingsorganisation, vilken verkade fram till den 31 mars 1928.
Den 9 augusti 1895 samlades hela regementet i Ystad, då regementsexpeditionen förlades till St Östergatan 37.

 Ägare
Namn:                                        Claes Lachmann
Adress:                                      Hans Höres plats 3, 239 34 Skanör
Tfnnr:                                        070 536 88 79
Mail-adress:
Kontaktman:                            Peo Gertsson, 0700-38 58 90, peo@kreatoren.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        P 7 kamratförening
Adress:                                       c/o Lars Remfors
Telefon:                                     0413-231 61
Mail-adress:                             lars@remfors.se

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: TILL MINNE AV LÖJTNANT THEODOR HELLEBORG. FÖLL HÄR DEN 10 OKT 1924. VÅRDEN RESTES AV REGEMENTSKAMRATER
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M22

Minnestavla över sjutton omkomna F 10 flygare i Kirseberg kyrka

 Län                                            f d Malmöhus

Kommun (motsv)                Malmö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På höger sidoskepp nära altaret
GPS-angivelse:                       N55O36´32´´ E13O02´29´´

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2018-07-08

Historia
Vid krigsutbrottet 1939 bestod Flygvapnet av endast en jaktflottilj, Svea flygflottilj (F 8), vilken stod för Stockholms luftförsvar. Av den anledningen beslutade riksdagen den 28 februari 1940 att Flygvapnet skulle stärkas med ytterligare två jaktflottiljer. F 9 i Göteborg och F 10 i Skåne, i syfte att försvara luftrummet över Göteborgsregionen samt Skåne.
Under sommaren 1940 upprättades F 10 som ett detachement till Svea flygflottilj (F 8). Där grunden till flottiljen byggdes upp, och den 1 oktober 1940 omlokaliserades verksamheten provisoriskt till Bulltofta flygplats utanför Malmö. Vid Bulltofta uppfördes tre hangarer vid den norra sidan av flygfältet. När flottiljen inledde sin verksamhet den 1 oktober 1940, bar den namnet Tionde flygflottiljen, och bestod enbart av en depåstab. Den 1 november samma år utökades dock flottiljen till att omfatta två divisioner. Ett år senare, den 1 november 1941 hade flottiljens organisation utökats till att omfatta tre flygande divisioner, en markdivision och en depåstab. Flottiljen tillhörde till en början Tredje flygeskadern (E 3), vilken var jakteskadern.
I november 1941 fanns tillräckligt med flygplan för tre divisioner. Många av flygplanen var hårt slitna varför tillgängligheten var låg. Flottiljen skulle dock få nya flygplan och den italienska Reggiane 2000 Falco ersatte J 8:orna. I Flygvapnet fick Reggiane 2000 Falco beteckningen J 20. Leveranserna av J 20 inleddes i mars 1942 och avslutades februari 1943 då 60 individer hade levererats.
Även om Bulltofta var flottiljens huvudbas, så var flygplanen under längre perioder baserade på krigsflygfälten i Skåne. Flitigast användes Rinkaby flygbas, men även flygbaserna vid Sövdeborgs flygbasRipa flygbas och Everöd flygbas. Fram till andra världskrigets slut 1945 var det en hektisk period för F 10. Man gjorde över 28 000 starter och hundratals flygplan avvisades eller lotsades ner på svenska flygfält. Totalt omkom sjutton män från F 10 under krigsåren.
Bulltofta var endast en provisorisk flygbas för flottiljen. I den fortsatta planeringen av flottiljens slutliga placering studerades Ödåkra som ett lämpligt alternativ till att förlägga flottiljen. Dock så låg det inom artilleriräckvidd från Danmark. Istället så valdes Barkåkra strax norr om Ängelholm till att förlägga flottilj permanent. Riksdagen beslutade år 1942 om att börja bygga upp flottiljen i Ängelholm trots att det fanns vissa invändningar mot själva placeringen, eftersom man tog i anspråk bördig åkermark. Samma år, 1942, fick flottiljen den 1 juli namnet Skånska flygflottiljen. Den 1 oktober 1945, det vill säga fyra år efter flottiljens officiella födelsedatum, omlokaliserades flottiljen från Malmö till Ängelholm.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan, Kirsebergs församling
Adress:                                      Vattenverksvägen 25, Malmö
Tfnnr:                                        040-27 91 30
Mail-adress                              kirseberg.malmo@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavla av svart marmor uppsatt av flottiljen
Text under flygvapentecknet:  F 10 IN MEMORIAM  C H WIDHOLM *1916 – +1941  K P R:SON V HEIDENSTAM *1920 – +1941 T R RUNEBORG *1921 – +1941  O R ARVROTH *1917 – +1942  B O M BLOMBERG *1915 – +1942  K F PETERSSON *1919 – +1942  K E B STENBERG *1919 – +1942  L E WETTERHOLM *1917 – +1943  P I L ALWÉN *1917 – +1943  G G L RIPA *1920 – +1943  C R GUSTAFSSON *1920 – +1944  H G A LARSSON *1916 – +1944  J T B LAGERSTEDT *1921 – +1944  N E G NORDENGREN *1924 – +1944  G Y ANDERBERG *1923 – +1944  K L ÅKERMAN *1921 – +1945  E H NORDLUND *1922 – +1945
”DE ÄLSKADE INTE SÅ SITT LIV ATT DE DROGO SIG UNDAN DÖDEN”
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr R10

Minnessten över Göta ingenjörkår framför Slutvärnet på Karlsborgs fästning

Län                                            Skaraborgs

Kommun                                 Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   SV korsningen Befälsgatan-Fortifikationsgatan
GPS-angivelse:                       N58°31’45.59″N E°31’30.61″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-03

Historia
Regementet har sitt ursprung i Sappörbataljonen, som sattes upp mellan 1873 och 1878 i Stockholm och sedan överfördes till Karlsborgs fästning. Bataljonen var värvad fram till 1885 då den började tillföras beväringar. 1892 ändrade bataljonen sitt namn till Göta ingenjörbataljon och genom 1901 års härordning organiserades truppslaget till fyra stycken kårer. Svea ingenjörkår (Ing 1), Göta ingenjörkår (Ing 2) och Bodens ingenjörkår (Ing 4) samt Fälttelegrafkåren(Ing 3).
Enligt 1925 års försvarsbeslut organiserades Göta ingenjörkår i tre fältingenjörkompanier, ett krigsbrokompani samt ett tygkompani, därutöver ett fästningsingenjörkompani i Karlskrona. Från 1928 blev regementet förlagt till Eksjö i förutvarande Smålands husarregementes kaserner.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                      Karlsborgs fästning, 546 81 Karlsborg
Tfnnr:                                        0505-45 10 00
Mail-adress                              exp-k3@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Livregementets husarers kamratförening (Jens Ramhöj, ordf)
Adress:                                       Parkvägen 15, 546 33 Karlsborg
Tfnnr:                                         073-591 34 95

Övrigt
Text under kårens vapenbild: KUNGL GÖTA INGENIÖRKÅR 1875-1928
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr R08

Minnesplatta över Karlsborgs luftvärnsregemente på Slutvärnet, Karlsborgs fästning

Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)               Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Sitter på slutvärnets vägg till vänster om ingången till Paradvalvet
GPS-angivelse:                      N58°31’43.78″ E14°31’37.65″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-03

Historia
Karlsborgs artillerikår bildades den 1 januari 1920, genom en uppdelning av Boden-Karlsborgs artilleriregemente (A 8), där delarna förlagda till Karlsborg bildade Karlsborgs artillerikår (A 10), och delarna förlagda till Bodens fästning bildade Bodens artilleriregemente (A 8). Redan 1921 genomfördes de första försöken med luftvärn och regementet omorganiserades den 1 januari 1928 till luftvärnsregemente under namnet Karlsborgs artilleriregemente (A 9). Regementet som tidigare betecknats A 9, Positionsartilleriregementet hade året innan slagits samman med Smålands artilleriregemente (A 6).
Inom artilleriregementet fortsatte utvecklingen av det svenska luftvärnet. Från detta regemente har alla övriga luftvärnsregementen i Sverige utvecklats. Regementet omorganiserades den 1 juli 1937 till Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente (A 9).
Det nya namnet var följden av att luftvärnet fick en mer självständig roll inom artilleriet. 1938 och 1939 tillkom även två nya luftvärnsartilleriregementen, Östgöta (A 10) och Stockholms luftvärnsartilleriregemente (A 11).
Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1) bildades 1942 genom att Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente (A 9) omorganiserades och överfördes till det nyuppsatta truppslaget luftvärnet. Genom försvarsbeslutet 1958 beslutades det att regementet skulle avvecklas. Den 12 mars 1961 hölls det en avvecklingsceremoni, och den 31 mars 1961 avvecklades regementet officiellt. Efter att regementet avvecklats, övertogs kaserden 1 april 1961 av Göta signalkår (S 2), vilket omlokaliserades från Skövde garnison.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                       Karlsborgs fästning, 546 81 Karlsborg
Tfnnr:                                         0505-45 10 00
Mail-adress                              exp-k3@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Livregementets husarers kamratförening (Jens Ramhöj, ordf)
Adress:                                       Parkvägen 15, 546 33 Karlsborg
Tfnnr:                                         073-591 34 95

 Övrigt
Ny bild kommer när renoveringen av entrén till Fästningskyrkan är klar.
Text: DETACHEMENT UR KONGL GÖTA ARTILLERIREGEMENTE 1881-1893, KONGL KARLSBORGS ARTILLERIKÅR 1893-1902, 1920-1927; KUNGL BODEN KARLSBORGS ARTILLERIREGEMENTE 1902-1920; KUNGL KARLSBORGS ARTILLERIREGEMENTE 1928-1937; KUNGL KARLSBORGS LUFTVÄRNSREGEMENTE A 9 1937-1942; KUNGL KARLSBORGS LUFTVÄRNSREGEMENTE LV 1 1942-1961
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr R07

Minnessten över Ing 2 brobygge 1915 på Källegårdsområdet i Skövde

 Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)                Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Bäcken i grönområdet N Källegården
GPS-angivelse:                        N58°22’38.88″ E13°50’4.87″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2018-07-04

Historia
Ingenjörförbanden stöttade ofta det civila samhället vad avsåg brobyggen.

 Ägare
Namn:                                        Skövde kommun
Adress:                                      Fredsgatan 4, 541 83 Skövde
Tfnnr:                                        0500-49 80 00
Mail-adress                              skovdekommun@skovde.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnessten av granit rest 1915
Text: KUNGL GÖTA ING KÅRS 1.KOMPANI 1/7-29/8 1915
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr R06

Minnessten över Göta trängregemente på deras f d kasern i Skövde

Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)               Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   100 m NO korsningen Mariestadsvägen-Högskolegatan
GPS-angivelse:                       N58°23’39.74″ E13°51’14.09″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-03

Historia
Trängregementets ursprung är ”Konglig Göta Trängbataljon” som uppsattes 1april 1891 på Marieberg i Stockholm. Bataljonen flyttade den 12 maj 1892 till Karlsborg.
År 1902 utvecklades bataljonen till kår.
Den 26 september 1905 flyttade Trängkåren till nybyggda kaserner på fastigheten Alfhem i Skövde. År 1949 utvecklades kåren till regemente och erhöll namnet Kunglig Göta Trängregemente.
År 1984 flyttade regementet till Heden och övertog Livhusarernas (K3) kasernområde och år 1994 bytte regementet åter namn till Göta Trängkår.
År 2000 utvecklades kåren åter till trängregemente och kallades Göta Trängregemente.
Regementet har tidigare haft viss verksamhet i Nora (T 2 N) under tiden 1947-1952 och under åren 1940-1947 i Karstorp, i norra delen av Skövde.
Trängregementet för traditionerna vidare och för T 2 fana vid högtidliga tillfällen.

 Ägare
Namn:                                        Skövde kommun
Adress:                                      Fredsgatan 4, 541 83 Skövde
Tfnnr:                                        0500-49 80 00
Mail-adress                              skovdekommun@skovde.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                       Trängregementets kamratförening (Christet Rapp (ordf)
Adress:                                      Kasernvägen, 541 29 Skövde
Tfnnr:                                        0500-46 50 00
Mail-adress                             exp-trangr@mil.se

 Övrigt
Minnessten av grå granit på låg sockel rest 1984 av regementets personal
Text på framsidan: HÄR VAPENÖVADES KUNGL. GÖTA TFRÄNGKÅR 1905 – 1949,KUNGL. GÖTA TRÄNGREG. 1949 – 1984
Text på baksidan: KUNGL. GÖTA TRÄNGREG. PERSONAL RESTE STENEN 1984
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten