Alla inlägg av Christian

Registerkort Nr O25

Minnessten över Göta artilleriregementes 150 års jubileum på Kviberg i Göteborg

Län                                            Göteborg och Bohus

Kommun (motsv)               Göteborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Framför kanslihuset
GPS-angivelse:                       N57O44´4´´ E12O1´54´´

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                      2017-10-02

Historia
Göta artilleriregemente organiserades 1794 när Artilleriregementet delades upp i fyra regementen. Regementet bestod av åtta kompanier, vilka 1801 utökades till 12 i samband med att Garnisonsregementet i Göteborg uppgick i regementet. Regementet ändrade 1892 namn till Första Göta artilleriregemente (No 2), varvid 1. och 2. fästningskompanierna ur regementet bildade Boden-Karlsborgs artilleriregemente (No 9). Namnändringen var ett resultat av att ett Andra Göta artilleriregemente (No 6) skulle bildas 1894.
År 1893 överfördes två batterier till det nyuppsatta Norrlands artilleriregemente (No 4) i Östersund. År 1904 återfick regementet sitt gamla namn Göta artilleriregemente (Andra Göta blev Smålands artilleriregemente).
Regementet erhöll 1914 beteckningen A 2. År 1951 motoriserades regementet. Genom försvarsbeslutet 1958 beslutades det för att avveckla Göta artilleriregemente den 31 mars 1962. Efter den 31 mars fortlevde regementet som en avvecklingsorganisation fram till den 30 september 1962.

 Ägare
Namn:                                        Göteborgs stad
Adress:                                      Stadsledningskontoret, 404 82 Göteborg
Tfnnr:                                        031-365 00 00
Mail-adress                              goteborg@goteborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Ett emblem saknas högst upp

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1944
Text:  1644  KUNGL GÖTA ARTILLERIREGEMENTE 1794 – 1962
1994 GÖTA LUFTVÄRNSREGEMENTE 1962 – 1994
Text på frånsidan: REGEMENTETS KAMRATFÖRENING RESTE STENEN 1944
På trappelarna till övre kaserngården segernamn:
t v: BREITENFELD 1631  LECH 1631  LÜTZEN 1632  JARHOWITZ 1642  t h: TÅGET ÖVER BÄLT 1658   HELSINGBORG 1710  GADEBUSCH 1712  SVENSKSUND 1790  LEIPZIG 1813
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr K10

Minnessten över helikopterolyckan 1997 i Ryd i Kallinge

Län                                          Blekinge

Kommun (motsv)             Ronneby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 F 17, i närheten av den nya helikopterhangaren
GPS-angivelse:                     N56O15’59´´ E15O16’40´´

Inventerad
Namn:                                    Carl-Gustav Petersson, Ast Engqvist och fljförv Helena Ståhlgren
Datum:                                    2017-06-15

Historia
Genom försvarsbeslutet1942 fastslogs att Flygvapnet skulle sätta upp ytterligare fem flottiljer. F 17 var en av de fem flottiljerna, vilken skulle en sättas upp i Blekinge som marinsamverkande torpedflygflottilj.
Den 1 juli 1944 sattes flottiljen upp i Kallinge, och tilldelades namnet Kungliga Blekinge flygflottilj. År 1947 beväpnades flottiljen med den marina versionen av Saab 18 benämnd T 18B. Vilken var avsedd till att bekämpa fartyg med minor och torpeder. Flygplanet beväpnades aldrig med torpeder, utan istället blev huvudvapnen bomber och raketer och tre automatkanoner. Med den vapenkombinationen blev flygplanet och flottiljen något av en föregångare till senare tiders attackflyg. Vilket medförde att flottiljen överfördes år 1948 till Första flygeskadern. Den 24 maj 1956 levererades de första flygplanen av A 32 Lansen, och under hösten hade flottiljens tre divisioner ombeväpnats från T 18B till A 32A. Med A 32 Lansen omorganiserades flottiljen till attackflottilj. Flottiljen blev därmed Flygvapnet första flottilj som tillfördes Lansen, men även den första attackflottiljen.
Avveckling av F 11 och F 12 kom i hög grad att både beröra och påverka F 17. Bland de första förändringarna var att flottiljens kvarvarande attackdivision upplöstes i december 1975, detta istället för att omorganisera den till jakt. Från F 11 överfördes under år 1978 en spaningsdivision. Vid F 11 hade divisionen varit beväpnad med S 35 Draken, men vid F 17 beväpnades den istället med SF 37/SH 37 Viggen. Spaningsdivisionen blev därmed först vid flottiljen med beväpnades med Viggen.
Samma år, det vill säga 1978, övertog F 17 sektoransvaret, vilket F 12 hade över sektor S2 och luftförsvarscentralen kallad Vargen. År 1981 övertogs sektoransvaret till Skånska flygflottiljen, då sektor S1 och sektor S2 slogs samman och bildade Sektor Syd, vilken övertog all luftbevakning över södra Sverige.
Som ett led av försvarsbeslutet 2000 beslutades bland annat att Skånska flygflottiljen (F 10) och Södra flygkommandot (FKS) skulle avvecklas. Den 19 mars 2015 slutlevererades JAS 39 Gripen till Flygvapnet. Detta genom att individ 39294 (JAS 39C) levererades till Blekinge flygflottilj, vilken var den sista individen av de totalt 204 beställda A/B och C/D flygplanen.

Ägare
Namn:                                    Försvarsmakten
Adress:                                   Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                     08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                          exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                 –
Renovering (vid behov):   –

Vårdare
Namn:                                  Kallinge flygflottilj  (F 17)
Adress:                                 Värperydsvägen, 372 50 Kallinge
Tfnnr:                                     0457-47 10 00
Mail-adress:                        exp-f17@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av natursten med en metallplatta
Text: RYD 2007-09-11
HELIKOPTERPILOTERNA KN MIKAEL HÖK  KN HAMPUS ANGBJÄR  LT MARCUS GERTZÉN LT PATRIK ERIKSSON
FÖR FRED OCH SÄKERHET GAV NI ERA LIV
I MINNET KOMMER NI DOCK ALLTID FÖRBLI LEVANDE
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr K04

Minnessten över Blekinge bataljon i Bredåkra, Kallinge

Län                                           Blekinge

Kommun (motsv)             Ronneby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 F 17, nedanför officersmässen
GPS-angivelse:                     N56O15’33´´ E15O16’32´´

Inventerad
Namn:                                    Carl-Gustav Petersson,  Astor Engqvist och  fljförv Helena Ståhlgren
Datum:                                    2017-06-15

Historia
Blekinge bataljon uppsattes den 1 januari 1887 för att tjäna såsom stam för Blekinge läns beväring. Dess befäl togs huvudsakligen från det indragna Marinregementet, och stammanskapets styrka bestämdes till 300 man, vilken till förmån för Hallands bataljon något minskades enligt 1892 års urtima riksdagsbeslut. Bataljonen, vars chefsstation var Ronneby och mötesplats Bredåkra, vid nuvarande Ronneby flygplats.
Genom försvarsreformen 1901 kom bataljonen den 31 december 1901 att upphöra som självständigt förband. Istället kom den tillsammans med Smålands grenadjärkår (I 7) den 1 januari 1902 att bilda Karlskrona grenadjärregemente (I 7).

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                 –
Renovering (vid behov):    –

Vårdare
Namn:                                        Kallinge flygflottilj  (F 17)
Adress:                                      Värperydsvägen, 372 50 Kallinge
Tfnnr:                                          0457-47 10 00
Mail-adress:                             exp-f17@mil.se

 Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: FOSTERLANDETS FÖRSVAR
VAPENÖVADES KGL BLEKINGE BATALJON ÅREN 1888 – 1901
Å BREDÅKRA LÄGERPLATS
Informationsskylt:  nEJ

Carl-Gustaf Petersson
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr I92

Minnessten över Gustaf V:s besök vid Gotlands regemente på Visborgs slätt

 Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Framför f d P 18 kanslihus
GPS-angivelse:                      N57°36’50.70″  E18°16’52.97″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Gotlands regemente besöktes 1925 av kung Gustaf V och drottning Victoria

 Ägare
Namn:                                        Osäkert. Gäller alla minnesstenarna utanför Kanslihuset
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                       Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                         0498-27 43 57
Mail-adress                              gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnesstenen av sandsten, 3,5 m hög med rak ovansida. 1,15 m bred och 0,22 m tjock. På sydöstra sidan finns en plan yta med nedanstående text. Stenen avtäcktes den 28 maj 2005 av siste regementschefen överste Gunnar Karlsson
Text: GUSTAF  VICTORIA  DEN 26 JUL 1925
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr I18

Minnessten över minolyckan 1918 i Skarnviken, Kräklingbo

 Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   5760 m NO Kräklingbo kyrka
GPS-angivelse:                      N57°28’25.76″  E18°47’24.53″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Under första världskriget genomfördes ett antal desarmeringar av ilandflutna minor. Det var i första hand personal ur Kustartilleriets detachement i Fårösund som utförde det riskfyllda arbetet.
Den 3 maj 1918 hade sergeanten Gunnar Janze beordrats till Skarnviken i Anga där en mina hittats. Vid arbetet med att desarmera minas detonerade den och Janze och en lantbrukare från Kräklingbo, Lars Jakobsson, förolyckades.
Senare har en minnessten satts upp för att hedra dessa gotländska hjältar.

Ägare
Namn:                                        ???
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):    Otydlig text

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Text över en mina i relief: PÅ DENNA PLATS FÖROLYCKADES VID OSKADLIGGÖRANDET AV EN ILANDFLUTEN MINA DEN 3 MAJ 1918 LARS JACOBSSON OCH GUNNAR JANZE
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr I19

Minnesten över Jonas Gredenmo 1977

 Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  2800 m S Tingstäde kyrka, söder om vägen
GPS-angivelse:                      N57°42’41.16″ E18°37’10.27″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Militärolyckan på Gotland 1997 inträffade den 21 april 1997 på norra Gotland där Andra batteriet vid Fårösunds marinbrigad övade kolonnkörning då ett terrängfordon kolliderade med ett träd. Två personer fastklämdes i fordonet, en omkom, den andra räddades genom att hans kamrater högg av honom högerbenet med en yxa. På grund av de två värnpliktigas insatser under olyckan blev detta en mycket uppmärksammad historia i media och har genererat ett flertal utmärkelser och priser.
Klockan var strax efter 15.00 på eftermiddagen den 21 april 1997 då värnpliktiga från FMB, Fårösunds marinbrigad med Gotlands kustartilleriregemente (KA 3) i Fårösund på norra Gotland övade kolonnkörning med terrängbil 11 då av någon anledning en av bilarna från militärkolonnen gick av vägen och kolliderade med en tall. I bilen satt två värnpliktiga, Fredrik Martinsson, 19, från Finspång och Jonas Gredenmo, 19, från Stockholm. Sekunderna efter kollisionen slog lågorna upp och båda två satt fastklämda. Flera värnpliktiga sprang fram och tömde brandsläckare efter brandsläckare mot lågorna. Fordonets motor gick inte att stänga av och pumpade ut bensin vilket fick lågorna att fortsatta slå upp. Med yxor, spadar och spett försökte man få upp passagerardörren för att hjälpa Gredenmo vilket var omöjligt. Martinsson hängde med kroppen utanför dörren, det enda som höll honom kvar var högerbenet som satt fastkilat mellan förarsätet och den knäckta styrstången.
Två värnpliktiga, Kasper Pettersson och Daniel Müller, fann att de inte fanns någon annan möjlighet att rädda Martinsson än att hugga av honom högerbenet. Genom lågorna hörde Martinsson kamraterna diskutera hur de skulle få loss honom.[1] Han befann sig då i chock och skrek att han ville försöka ta sig ut själv lite till. Då brann det på hans ben och rygg och det droppade plast från instrumentbrädan ner på vänsterbenet. Man hade funnit en yxa och Müller började hugga. Yxan var från 1967, väl använd och utan egg. Man bestämde sig för att kapa benet strax under knäet för att i framtiden lättare skulle kunna fästa en protes. Pettersson och Müller turades om att hugga och båda fick brännskador i ansiktet och på händerna. Martinsson kände ingen smärta, bara att slagen träffade och när benpipan till slut gick av.[3] Efter tio minuter i det brinnande infernot var Martinsson fri, och efter ytterligare fem minuter kom ambulansen.[4] Bilen var då övertänd och Gredenmo dog i branden.
Pettersson lade om benpipan med sitt första förband och man kunde då höra att ambulanserna inte var långt borta. Martinsson låg i respirator, sövd i tio dagar och när han vaknade mindes han direkt vad som hade hänt och förstod att Gredenmo inte hade klarat sig. Efter ett par veckor fick Pettersson och Müller träffa Martinsson vid sjukhussängen. Tre stora operationer krävdes för att täcka de 32-procentiga brännskadorna med ny hud och efter ett antal månader på sjukhus kom Martinsson tillbaka till verkligheten, men en protes istället för sitt högerben samt med stora ärr på armarna och bålen. Han genomgick en intensiv rehabiliteringstid för att bygga upp sin kropp igen. Året efter återvände alla tre till platsen för olyckan på Gotland.
För sin insats fick Pettersson och Müller senare motta medaljen För berömliga gärningar i guld, femte storleken. Medaljen delades ut av dåvarande försvarsministern Björn von Sydow. Den 16 december 2007 mottog Pettersson och Müller priset Svenska hjältar på Cirkus i Stockholm med juryns motivering: ”Kasper Pettersson och Daniel Müller är Svenska Hjältar 2007 för att de med stor sinnesnärvaro räddade livet på en kamrat. Deras ingripande saknar motstycke”.[2]

Ägare
Namn:                                        Möjligen Försvarsmakten??
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnessten av kalksten
Text: TILL MINNE AV JONAS GREDENMO 21/4 1997, FMB KA 3
Text på en minnesplatta på stenens nederkant: VID EN TRAGISK TRAFIKÖLYCKA PÅ DENNA PLATS FÖROLYCKADES JONAS GREDENMO OCH SKADADES FREDRIK MARTINSSON SVÅRT. GENOM HEROISKA INSATSER FRAMFÖR ALLT AV KASPER PETTERSSON OCH DANIEL MÜLLER KUNDE FREDRIK RÄDDAS TILL LIVET. DENNA STEB ÄR REST FÖR ATT HEDRA DE INBLANDADES INSATSER OCH ETT MINNAS JONAS GREDENMO. VÄRNPLIKTIG OCH KAMRAT. CHEFEN 2:A BATTERIET
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr I15

Minnessten över Gotlands artilleriregemente i Visby

Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Framför f d P 18 kanslihus
GPS-angivelse:                      N57°36’50.70″ E18°16’52.97″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Förbandet hade sitt ursprung i beväringsartilleriet vid Gotlands nationalbeväring, vilken organiserades 1811 som ett resultat av rysk ockupation 1808 och genom en konvention antagen av gotlänningarna i december 1810 och som stadfästes av kung Karl XIII den 5 februari 1811. Det utgjordes då av två batterier och ett fästningskompani med en stamtrupp av 100 man, förlagd i Visby[5]. Förbandet omorganiserades 1861 till Gotlands nationalbevärings artillericorps och fick beteckningen No 4. Kåren bytte 1887 namn till Gotlands artillerikår (No 4).
Gotlands artillerikår erhöll 1892 den nya beteckningen No 7, för att det planerade Norrlands artilleriregemente skulle kunna bli No 4. År 1914 ändrades beteckningen till A 7.
Kåren antog den 1 juli 1975 det nya namnet Gotlands artilleriregemente.[
Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin proposition 1999/2000:30 att endast ett artilleriregemente skulle kvarstå i grundorganisationen. De regementen som regeringen ville avveckla var bland annat Gotlands artilleriregemente.
Den 30 juni 2000 avvecklades Gotlands artilleriregemente.

 Ägare
Namn:                                        Osäkert. Gäller alla minnesstenarna utanför Kanslihuset
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnessten av sandsten avtäcktes den 1 juli 2000.
Text under artillerigranaten GOTLANDS ARTILLERI 1711-2000  A 7  Verkade på Visborgs slätt 1986-2000
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr I14

Minnessten över Gotlands artilleriregemente i Visby

Län                                           Gotland

Kommun (motsv)             Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Framför f d P 18 kanslihus
GPS-angivelse:                     N57°36’50.70″ E18°16’52.97″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Förbandet hade sitt ursprung i beväringsartilleriet vid Gotlands nationalbeväring, vilken organiserades 1811 som ett resultat av rysk ockupation 1808 och genom en konvention antagen av gotlänningarna i december 1810 och som stadfästes av kung Karl XIII den 5 februari 1811. Det utgjordes då av två batterier och ett fästningskompani med en stamtrupp av 100 man, förlagd i Visby[5]. Förbandet omorganiserades 1861 till Gotlands nationalbevärings artillericorps och fick beteckningen No 4. Kåren bytte 1887 namn till Gotlands artillerikår (No 4).
Gotlands artillerikår erhöll 1892 den nya beteckningen No 7, för att det planerade Norrlands artilleriregemente skulle kunna bli No 4. År 1914 ändrades beteckningen till A 7.
Kåren antog den 1 juli 1975 det nya namnet Gotlands artilleriregemente.[
Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin proposition 1999/2000:30 att endast ett artilleriregemente skulle kvarstå i grundorganisationen. De regementen som regeringen ville avveckla var bland annat Gotlands artilleriregemente.
Den 30 juni 2000 avvecklades Gotlands artilleriregemente.

 Ägare
Namn:                                        Osäkert. Gäller alla minnesstenarna utanför Kanslihuset
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnessten av sandsten avtäcktes den 1 juli 2000.
Text under artillerigranaten GOTLANDS ARTILLERI 1711-2000  A 7  Verkade på Visborgs slätt 1986-2000
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr I12

Minnessten för Lummelunda och Tingstäde kompanier (I 18) på Austris hed

 Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskvrining:                  2,5 km NO Tingstäde kyrka, väster om vägen
GPS-angivelse:                      N57°45’19.40″  E18°38’9.29″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Lummelunda och Tingstäde kompanier (Tingstäde, Hangvar, Hall, Lummelunda, Martebo och Stenkyrka socknar) ur Gotlands Nationalbevärings Norra Bataljon hade sin exercisplats på Austris hed i Tingstäde åren 1813 – 1889 respektive 1861 – 1886

 Ägare
Namn:                                      Tingstäde hembygdsförening ????
Adress:                                     Vice ordförande: Magnus Christiansson
Tfnnr:                                        0498-274813
Mail-adress                            thairauken@yahoo.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnesstenen avtäcktes den 1 juni 1991. Stenen är av Gotlandsmarmor, 1,2 m hög, 0,8 m bred och 0,2 m tjock.
Text: LUMMELUNDA KOMPANI 1813-1889 TINGSTÄDE KOMPANI 1861-1886 UR GOTLANDS NATIONALBEVÄRING ÖVADE HÄR
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr I11

Minnestavla över Gotlands reg:s Torsburgs och Östergarns kompanier (I 18) i Kräklingbo

Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  960 m OSO Kräklingbo kyrka
GPS-angivelse:                      N57°26’34.88″  E18°43’35.69″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Torsburgs och Östergarns kompanier (Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammelgarn och Arde socknar) ur Gotlands Nationalbevärings Medel Bataljon hade sin exercisplats på Ekeskogsrum i Kräklingbo åren 1811 – 1886

 Ägare
Namn:                                        Torsburgs bygdeförening ???
Adress:
Tfnnr:                                         0767-16 56 29
Mail-adress                              h-l.levin@spray.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):    Behöver snyggas upp

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnestavla av trä bredvid en äldre rustbod??
Text: På en trätavla: ”EKESKOGS-RUM  EXERCISPLATS 1814 – 1886
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten