Protokoll för SvMM årsmöte 2020

Protokoll fört vid  SvMM årsmöte 2020-07-28
(Mail-möte)

 1. Förklarade ordföranden mötet för öppnat.
 2. Valdes Christian Braunstein till mötesordförande och Claes Grafström till mötessekreterare.
 3. Valdes Patrik Sjögren och Gustaf Braunstein till justeringsmän.
 4. Beslöts att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
 5. Godkändes föredragningslistan.
 6. Redovisades verksamhetsberättelsen och den ekonomiska årsredovisningen för 2019 vilka godkändes av mötet.
 7. Redovisades revisorernas berättelse.
 8. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 redovisades och godkändes.
 10. Fastställdes oförändrad årsavgift för 2020.
 11. Omvaldes ordföranden Christian Braunstein och suppleanterna Michael Lagerkvist och Thomas Roth (1-årsmandat). Övriga styrelseledamöter (2-årsmandat) har ett år kvar.
 12. Omvaldes Revisionsfirman R 3 till revisor och Frans Kempe till revisorssuppleant.
 13. Omvaldes Lennart Berns och Gunnar Ohlsén till valberedning.
 14. Inga övriga frågor förelåg
 15. Förklarade ordföranden mötet för avslutat.

Claes Grafström, sekreterare                                       Christian Braunstein, ordf

Patrik Sjögren, justeringsman                                     Gustaf Braunstein, justeringsman