Registerkort Nr Z27

Minnessten över Jämtlands fältjägarregementes beredskap

Land                                        SverigeZ12

Kommun (motsv)             Östersund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Framför f d I 5 kanslihus
GPS-angivelse:                   63°10’57.34″N 14°38’32.42″E

Inventerad
Namn:                                      Anders Kihl
Datum:                                     2016-04-21

Historia
Andra världskriget 1939-1945 kom på nytt att ställa krav på beredskap fr o m hösten 1939. Den 1 september blåstes befälsappell från kanslihuset varefter regementschefen, överste Stenbäck inför den samlade befälskåren gav order för den anbefallda förstärkta försvarsberedskapen bl a luftskydd och bevakning av skyddsföremål. Den 3 december anbefallde Kungl Maj:t partiell mobilisering, bl a av fältjägarregementet. Organiserandet av linjeregementet I 5 genomfördes i Ås och den 14 december avtransporterades regementet till Karungi för att där ingå i VI. fördelningen under generalmajoren Ivar Holmqvists befäl. Tiden ägnades åt utbildning, främst stridsskjutning och befästningsarbeten. Temperaturen höll sig kring -30 grader, stundom lägre. Där kvarstod regementet till början av april 1940. När tyskarna den 9 april invaderade Danmark och Norge var regementet under hemtransport och avrustning, då order om fullständig mobilisering mottogs. Regementet grupperades nu med huvuddelen mot Norge mellan Fjällnäs och Valsjöbyn med kraftsamling i Åredalen. I slutet av juni avlöstes regementet och förlades i fältdepå i trakten av Östersund. Gränsförsvaret mot Norge kom snart att organiseras i stridsgrupper: Härjedalens, Åre, Hotagen och Sjulsås. Huvudsakligen inom dessa fullgjorde fältjägarförbanden, denna beredskapstjänst fortgick intill krigets slut i maj 1945. Parallellt med beredskapstjänstgöringen bedrevs en mycket omfattande utbildningsverksamhet vid depån. Detta innebar bl a att ett ”dubbleringsregemente”, I 35 kunde sättas upp 1941. Den 30 juni 1945 upphörde den förstärkta försvarsberedskapen.

Ägare
Namn:                                        Norrporten Fastigheter (marknadschef Sofie Blom Bergström
Adress:                                       Kanslihusgränd 2, 831 32 Östersund
Tfnnr:                                         063-14 14 82
Mail-adress                              www.norrporten.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):     Flagnad och bleknad inskription

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit uppsatt efter beredskapen på 1940-talet.
H 2,35 m, b 0,8 m, d 0,25 m
Text: TILL KUNGL JÄMTLANDS FÄLTJÄGARREGEMENTE FRÅN INNEBYGGARE I JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN MED TACK FÖR GOD VAKT 1646- 1946
Informationsskylt:  Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten