Registerkort Nr Z22

Minnesmärke över 3.fältjägarbataljonens brobygge 1943 i Enafors

Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)               Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Enafors, fastighet Åre Handöl Enafors 1:22
GPS-angivelse:                    N63°16’17.7″ E12°19’1.50″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022

Historia

Med anledning av händelserna i Norge i april 1940 bildades Jämtlandsgruppen för försvar av Östersunds försvarsområde. Inledningsvis ingick fältregementena I 5 och A 4 som kärntrupp. Efterhand som krisen förvärrades under tidigt 40-tal med ökad risk för ett tyskt angrepp över landgränsen mot Jämtland och Härjedalen, förstärktes också beredskaps- och krigsplanläggningen inom försvarsområdet. Inom Åregruppen som hade sitt huvudsakliga operationsområde från riksgränsen över Storlien – Skalstugan – Kallsedet och öster därom mot Järpen fanns under hösten 1943 täcktrupper ur I 5, I 14, I 21 och A 4 grundorganisation utgångsgrupperade för bevakning. Under året förstärktes också beredskapen genom inkallelser av krigsorganisationen till ”repetitionsövning”. För I 5 innebar det inställelse 22 juli och efter organisation grupperades regementet inom Åregruppen med II. bataljonen i Björnänge, III. bataljonen i Enafors och I. bataljonen som reserv i Ås. Även om forskningen inte kan ge svar på varför lll.bataljonens (tredje bataljonens) pionjärer byggde bro över Enan vid den platsen minnesmärket finns, så kan det förmodas att bron inte hade någon strategisk eller taktisk betydelse, utan brobyggnaden genomfördes inom ramen för övningsverksamheten. Övningen skulle också kunna vara en förberedelse inför bataljonens förflyttningsövning, vilken genomfördes i augusti från Edsåsdalen till Bunnerviken vid Ånnsjöns södra strand. För att nå fram till Bunnerviken byggdes en fältbro över Rekån vilket framgår av bilden nedan. Förutom förbindelsearbeten där brobyggnad ingår hade pionjärerna också till uppgift att bygga befästningar och utföra förstöring samt att minera.

 Ägare
Namn:                                         Kungl Skogs- och Lantbruksakademien289, (Enaforsholm Fjällgård)
Adress:                                       Drottninggatan 95B, Box 6806, 113 86 Stockholm (Enaforsholm 289,  837 71 Duved)
Tfnnr:                                         0705-27 30 26
Mail-adress                              info@enaforsholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Fastsättning av tavlan

Vårdare
Namn:                                        Fältjägarföreningen c/o Åke Hjelm
Adress:                                       Svärdvägen 36, 831 61 Östersund
Telefon:                                                                                                      Byggnad av fältbro över Rekån.
Foto: Ulf Malmsten 1943
Mail-adress:                                                                                           

Övrigt
Minnestavla av granit fastsatt på en trästolpe rest (uppsatt) år 1943 av 3.fältjägarbataljonen
Konstnär: BM
Text: HÄR BYGGDE III FÄLTJÄGARBAT:S PIONJÄRER EN BRO I AUG ANNO 1943 BM
Informationsskylt: Nej (kan tillkomma 2023)


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten