Registerkort Nr Z16

Minnessten över Duveds skans och artilleriet därstädes, Åre

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Fastighet: Duved 3:2 3 km V Duved
GPS-angivelse:                      N63°23’25.58″ E12°51’48.74″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022 sept

Historia
Duved var platsen som Armfeldts här skulle samlas på, och varifrån fälttåget mot Trondheim skulle avgå den 4 augusti 1718. Det var därför också till Duved man skulle forsla stora mängder utrustning, proviant, hästar och foder inför avmarschen eftersom huvudmagasinet skulle ligga vid Duveds skans. Det är svårt att föreställa sig hur det kan ha sett ut när lilla Duved – som vid den tiden endast bestod av tre gårdar – med omnejd fylldes av drygt 10 000 människor, omkring 6 800 hästar och 2 500 slaktdjur. Manskapet skulle bära med sig tillräckligt med mat för sex veckor, vilket var den tid man hade räknat med att det skulle ta att marschera till Trondheim och inta staden. Avmarschen blev dock två veckor försenad och påbörjades inte förrän den 18 augusti, vilket innebar att man vid avfärden redan hade hunnit äta upp en tredjedel av de sex veckornas ranson. Vid Duved fanns Duveds skans, strategiskt belägen vid Indalsälven och landsvägen till Norge. Den var byggd år 1700, och hade därefter byggts om 1710 och reparerats och förstärkts 1717. Den var då bestyckad med fyra 18-pundiga kanoner och åtta 3-pundiga, samt två 30-pundiga mörsare. En ännu äldre skans från 1600-talets mitt kan ha funnits på en kulle omkring 500 meter öster om läget för 1700-talsskansen, men uppgifterna om den är osäkra. På denna kulle står idag det svenska huvudmonumentet över Armfeldts fälttåg, invigt 1892 och ritat av Ferdinand Boberg som var en av dåtidens mest kända arkitekter. Även på platsen för den kända skansen finns ett minnesmärke, uppfört 1993 i samband med firandet av Norrlands artilleriregementes 100-årsjubileum.

 Ägare
Namn:                                       Eva Larsson och Anita Christina Larsson
Adress:                                      Dagmar Ebbesens väg lgh 1402, 169 40 Solna
Tfnnr:                                        070 606 63 54
Mail-adress                              anitalarsson@gmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Skansområdet genom Lsty Z, Minnessten Kamratföreningen norrlandsartilleristerna, c/o Sten Bredberg
Adress:                                      Jaktstigen 75, 831 43 Östersund
Telefon:                                     070-679 43 97
Mailadress:                              stenbredberg@gmail.com

Övrigt
Minnesmärke av granit medkopparplatta uppsatt 1993 på regementets 100 års jubileum
Text: I DUFVE SKANS INGICK NORRLÄNDSKT ARTILLERI FRÅN FRÖSÖN. KUNGL NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE  ORGANISERADES 1893
Informationsskylt: Ja


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten