Registerkort Nr Y17

1998 Minnessten över Härnösands kustartilleriregemente i Härnösand 

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)               Härnösand

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Utanför f d KA 5 kanslihus
GPS-angivelse:                   62°38’27.9″N 17°57’47.1″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2019-09-18

Historia
År 1914 påbörjades byggandet av Hemsö fästning. Då freden 1918 kom blev ej den kustartillerikår som planerats uppsatt och den nybyggda kasernen i Härnösand blev istället överlämnad till sjukvården. Under en tid av år förstärktes dock verksamheten vid Hemsö fästning av olika andra kustartilleri-detachement.
Vid krigsutbrottet 1939 överfördes 125 värnpliktiga från Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1). Två år senare så förlades ytterligare 400 värnpliktiga och 10-talet officerare från Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) på Hemsön. Genom försvarsbeslutet 1942 bildades Härnösands kustartilleridetachement (KA 4 H).
Efter krigsåren var tanken att det svenska försvaret skulle nedrustas. Vilket  framgick i försvarskommitténs betänkande från 1945 inför försvarsbeslutet 1948, där det föreslogs att kustartilleriet skulle reduceras, det genom att Hemsö kustartilleriförsvar och Härnösands kustartilleriregemente skulle avvecklas och upplösas. Men istället för en avkylning av det säkerhetspolitiska läget i Europa efter kriget, inleddes en ny säkerhetspolitik genom det kalla krig, som kan sägas inleddes genom Pragkuppen. Detta fick försvarsministern att istället förespråka en förstärkning av försvaret. I december 1947 föll kommitténs förslag och istället beslutades det om en förstärkning. En förstärkning som bland annat innebar en kraftig utbyggnad av försvaret, som påbörjas åren 1950–1951, utefter Norrlandskusten med moderna berganläggningar. Härvid utökades uppgifterna och utbildningsbehovet, varför Härnösands kustartilleridetachement (KA 4H) från och med den 1 juli 1953 omorganiserades till Härnösands kustartillerikår (KA 5). 
I Kungl. Maj:ts proposition nr 75 år 1973, föreslog regeringen att kustartilleriförsvarschefen för Norrlands kustartilleriförsvar även skulle vara förbandschef för Härnösands kustartillerikår. Därmed kom även kåren att omorganiseras till ett regemente och antog den 1 juli 1975 namnet Härnösands kustartilleriregemente.
År 1988 föreslogs i en försvarsmaktsutredning att det marina försvaret längs Norrlandskusten skulle halveras. Vilket skulle resultera i att fredsförbandet skulle minska sin värnpliktsutbildning med 150 värnpliktiga. Vidare skulle besparingen resultera i att krigsförbanden längs Norrlandskusten hade mer än halverats, spärrförbanden skulle reducerats med 50%, minröjningsförbanden med 100% samt en reducering med 75% av minutläggningsförbanden. 
Inför den andra etappen av försvarsbeslutet 1996 redovisade regeringen vilka förband som skulle finnas kvar. HMG/KA 5 inkluderades inte i den nya organisationen. Efter att riksdagen antog regeringens proposition kom överbefälhavarens omstruktureringsorder där det framgick att HMG/KA 5 skulle avvecklas och upplösas den 30 juni 1998.
Den sista utbildningsomgången avslutades hösten 1997, med att hela 6. amfibiebataljon då var färdigutbildad. Den 14 augusti 1998 genomfördes avslutningsceremonin för HMG/KA 5.

 Ägare
Namn:                                        Hemfosa Fastigheter (Christer Melander)
Adress:                                      Olof Palmes gata 13 A, 111 37 Stockholm
Tfnnr:                                        08-448 04 80, 0611-822 60, 060-67 58 45, 070-611 93 30
Mail-adress                              info@hemfosa.se

Vårdare
Namn:                                        KA 5 kamratförening (Ulf Fröberg)
Adress:                                       Gjutegården 114, 436 45 Askim
Telefon:                                     070-590 54 09
Mail-adress:                             urban.froberg@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest den 14 augusti 1998 av regementet. H 2,20 m, B 1,25 m, D 1,0 m
Text under kustartilleriets vapenbild: KA 4H – KA 5 GENOMFÖRDE KUSTARTILLERIUTBILDNING I HÄRNÖSAND UNDER ÅREN 1943 – 1998
Informationsskylt: Ja

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten