Registerkort Nr Y07

Minnessten över Västernorrlands regementes lägerplats på Sånga mo

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå (Sånga  socken)

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Följ väg söderut från Sånga kyrka till vägskäl, höger skogsstig ca 450 m
GPS-angivelse:                   63°10’25.0″N 17°34’19.0″E

 

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-18

Historia
Regementet var det enda regemente som växte fram ur 1812 års beväringsorganisation som under åren 1836 – 1847 övades på Viksmon. Västernorrlands beväringsbataljon bildades den 19 oktober 1854. Beväringsbataljonen var fram till den 29 mars 1869 underställd chefen för Jämtlands fältjägarkår (№ 23). Från den 29 mars 1869 blev bataljonen ett självständigt förband. Den 1 januari 1887 ändrades namnet till Västernorrlands bataljon. Den 1 januari 1893 omorganiserades bataljonen till regemente, och antog namnet Västernorrlands regemente (№ 29), som 1902 justerades till № 28.
År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Västernorrlands regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 28.
Under åren 1848-1898 övades bataljonen, från 1893 regementet på Sånga mo. Övningstiden var kort. Under 1860-talet bestod den bara av 30 dagar men senare ökades den till 90 dagar varvid Sånga mo inte längre uppfyllde tidens krav. Den kraftiga befolkningstillväxten i länet gjorde att årskullarna blev för stora. Mathållning och sanitära förhållanden var alltför primitiva. 1898 flyttades övningsverksamheten till Sollefteå.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Sollefteå-Boteå pastorat
Adress:                                       Kyrkvägen 18, 881 34 Sollefteå
Telefon:                                     0620-835 00
Mail-adress:                             solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1918 av regementet. Stenen omges av fyra fyrkantshuggna stenar förenade av en kedja
Text: Å SÅNGA MO VAPENÖFVADES KUNGL. VÄSTERNORRLANDS BATALJON OCH REGEMENTE ÅREN 1848 – 1898
STENEN RESTES ÅR 1918
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten