Registerkort Nr Y02

1721 Minnessten över slaget vid Sundsvall-Selånger vid Widebron

 Län                                           Västernorrland

Kommun (motsv)               Sundsvall

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vid Mittuniversitetet på NÖ sidan av Widebron över Selångerån
GPS-angivelse:                    62°23’36.47″N 17°16’53.51″E

Inventerad
Namn:                                         Anders Kihl
Datum:                                        2019-09-18

Historia
År 1721 hade återigen en rysk galärflotta siktats utefter Norrlandskusten på sin väg norrut. Länsstyrelsen som vid denna tid låg i Gävle bestämde att sända major Johan Henrik Fieandt till Sundsvall för att organisera stadens försvar. Väl framme satte Fieandt upp en försvarsstyrka bestående av 80 båtsmän från Första Norrlands båtsmanskompanis andra del samt en avdelning om 80 ryttare från Jämtlands kavallerikompani och ett allmogeuppbåd om cirka 150 man. Fieandt hade dock hoppats på att 700–800 man skulle kunna uppbådas av allmoge och stadsbor och skrev i bittra ordalag efter striden om medelpadingarnas oförmåga och vilja.
Ryttarkompaniet, under löjtnant Johan Lindstedts befäl, var strandvakt i Sundsvall. 25 av ryttarna var veteraner från Armfelts tåg mot Norge, vissa även från Finland och Baltikum, men majoriteten av ryttarna var nyrekryterade bönder som fyllt luckorna efter katastrofen på Öjfjället.
Striden började i Sundsvall med att den ryska eskadern på 33 galärer, 33 lodjor och 33 slupar fullastade med manskap och materiel attackerade staden med artillerield och prickskytteeld. Ryssarna landsatte därpå trupper vid Mon, söder om stadens centrum. Svenskarna var då tvungna att bränna magasinshusen samt två köpmanskepp och ett större fartyg vilka var lastade med järn och virke för att de inte skulle falla i fiendens händer. Försvararna, som inte hade något understöd av artilleri förutom några små pjäser som gav eld från gårdarna och båtarna i närheten, lyckades ändå med de 80 kavalleristerna, 80 båtsmännen och 77 bönderna och borgargardet, hålla de landstigande ryssarna stången i en timmes tid vid västra Stadsbron vid Åkroken. När major Fieandt, som var högste befäl för svenskarna, med sina små resurser hotades av att bli kringränd av de ryska kosackerna och det ryska infanteriet vid västra bron, beordrade han att man skulle dra sig tillbaka på vägen mot Jämtland och med 70 man inta stridsställning i skogen vid Holmbron. Detta skulle visa sig omöjligt då bönderna och båtsmännen flydde och lämnade de jämtländska kavalleristerna ensamma att tillsammans med Fieandt slåss mot den ryska övermakten, som bestod av omkring 600 kosacker och 6870 man infanteri. Kavalleristerna försvarade sig väl och lyckades genom två motanfall hejda ryssarna. Svenskarna måste sedan retirera vidare via Selångersdalen till Nävsta och Valla byar i Selångers socken cirka åtta kilometer väster om Sundsvall, där man återigen satte sig till motvärn.

Ägare
Namn:                                        Sundsvalls kommun
Adress:                                       Landskapsarkitekt Annika Näsmo
Tfnnr:                                          070-345 32 41

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av murat vitt tegel rest år 1979 av Sundsvalls Gille
Text: JOHAN HENRIK FIEANDT KÄMPADE HÄR MOT HÄRJANDE FIENDE DEN 25 MAJ 1721. FÖDD DEN 3 FEBR 1683 I ESTLAND. STUPAD DEN 23 AUG 1741 VID VILLMANSTRAND
Informationsskylt på minnesmärkets högra sida: SUNDSVALLS GILLE RESTE MONUMENTET ÅR 1979. OVANFÖR STENPLATTAN RYSK KANONKULA FRÅN KRIGET 1721 FUNNEN ÅR 1850 VID FJÄL
Läs mer om slaget på Google: Det sista Karolinska slaget vid Sundsvall/Selånger år 1721

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten