Registerkort Nr W30

2000 Minnesmärke över Dalregementet i Falun

Län                                            Dalarna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kommun (motsv)               Falun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Framför kanslihuset i den s k Regementsparken
GPS-angivelse:                    N60°36’19.59″ E15°39’1.29″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                       2022-08-09

Historia
Dalregementet (I 13) är ett infanteriförband inom svenska armén som verkat i olika former åren 1625–2000 och återigen från 2021.
Dalregementet härstammar från de dalafänikor som uppsattes 1542. Åren 1623–1628 delades landsregementet upp i tre landskapsregementen, varvid Dalregementet bildades 1625. I 1634 års regeringsform fastställdes den svenska regementetsindelningen, där det angavs att armén skulle bestå av 28 regementen till häst och fot. De indelta och roterande regementena namngavs efter län eller landskap, medan de värvade regementena uppkallades efter sin chef. Regeringsformen angav Dalregementet som det sjunde i ordningen. 
Dalregementet deltog åren 1707, 1708 och 1709 i alla Karl XII:s marscher och tåg med svenska huvudhären. Vid slaget vid Poltava den 28 juni 1709 ingick regementet i den andra infanterikolonnen från höger, vilken stod under generalmajor Roos befäl, samt var bland de trupper som blev avskurna från den övriga delen av hären. Generalmajor Roos trupper mötte en övermäktig fiende och en stor del av manskapet vid Dalregementet stupade.
Dalregementet återuppsattes 1710 i Sverige. Regementet tjänstgjorde vid norska gränsen till hösten 1712, då det överfördes till Pommern. Den 20 december 1712 deltog regementet i slaget vid Gadebusch. Regementet stod på infanteriets vänstra flygel och hade emot sig det danska gardet, vilket envist försvarade sig. Dalregementet led stora förluster och vid flera kompanier hade alla officerare stupat eller sårats. Kapitulationen vid Tönningen samma år resulterade i att flera svenska regementen upplöstes och hamnade i dansk krigsfångenskap, där bland annat hela Dalregementet.
De följande åren återuppsattes Dalregementet i Sverige för andra gången. Vintern och våren 1716 kom Dalregementet att delta i Karl XII:s första norska fälttåget. Efter det svenska återtåget från Norge förlades Dalregementet resterande del av året till Bohuslän. Dalregementet kom även 1718 att delta i Karl XII:s andra norska fälttåg där det deltog i belägringen av FredrikshaldFälttåget mot Norge sommaren 1814 blev det sista krig som regementet deltog i.
Under kronprins Karl Johans tid infördes 1816 ett nytt numreringssystem, där de svenska regementena tillfördes ett officiellt ordningsnummer, till exempel № 13 Dalregementet.
Regementet hade från 1796 till sin mötesplats på Rommehed, söder om Stora Tuna kyrka. När indelningsverket avskaffades och den värnpliktiga armén introducerades i början av 1900-talet, beslutades 1905 att regementet skulle omlokaliseras till ett nyuppfört kasernetablissemang inne i centrala Falun. Den 10 oktober 1908 flyttade regementsstab och regementsexpeditionen in på området i Falun och den 29 januari 1909 överlämnades kasernetablissemanget till Dalregementet.
Regementet klarade sig från avveckling genom försvarsbeslutet 1925, blev vid OLLI-reformen försvarsområdesregemente 1975 men nedlades 2000-06-30 genom försvarsbeslutet 2000.
2021-10-03 återetablerades Dalregementet i Falun.

Ägare
Namn:                                       Falun kommun
Adress:                                      Stadshuset, Slaggatan 3D, Falun
Tfnnr:                                        023-830 00
Mail-adress                              kontaktcenter@falun.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 2000 av regementet
Text under regementets knapp: DALREGEMENTET 1625 – 2000. LÜTZEN 1631 – LEIPZIG 1642 – LUND 1676 – LANDSKRONA  1677 – NARVA 1700 – DÜNA 1701 – KLISZOW 1705 – HOLOFCZIN 1708 – MALATITZE 1798 – GADEBUSCH 1712
Text på frånsidan: SOLDATER ÖVADES PÅ DENNA PLATS 1908 – 2000 SAMT PÅ ROMMEHED 1796 – 1908 OCH I DALARNAS SOCKNAR 1625 – 1796
DALREGEMENTET RESTE STENEN 30 JUNI 2000
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten