Registerkort Nr W29

Fanjunkarstenen i Regementsparken, Falun

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)                Falun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   200 m framför kanslihuset i den s k Regementsparken
GPS-angivelse:                     N60°36’18.32″ E15°38’57.70″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                       2022-08-09

Historia
Fram till 1972 hade den svenska försvarsmakten tre befälskategorier – officerare, underofficerare och underbefäl. Nämnda år ändrades benämningarna till regementsofficerare, kompaniofficerare och plutonsofficerare.
Vid den så kallade NBO-reformen (Ny befälsordning) 1983 avskaffades dessa tre befälskårer och ett enhetsbefälssystem skapades där alla var yrkesofficerare. I samband med detta försvann graderna fanjunkare (erhöll graden löjtnant) och sergeant (erhöll graden fänrik). Graderna rustmästare och överfurir hade försvunnit redan 1972 då innehavarna blev fanjunkare respektive sergeanter.
NBO ersattes med 2009 års befälsordning där bland annat fanjunkargraden återkommit.

Ägare
Namn:                                       Falun kommun
Adress:                                      Stadshuset, Slaggatan 3D, Falun
Tfnnr:                                        023-830 00
Mail-adress                              kontaktcenter@falun.se

Skötsel
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke i form av ett upprest trappsteg av granit från gamla underofficersmässen försett med en skylt av mässing uppsatt år 1983 av före detta plutonsofficerare. Den gamla gradbeteckningen (pixknappen) begravdes under minnesstenen.
Text: HÄR VILAR FÖRE DETTA PLUTONSOFFICERSGRADERNA FANJUNKARE OCH SERGEANT INSOMNADE 31 MAJ NÅDENS ÅR 1983
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten